Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

4.8.2. Обов´язки студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів


Обов´язками студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспі­рантів, докторантів є:

• додержання законодавства, моральних, етичних норм;

• систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичка­ми, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

• додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

• виконання вимог навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

• відвідування занять за обраним індивідуальним навчальним планом;

• вчасне інформування керівництва закладу в разі неможливості з по­важних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та іспитів, виконання контрольних робіт тощо.

За невиконання обов´язків і порушення Правил внутрішнього розпоряд­ку вищого закладу освіти ректор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу освіти. Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з вищого закладу освіти встанов­люється Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку цього закладу.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право