Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

6.3.2. Завдання та функції юридичної практичної діяльності


Мета юридичної практичної діяльності — захист прав, свобод і закон­них інтересів суб´єктів права, сприяння визнанню й домінуванню загаль­нолюдських цінностей та права у суспільстві, забезпечення правності діянь суб´єктів права та охорона правопорядку. Мета юридичної практичної діяль­ності конкретизується у її завданнях, які нормативно визначені у відповід­них законах:

• до основних завдань адвокатури належить сприяння захисту прав, сво­бод, представництво законних інтересів громадян України, іноземних гро­мадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, а також надання їм іншої юри­дичної допомоги;

• основними завданнями міліції є: забезпечення особистої безпеки гро­мадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопору­шенням та їх припинення; охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань; вико­нання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компе­тенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у вико­нанні покладених на них законом обов´язків;

• на Службу безпеки України покладаються завдання захисту держав­ного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, еконо­мічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України, законних інте­ресів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іно­земних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів про­ти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління й економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Соціальне призначення юридичної практичної діяльності, її місце і роль у правовій системі відображаються в її функціях — основних напрямах впливу юридичної практичної діяльності на інститути права та суспільні відносини. Функції юридичної практичної діяльності поділяють на соціальні й спеціаль­но-правові.

До соціальних функцій юридичної практичної діяльності належать ідео­логічна, економічна, політична, управлінська, виховна та ін.

Спеціально-правові функції юридичної практичної діяльності — це на­прями її власне правового впливу на суспільні відносини — регулятивного й охоронного, зокрема реалізація регулятивної функції спрямована на забез­печення упорядкування нормальних, позитивних, корисних соціальних взає­модій суб´єктів права, а охоронна функція — на захист позитивних соціаль­них взаємодій від соціально шкідливих і небезпечних діянь людей, їх об´єд­нань, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів суб´єктів права. Так, основними функціями прокуратури є:

• нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами, органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями і розсліду­ють діяння, що містять ознаки злочину, а також за виконанням законів у місцях тримання затриманих, попереднього ув´язнення, при виконанні пока­рань та застосуванні інших заходів примусового характеру, які признача­ються судом; за додержанням законів у Збройних Силах, Прикордонних військах та інших військових формуваннях, дислокованих на території України;

• розслідування діянь, що містять ознаки злочину;

• підтримання державного обвинувачення, участь у розгляді в судах кри­мінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення і господарських спорів у арбітражних судах;

• участь у розробленні органами державної влади заходів запобігання злочинам та іншим правопорушенням, у роботі з удосконалення та роз´яс­нення законодавства.

Слід зауважити, що Конституцією України дещо скорочені функції про­куратури, зокрема в пункті 9 розділу XV "Перехідні положення" визначено: "Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства — до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування".|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право