Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

4.8. Учасники навчально-виховного процесу вищих закладів юридичної освіти


Права та обов´язки учасників навчально-виховного процесу визнача­ються Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положенням про дер­жавний вищий заклад освіти, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1074, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти, іншими нормативно-правовими актами.

Права професорсько-викладацького складу та інших працівників вищо­го закладу освіти забезпечуються шляхом виконання власником або уповно­важеним ним органом та керівником закладу положень колективного дого­вору, умов трудового договору (контракту).

До учасників навчально-виховного процесу вищих закладів юридичної освіти належать:

•       студенти, курсанти, слухачі, стажисти, магістри, аспіранти, докторанти;

•       керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціа­лісти;

•       представники юридичних установ та об´єднань, правоохоронних орга­нів, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право