Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

5.3.2. Переведення студентів


Переведення студентів можливе:

• з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчан­ня, напряму підготовки фахівців з вищою освітою та спеціальності;

• з одного напряму підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, за якою здійснюється підготовка молодших спеціалістів, на іншу або з однієї форми навчання на іншу в межах вищого закладу освіти.

Переведення студентів здійснюють ректори (директори) відповідних за­кладів освіти за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та, як правило, під час літніх або зимових канікул. Особливі умови переведення діють для студентів, які навчалися:

• за рахунок коштів державного бюджету;

• в державному вищому закладі освіти на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, під­приємств, організацій, установ та фізичних осіб;

• в акредитованому або неакредитованому недержавному вищому за­кладі освіти;

• за двосторонніми (студент і підприємство, організація, установа) або тристоронніми (студент, заклад освіти і підприємство, організація, устано­ва) угодами.

Порядок переведення студентів передбачає:

• подання студентом заяви про переведення до іншого закладу освіти на ім´я ректора (директора) вищого закладу освіти, в якому він навчається;

• за умови одержання його письмової згоди звернення з цією заявою до ректора (директора) того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись;

• позитивний розгляд заяви ректором;

• ліквідацію академічної різниці;

• видання ректором (директором) вищого закладу освіти наказу, згідно з яким студент допускається до занять;

• направлення запиту до закладу освіти, в якому студент навчався рані­ше, щодо одержання поштою його особової справи;

• видання ректором (директором) вищого закладу освіти, в якому сту­дент навчався раніше, за умови отримання запиту, наказу про відрахування студента у зв´язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти;

• пересилання особової справи студента на адресу вищого закладу осві­ти, від якого надійшов запит;

• залишення у вищому закладі освіти, в якому студент навчався рані­ше, копій академічної довідки, навчальної картки студента, залікової книж­ки та списку пересланих документів;

• видання ректором вищого закладу освіти, до якого переводиться сту­дент, після одержання особової справи, наказу про його зарахування.

Переведення студентів на перший курс вищих закладів освіти заборо­няється. За умови виняткових обставин ці питання можуть розглядатись міністерствами або відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні вищі заклади освіти.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право