Безкоштовна бібліотека підручниківГроші та кредит

Ціни облігацій


Переважна більшість різновидів облігацій вільно обертаються на ринку позичкового капіталу. Облігації, що обертаються на ринку цінних паперів мають три різновиди цін: номінальну, викупну і курсову (ринкову) ціну.

Номінальна ціна вказана на лицьовому боці облігації і є основою для подальших розрахунків, а також базою нарахування процентів. Згідно з чинним законодавством номінальна ціна облігації мінімально має становити 50 грн., а всі вищі номінали повинні бути кратними мінімуму.

Викупна ціна означає ціну, за якою емітент викуповує облігацію після збігу терміну позики. Вона може співпадати з номіналом, у процентних облігаціях є вищою номіналу, а в дисконтних - наближатися до нього.

Курсова ціна складається на ринку цінних паперів під впливом умов позики та прибутковості облігації і ринкової кон´юнктури на кожний даний момент. Значення ринкової ціни виражається у відсотках до номіналу і може виражатися, приміром, так: 77,90. Це означає що ринкова ціна облігації складає 77,90% від номіналу.

Студенти повинні оволодіти механізмом визначення номінальних цін, викупних цін облігацій і ринкової (курсової) ціни. Користуватися належними розрахунками поточної ціни облігації можна за формулою:

114

де Р - поточна вартість облігації; М - вартість на момент погашення; і - вартість відсотка як десяткового дробу; п - число періодів.

Приміром, ціна облігації, що випущена номіналом 5000 грн. з купонною ставкою 20% річних і погашається через рік, визначається як сума грошей, що сплачується власникові у такому розмірі:

 115

Крім ціни облігації, покупець сплачує продавцеві належний процент, який починається з дня останньої виплати процентів. Він розраховується за формулою:

 116

де SH - належний процент; Цн - номінальна вартість облігації; 5 - процентна ставка купона відповідного року; С - число календарних днів, що пройшли з часу останньої виплати процентів і до дня купівлі облігації.

Приміром, якщо облігація номіналом 10 000 грн. приносить 10% доходу і продається 13 березня 2003 p., а останній процент було сплачено 31.12.2002 р., то тоді належний процент складе таку суму:

117

Студенти мають навчитися підраховувати сукупний дохід за облігаціями, який складається з доходу у вигляді регулярних відсоткових (купонних) платежів, доходу за умов купівлі облігацій з дисконтом та викупом їх за номінальною вартістю після збігу терміну погашення і доходу за умов конвертації облігації у акції або при зменшенні терміну обертання.

Ціна облігації визначається сумою теперішньої вартості майбутніх доходів за рахунок купонних платежів і теперішньої вартості самої облігації за формулою:

118

де Ц - ціна облігації; С - річна ставка відсотку, що сплачується за облігацію (купонний платіж); Цн - номінальна ціна облігації; К - дисконтна ставка (очікувана ставка доходу); п - число періодів.

Наприклад: визначте ціну облігації підприємства, що випущена терміном на 5 років. Номінальна ціна облігації 1000 грн. Купонна ставка облігації 10%. Дисконтна ставка 12%. Відсотки за облігацією сплачуються щорічно.

Ціна облігації, що відповідає теперішній вартості всіх грошових надходжень (грошових потоків) від неї становитиме:

119

В зв´язку з тим, що дисконтна ставка (12%) вища від купонної ставки облігації (10%), ціна облігації менша від її номінальної вартості. Тобто облігацію потрібно продавати з дисконтом. У разі, якщо дисконтна ставка була б меншою від купонної, ціна облігації перевищувала б її номінальну вартість і облігації можна було б продавати із премією.

Роль емісії облігацій у фінансуванні інвестицій США

Валові інвестиції, млрд. дол.

Емісія облігацій, млрд. дол. (нетто)

Питома вага облігацій в інвестиціях

876,0

631,0

72%

На ціни облігацій значний вплив здійснюють рейтинги, які виробляються і закріплюються на ринку кількома агентствами. Провідним з них є агентство «Standard and poor´s». Воно визначає такі рейтинги облігацій:

по-перше, AAA - найвищої якості; АА - дуже доброї якості; А-доброї якості;

по-друге, ВВВ - середнього класу; ВВ - нижчого за середній клас; В - низької якості;

по-третє, ССС - СС і ССС - СС - С - спекулятивні;

по-четверте, ДДД - Д - найнижчої якості (неоплатні).|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит