Безкоштовна бібліотека підручниківЮридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

4.1.1. Основні засади освіти в Україні


Освіта в Україні визнається основою інтелектуального, культурного, ду­ховного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави, ґрун­тується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємо­поваги між націями і народами, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей. її метою є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, забезпечення суспільства кваліфікованими фахівцями.

Освіта в Україні будується на таких принципах:

• доступності для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, а також рівності умов кожної людини для повної реалізації ЇЇ здібностей, таланту, всебічного розвитку;

• органічному зв´ язку зі світовою та національною історією, культурою, традиціями, освітою інших країн;

• незалежності освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

• єдності, наступності, гнучкості й прогностичності системи освіти, її безперервності та різноманітності, інтеграції з наукою і виробництвом;

• поєднанні в освіті державного управління і громадського самовряду­вання.

Громадяни України мають право на безоплатну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, на­лежності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров´я, місця проживання та інших обставин. Право громадян України на освіту за­безпечується:

• розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти;

• відкритим характером закладів освіти, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів грома­дянина;

• різними формами навчання — очною, вечірньою, заочною, екстерна­том, а також педагогічним патронажем;

• наданням державних стипендій та пільг учням і студентам.

Управління освітою здійснюється Міністерством освіти і науки України; міністерствами і відомствами України, яким підпорядковані заклади осві­ти; Вищою атестаційною комісією України; Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим; місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і підпорядкованими їм органа­ми управління освітою, і спрямоване:

 

• на здійснення державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів;

• проведення державного ліцензування, інспектування та акредитацію закладів освіти;

• здійснення контрольних функцій з дотримання вимог щодо якості освіти;

• забезпечення зв´язку із закладами освіти та державними органами інших країн;

• організацію впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду тощо.

Системі освіти України притаманні самоврядні засади її самоорганізації на суспільному, регіональному рівнях та у закладах освіти. Самоврядування здійснюється як загальними зборами чи конференціями колективу закладу освіти, так і місцевими та регіональними конференціями педагогічних пра­цівників, а також Всеукраїнським з´їздом працівників освіти. Громадське самоврядування в освіті орієнтується на внесення пропозицій щодо форму­вання державної політики в галузі освіти, вирішення у межах своїх повнова­жень питань навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економіч­ної і фінансово-господарської діяльності закладів освіти.

Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють Міністерство осві­ти і науки України, Національна академія наук України, Академія педаго­гічних наук України, міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, вищі за­клади освіти, академічні, галузеві науково-дослідні інститути, заклади після-дипломної освіти, інші науково-методичні й методичні установи у взаємодії з відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товари­ствами, громадськими науковими організаціями.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право