Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

5.2.3. Практична підготовка студентів


Практична підготовка студентів є обов´язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті на­буття ними професійних навичок та вмінь. Мета практики — оволодіння сту­дентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, вихо­вання потреби систематичного поновлювання.

Практика студентів:

•       є складовою процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних за­кладах;

•       передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціа­ліст, магістр;

•       проводиться насамперед на базі навчальних закладів, наукових уста­нов, юридичних об´єднань, правоохоронних органів та органів державного управління, а також на підприємствах і в організаціях, установах різних га­лузей господарства;

•       перелік видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, фор­ми, тривалість і терміни проведення їх визначаються в навчальних планах.

Основні види практики у вищих закладах юридичної освіти такі:

•       позанавчальна, що проводиться у формі залучення студентів у вільний від планових занять час до роботи в юридичних установах та об´єднаннях, участі в заходах з охорони громадського порядку, профілактики правопору­шень серед молоді тощо. Цей вид практики передбачається в річних планах та графіках проходження навчального процесу вищого закладу освіти за по­данням відповідних кафедр;

•       ознайомча, призначена для первинного ознайомлення студентів з різними видами юридичної діяльності, формування професійних ціннісних орієнтацій, покращання професійного відбору;

•       стажування — завершальний етап навчання, проводиться після опа­нування студентом теоретичної частини та перед виконанням кваліфікацій­ної роботи або дипломного проекту, з метою підготовки майбутніх спеціа-лістів-юристів до самостійного виконання професійних функцій на певній посаді чи у сфері професійної діяльності, набуття ними необхідних профе­сійних навичок та умінь, збирання фактичного матеріалу для виконання ква­ліфікаційної та дипломної роботи, складання державних екзаменів. Під час цієї практики поглиблюють та закріплюють теоретичні знання з усіх дис­циплін навчального плану.

Зміст і послідовність практики визначають відповідними програмами та іншими методичними документами, які розробляються вищим закладом освіти згідно з навчальним планом, затверджуються ректором або представ­никами замовників фахівців:

•   наскрізною програмою практики, яка повинна відповідати норматив­ним документам Міністерства освіти і науки України, інших міністерств та відомств, вимогам замовників, навчальному плану, освітньо-професійній програмі спеціальності, кваліфікаційній характеристиці спеціалістів;

•   робочими програмами відповідних видів практики, які зокрема містять рекомендації щодо видів, форм, тестів перевірки рівня знань, умінь, нави­чок, яких студенти мають набути.

Практика студентів проводиться на базах практики, які мають відпові­дати вимогам програми, визначаються вищим закладом освіти та замовни­ками на підготовку фахівців. Студенти можуть самостійно з дозволу відповід­них кафедр або циклових (предметних) комісій підбирати для себе місце про­ходження практики і пропонувати його для використання.

Організацію, проведення, керівництво і контроль за проходженням прак­тики студентами здійснюють керівники вищих навчальних закладів, від­повідні кафедри або предметні (циклові) комісії, в окремих вищих закладах освіти — керівники практики (завідувачі відділів практики), а в технікумах, коледжах та інших навчальних закладах еквівалентного рівня — заступник директора з практичного навчання.

Організація, проведення, керівництво і контроль за проходженням прак­тики включають:

•  контроль за підготовленістю баз практики;

•  розподіл студентів на практику з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і майбутнього місця роботи останніх після закінчення навчання;

•  проведення перед початком практики організаційних заходів: інструк­тажів про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання сту­дентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, що­денника, календарного плану, індивідуального завдання, тем курсових і дип­ломних робіт, методичних рекомендацій та ін.);

•  інформування студентів про встановлену систему звітності з практи­ки, а саме: письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, порядок оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, по­відомлення, виступу тощо;

•  призначення базами практики керівників практики, визначення їх обов´язків;

•  контроль за забезпеченням нормальних умов праці та побуту студентів і проведення з ними обов´язкових інструктажів з охорони праці й техніки безпеки;

•  контроль виконання студентами-практикантами правил внутрішньо­го розпорядку, ведення табеля відвідування студентами бази практики;

•  складання заліків з практики тощо.

Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, може перед­бачатися практика тривалістю до одного місяця.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота відповідає вимогам програм практики. При цьому не менше ніж 50 % часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконан­ня програми та індивідуального завдання, як правило, у формі письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником від бази практики, а також складають залік. Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та ін.), подається студентом на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Залік приймає у студентів комісія на базах практики в останні дні її про­ходження або у вищому навчальному закладі протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин може бути надано право проходження практики повторно в разі виконання умов, визначених вищим навчальним закладом. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю. Усім студентам-практикантам держав­них вищих закладів освіти на період практики, що проводиться за межами місцезнаходження вищих закладів, сплачуються добові за рахунок витрат на практичну підготовку, а також їх проїзд залізничним, водним і автомо­більним транспортом до місцезнаходження баз практики і назад, проживан­ня в гуртожитках баз практик або в орендованих для цього житлових при­міщеннях.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право