Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

4.2. Основні шляхи удосконалення вищої юридичної освіти в Україні


Основні шляхи удосконалення вищої юридичної освіти в Україні базу­ються та залежать від напрямів реформування системи вищої освіти і, зо­крема, передбачають такі заходи.

1. Розробку стратегічних напрямів розвитку вищої юридичної освіти, відповідних концепцій, програм тощо.

2. Удосконалення:

• мережі вищих юридичних навчальних закладів, тобто їх укрупнення, створення регіональних освітньо-методичних та навчально-практичних ком­плексів навколо провідних вищих юридичних навчальних закладів;

• порядку громадського професійного контролю з боку самоврядних об´єднань юристів за створенням, реорганізацією та ліквідацією закладів юри­дичної освіти різних форм власності;

• структури професійної юридичної підготовки спеціалістів та ефектив­ності їх використання з урахуванням потреб держави у спеціалістах-юристах з різним рівнем кваліфікації та відповідних обсягів державного замовлення, потреб недержавних суб´єктів соціальної діяльності, потенціалу ви­щих юридичних закладів, а також регіональних та фахових програм удоско­налення структури підготовки спеціалістів-юристів.

3. Забезпечення якості освітньої діяльності вищих юридичних закладів освіти, зокрема:

• розробки державних вимог щодо вищої юридичної освіти, кваліфіка­ційних характеристик фахівців-юристів для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів їх підготовки; освітньо-професійних програм вищої юридичної освіти за відповідним професійним спрямуванням;

• запровадження системи ступеневої підготовки фахівців-юристів, по­рядку участі корпорацій юристів ліцензування, атестації та акредитації ви­щих юридичних закладів незалежно від форм власності;

• координації міжнародної діяльності вищих юридичних закладів; за­провадження програм юридичної підготовки сертифікованих провідними за­рубіжними юридичними університетами; визнання та нострифікації в Україні документів про юридичну освіту, наукові ступені та звання;

• впровадження централізованої інформаційної системи забезпечення навчального процесу і науково-дослідної роботи у вищих юридичних закла­дах, а також її підключення до світової комп´ютерної інформаційної мережі.

4. Поліпшення фінансової, господарської діяльності вищих юридичних закладів та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу за рахунок: прямого нецентралізованого фінансування вищих юридичних за­
кладів; надання платних освітніх, побутових та інших послуг для учасників навчально-виховного процесу; запровадження нових підходів у фінансуванні; централізованого забезпечення вищих юридичних закладів навчальними
посібниками за рахунок цільових державних коштів та коштів самоврядних юридичних об´єднань, суб´єктів приватної юридичної практичної діяльності; закріплення за вищими навчальними закладами у постійне користування
будівель, земель, на яких вони знаходяться, у тому числі баз відпочинку та спортивно-оздоровчих таборів; підвищення рівня матеріального стимулюван­ня науково-педагогічних працівників за вчений ступінь, вислугу років, стаж
професійної юридичної роботи, створення системи матеріального заохочен­ня за високі якісні показники в забезпеченні та здійсненні підготовки юристів; створення системи фондів підтримки та розвитку вищої юридичної освіти,
соціального захисту працівників юридичної освіти та студентської молоді, надання фінансової підтримки для здобуття вищої юридичної освіти на платній основі тощо.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право