Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

4.6. Освітньо-професійні програми підготовки фахівця


Освітньо-професійна програма підготовки фахівців-юристів базується на освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця-юриста і складається:

• з призначення освітньо-професійної програми підготовки;

• сфери використання освітньо-професійної програми підготовки фахівця;

• розподілу змісту освітньо-професійної програми та тривалості навчання;

• нормативного змісту освітньо-професійної програми (системи знань, переліку навчальних дисциплін, державної атестації студента).

Терміни навчання становлять, як правило, для молодшого спеціаліста-юриста — 2,5—3 роки, бакалавра з напряму "Право" — 3,5—4 роки, спеціа­ліста, магістра — 1—1,5 року.

Обсяг циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки має стано­вити 18—23 % , а обсяг циклів професійної і практичної підготовки — відпо­відно — 82—77 % від загального обсягу освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців.

Вибіркова частина ОПП визначається як різниця між загальним обсягом підготовки та обсягом, передбаченим на засвоєння нормативного змісту ОПП і складається з частини самостійного вибору навчального закладу та частини вільного вибору студента (крім ОПП підготовки молодшого спеціаліста). Для реалізації справді вільного вибору студента вищий юридичний заклад освіти має запропонувати такий перелік дисциплін, загальний обсяг яких переви­щує обсяг, передбачений освітньо-професійною програмою для цього циклу.

У нормативному змісті освітньо-професійної програми:

• на підставі аналізу системи вмінь, наведеної в освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця, визначається система знань, потрібних для форму­вання зазначених умінь;

• визначається форма державної атестації, необхідна для встановлення рівня опанування студентом відповідним блоком змістовних модулів.

Нормативну форму державної атестації студента встановлюють залежно від напряму підготовки та спеціальності у такому вигляді:

• для молодших спеціалістів: поєднання захисту дипломного проекту (випускної роботи) та складання державних іспитів (іспиту) або комплекс­ний кваліфікаційний іспит;

• для бакалаврів: поєднання захисту випускної роботи та складання дер­жавного іспиту (іспитів);

• для спеціалістів: поєднання захисту дипломного проекту (випускної роботи) та складання державних іспитів (іспиту);

• для магістрів: поєднання складання державних іспитів та захисту ма­гістерської випускної роботи.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право