Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

5.2.7. Науково-методичне забезпечення навчального процесу


Науково-методичне забезпечення навчального процесу:

• включає підготовку навчальної і наукової літератури, навчально-ме­тодичної документації та забезпечення нею вищих навчальних закладів;

• має відповідати змісту навчання, визначеному стандартами вищої освіти;

• здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими централь­ними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади (наприклад, Міністерством внутрішніх справ України тощо), науково-методичними установами та вищими навчальними закладами.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих на­вчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161, науково-методичне забезпечення навчального про­цесу у вищих навчальних закладах складається:

• зі стандартів вищої освіти;

• навчальних планів;

• навчальних програм з усіх нормативних і вибіркових навчальних дис­циплін;

• програм навчальної, виробничої та інших видів практик;

• підручників і навчальних посібників;

• інструктивно-методичних матеріалів до семінарських, практичних і лабораторних занять;

• індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

• контрольних завдань до семінарських, практичних і лабораторних за­нять;

• контрольних робіт з навчальних дисциплін для перевірки рівня за­своєння студентами навчального матеріалу;

• методичних матеріалів для студентів з питань самостійного опрацюван­ня фахової літератури, написання курсових робіт і дипломних проектів (робіт).

Інші характеристики навчального процесу визначаються викладачами, кафедрами (предметними або цикловими комісіями), вищими навчальними закладами.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право