Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

5.3.3. Відрахування студентів


Студент може бути відрахований з вищого закладу освіти:

• за власним бажанням;

• у зв´язку з призовом на строкову військову службу (крім студентів ви­щих закладів освіти третього і четвертого рівнів акредитації);

• у зв´язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;

• за станом здоров´я на підставі висновку ЛКК;

• за академічну неуспішність (невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу, незадовільне складання іспитів і заліків про­тягом сесії);

• за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпоряд­ку вищого закладу освіти (появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліо­теці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологіч­ного сп´яніння, одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Пра­вил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти);

• за вироком суду, що набирає законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

Студенту, якого відраховано з вищого закладу освіти, видають академіч­ну довідку та оригінал документа про повну загальну середню (базову загаль­ну середню) освіту.

До особової справи студента вкладають: копію академічної довідки, підпи­саної керівництвом вищого закладу освіти і скріпленої гербовою печаткою, за­вірену деканом (завідувачем відділення), залікову книжку, студентський кви­ток і скріплену печаткою за підписом декана (завідувача відділення) навчальну картку студента із зазначенням виконання студентом навчального плану.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право