Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

4.7.10. Фінансування діяльності вищих закладів юридичної освіти


З метою забезпечення діяльності державного вищого закладу освіти:

•  йому передаються у користування та оперативне управління об´єкти права власності (споруди, будівлі, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно споживчого, соціально-культурного та іншого призна­чення), земельні ділянки;

•   належать грошові кошти, майно, інші об´єкти власності, передані йому фізичними та (або) юридичними особами у формі дарунку, пожертвування або за заповітом; доходи від власної діяльності та придбані на ці доходи об´єкти власності.

Державні вищі заклади освіти, підприємства, установи і організації си­стеми освіти фінансуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, галу­зей народного господарства, державних підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування.

Бюджетні кошти та інші надходження на утримання вищого закладу освіти, передбачені його Статутом, повинні використовуватися на відшкоду­вання матеріальних та прирівняних до них витрат на виконання робіт (на­дання послуг), що відповідають профілю закладу, на виплату заробітної пла­ти, стипендій, створення необхідної матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до законодавства України.

За договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізични­ми особами державний вищий заклад юридичної освіти може як додаткові платні послуги здійснювати навчання за межами, встановленими державни­ми освітньо-професійними програмами, а також надавати інші види платних послуг, перелік і порядок надання яких установлено Кабінетом Міністрів України.

Платні освітні послуги не можуть надаватися замість або в межах обсягів основної освітньої діяльності, що фінансується за рахунок бюджетних коштів.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право