Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

5.4.3. Вибір проблеми дослідження, наукового керівника, теми, затвердження їх та конкретизація завдання на проведення дослідження


Проблему дослідження та тему письмової роботи студент обирає само­стійно, як правило, за відповідною тематикою, що розробляється на кафед­рах навчального закладу, виходячи з актуальності наукових та практичних проблем, особливостей фахової підготовки, власних навчальних інтересів, сучасного стану розвитку наукових досліджень тощо.

При розробці та виборі тем та тематики письмових робіт, крім того, вра­ховують інтереси й інших кафедр, особливості майбутньої діяльності, а та­кож проблемний зв´язок різних видів письмових робіт між собою.

Будь-яка письмова робота є за своєю сутністю хоча й невеликим, почат­ковим, але науковим дослідженням, тому при її виконанні застосовують на­укові форми та методи їх організації та проведення. Зокрема, процес вико­нання письмової роботи складається з таких етапів:

1)  обґрунтування теми, вибір об´єкта, предмета та визначення мети до­слідження;

2)  висунення гіпотез та відпрацювання теоретичних засад дослідження;

3)  розробка програми і методики дослідження, його проведення, обробка й аналіз результатів, формулювання висновків;

4)  оформлення письмової роботи і підготовка до захисту.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право