Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

4.7.7. Студентське самоврядування


З метою забезпечення виконання студентами своїх обов´язків та захисту їх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формуван­ню у нього навичок майбутнього організатора, керівника у вищих закладах юридичної освіти функціонує студентське самоврядування.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

•       забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення вико­нання студентами своїх обов´язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

•       створення необхідних умов для проживання і відпочинку студентів, різноманітних студентських гуртків, товариств, об´єднань, клубів за інтере­сами; сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

•       організація співробітництва зі студентами інших вищих закладів осві­ти і молодіжними організаціями; участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

•       сприяння працевлаштуванню випускників.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, факультету, гуртожитку, студентського містечка, ви­щого закладу юридичної освіти тощо. Найвищий орган студентського само­врядування — загальні збори (конференція) студентів вищого закладу осві­ти, на яких затверджується положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган студентського самоврядування, визначаються його структура і термін повноважень, заслуховується його звіт. Виконавчий орган студентського самоврядування структурного підрозділу вищого за­кладу юридичної освіти обирають на загальних зборах (конференції) студентів цього підрозділу. Органи студентського самоврядування можуть мати різно­манітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна части­на, студентські деканати, ради тощо). Статут вищого закладу освіти може передбачати укладення договору між керівництвом вищого закладу освіти, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право