Безкоштовна бібліотека підручниківГроші та кредит

Ціни акцій


Ціна акції - це грошовий вираз вартості, що сплачується за одну акцію. Акція має такі форми ціни: номінальну, курсову (ринкову), емісійну, балансову.

Ринкова ціна або курс акцій (від лат. cursus - біг, рух, і actio - дія, вчинок) фактична продажна ціна акцій на ринку цінних паперів. Тобто це ціна, за якою акція конвертується у грошовий вираз на вторинному ринку цінних паперів. Як правило, її розмір відрізняється від номінальної вартості, тому що прямо пропорційний отриманому дивідендові з урахуванням перспектив його зростання у майбутньому. Одночасно курс акцій знаходиться у зворотній залежності від величини позичкового процента:

 97

Розрахований на підставі цих основних показників курс акцій піддається впливові багатьох економічних, політичних, екологічних та інших чинників.

Провідними факторами, що визначають величину ринкової ціни є: коливання співвідношення попиту з пропонуванням, обсяг сплачених і очікуваних у перспективі дивідендів, розмір банківської відсоткової ставки, ціни на коштовні метали, паливо, товари і нерухомість, рівень прибутковості операцій на альтернативних ринках, рівень ліквідності акцій, біржова спекуляція та ті тенденції, що зумовлюють зміни у її темпах.

Найважливішим ринковим показником ціни акції є коефіцієнт PER (price earning ratio). Він визначається як відношення ринкової ціни акції до прибутку на акцію:

98  

Приміром, на європейсько-американському ринку цінних паперів середнє значення коефіцієнта PER становить 10-12, на ризикових ринках Азії та Латинської Америки він підноситься до 3-4, а в Україні його показник у 1995 р. для понад 50% акцій підприємств був меншим 1 або ж коливався у межах від 1 до 2. Це свідчення нестабільності та нерозвиненості ринку цінних паперів та наслідок дії інших економічних і політичних чинників перехідної економіки. Лише їх усунення зменшить ризики володіння акціями українських підприємств, а зростання їх привабливості підвищуватиме ціни акцій і водночас зробить цивілізованим коефіцієнт PER. Приміром, власний акціонерний капітал США характеризується так:

Власний акціонерний капітал США

Курсова вартість акцій, трлн. дол.

5,13

Населення

49,4%

Юридичні особи, в тому числі:

50,6%

приватні пенсійні фонди

20,5%

взаємні фонди

9,1%

державні пенсійні фонди

9,1%

іноземні інвестори

6,4%

компанії страхування життя

2,4%

інші страхові компанії

2,5%

інші

0,6%

 

Вказана на лицьовому боці акції або задекларована у статуті акціонерного товариства вартість акції називається номінальною ціною. Вона розраховується як часточка колективної вартості, що припадає на акцію:Статутний фонд

Кількість акцій

 

 

99

Абсолютна більшість акцій мають номінальну ціну, тому що вона є підставою, з якої визначається розмір дивідендів. Водночас бувають деякі випуски акцій без зазначення номінальної ціни. Приміром, у акції вказано, що це - стотисячна частка акціонерного товариства.

Емісійна ціна виражає вартість акції на первинному ринку. Як правило, вона є дещо вищою, ніж номінальна, щоб покривати видатки на емісію і сформувати емісійну надбавку, яка визначається як сума перевищення емісійної ціни над номінальною:

Ціна емісійна = номінальна ціна +(затрати на емісію та емісійний дохід).

Балансова (книжкова) ціна акції визначається на основі документів, фінансової звітності і встановлюється під час аудиторської перевірки, як реальна вартість капіталу, що припадає на одну акцію.

Її вартісну основу становить підсумковий аналіз фінансової звітності за активами та пасивами акціонерного товариства в процесі аудиторської перевірки:

Ціна балансова = Оф + Об/К,

де Оф - основний капітал на день перевірки; Об - оборотний капітал; К - кількість акцій, що емітовані акціонерним товариством на день аудиторської перевірки.

Найважливішими чинниками відхилення ринкової ціни в ту чи іншу сторону є співвідношення попиту і пропозиції на ринку цінних паперів. Водночас у кожний конкретний момент ціни акцій на ринку складаються під впливом таких факторів:

1)  обсягів сплачених і очікуваних дивідендів у перспективі;

2) розмірів банківської відсоткової ставки (позикового відсотка );

3) рівня прибутковості операцій на альтернативних ринках, в тому числі і на облігаційному ринку;

4) ціни на коштовні метали, паливо, товари і нерухомість за умов, що вкладання у них коштів стає альтернативою інвестиціям у акції;

5) рівня ліквідності акцій. Тобто можливість перетворювання їх у грошову форму без особливих втрат;

6) біржової спекуляції, очікуваних тенденцій в кон´юнктурі ринку цінних паперів;

7) рівня інфляції та тенденцій очікуваних змін у перебігу інфляційного процесу.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит