Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

5.3.5. Працевлаштування випускників


Випускники вищих закладів освіти мають право на вільний вибір виду діяльності та місця роботи відповідно до здібностей і професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних потреб (окрім випадків, пе­редбачених чинним законодавством: пільговий прийом, особливі вимоги до професійної діяльності тощо).

Випускники та студенти вищих закладів освіти мають право звертатися щодо працевлаштування:

• до вищих закладів освіти — під час навчання;

• державної служби зайнятості за місцем постійного проживання — після закінчення навчання;

• власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі — замовника) — як протягом навчання, так і після закінчення навчального закладу.

Працевлаштування випускників, які навчалися за договорами на підго­товку спеціалістів з вищою освітою, здійснюється згідно з умовами визначе­ними договорами (генеральними, прямими, цільовими). Зокрема, прямий і цільовий договори на підготовку та працевлаштування спеціалістів з вищою освітою, як правило, повинні передбачати такі основні зобов´язання сторін:

1. Замовник — надати випускникові роботу на період не менш як три роки відповідно до його спеціальності, кваліфікації і професійної підготовки з ура­хуванням вимог кваліфікаційної характеристики, а також у разі необхідності забезпечити молодого спеціаліста жилою площею відповідно до чинного за­конодавства.

2. Випускник — оволодіти всіма видами професійної діяльності, передба­ченої відповідною кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати у за­мовника строк, визначений договором.

3. Вищий заклад освіти — забезпечити якість та рівень підготовки спе­ціаліста з вищою освітою.

Інші зобов´язання та відповідальність сторін визначають при укладенні договору. Замовники незалежно від форм власності згідно з цільовими дого­ворами можуть за рахунок своїх коштів надавати студентам матеріальну до­помогу та послуги, сплачувати надані студентові грошові кредити, а також виплачувати студентам підвищену стипендію або провадити доплати до дер­жавної стипендії, установленої для відповідної спеціальності, курсу, навчаль­ного закладу.

З метою сприяння працевлаштуванню випускників вищий заклад освіти:

• підтримує зв´язок з державною службою зайнятості, центральними
органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями;

• створює банк даних місць роботи, розробляє рекомендації щодо зміни обсягів та структури підготовки спеціалістів на підставі проведеного служ­бою зайнятості аналізу й прогнозування попиту та пропозицій на ринку праці;

• забезпечує випускників достовірною, повною й оперативною інформа­цією про можливість працевлаштування на підставі договірних замовлень, надання випускникам допомоги в пошуках роботи, в укладанні цільових до­говорів та працевлаштуванні;

• надає допомогу замовникам у доборі необхідних їм спеціалістів;

• забезпечує в межах компетенції соціально-економічний та правовий захист випускників;

• оформляє та веде облік укладених договорів, здійснює контроль за ви­конанням договірних зобов´язань під час навчання студентів та розгляду питання про направлення на роботу випускників;

• сприяє студентам у пошуках тимчасової роботи;

• підтримує зв´язки з випускниками, бере участь в організації роботи щодо вивчення їх трудової діяльності тощо.

Спірні питання, що виникають між вищим закладом освіти та випускни­ком, вирішує комісія у складі: керівника (його заступника) вищого закладу освіти; завідувача кафедри, що випускає спеціалістів, (завідувача відділен­ня); представників факультету; органів студентського самоврядування. До складу комісії можуть також включатися представники замовників, для яких в основному готуються спеціалісти в цьому навчальному закладі.

У разі самостійного працевлаштування випускники вищих закладів осві­ти можуть звернутися за сприянням у працевлаштуванні до державної служ­би зайнятості за місцем постійного проживання згідно із Законом України "Про зайнятість населення".

Вручення випускникові диплома (свідоцтва) про закінчення навчально­го закладу, посвідчення про направлення на роботу або довідки про надан­ня можливості самостійного працевлаштування та видача коштів (якщо вони перераховані до навчального закладу замовником), що йому належать, здійснюється не пізніше як п´ять днів після закінчення ним навчального закладу.

Випускникам, які одержали направлення на роботу після закінчення ви­щого закладу освіти, надається відпустка тривалістю один календарний місяць незалежно від того, коли вони мали останні канікули в навчальному закладі.

За час відпустки випускникам вищих навчальних закладів, які одержа­ли направлення на роботу, виплачується допомога у розмірі місячної сти­пендії за рахунок замовника, до якого їх направлено на роботу. Випускникам, які одержали довідки про надання можливості самостійного працевлаш­тування, допомога за час відпустки не виплачується.

Безробітним із числа випускників вищих закладів освіти виплачу­ється допомога по безробіттю згідно із Законом України "Про зайнятість населення".|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право