Безкоштовна бібліотека підручниківГроші та кредит

Функції цінних паперів


Виявлення функцій цінних паперів потрібно розглядати у контексті розвитку фондового ринку, на якому цінні папери слугують інструментом інвестування і кредитування різних сфер та галузей економіки, забезпечення переливів інвестиційних і кредитних ресурсів у найприбутковіші сфери виробництва, інструментом фінансування та рефінансування дефіциту бюджетної системи.

Інвестиційна функція визначальна. В ній цінні папери слугують інструментом довгострокових вкладень капіталів у розвиток і вдосконалення сфер та галузей економіки. Вони допомагають акумулювати і спрямовувати у господарський оборот розрізнені тимчасово вільні кошти населення та фінансовий капітал і приносити інвестиційний дохід, який складається з двох частин:

1) дивідендів та відсотків, що пов´язані з ефективною діяльністю емітентів;

2) курсової різниці, яка виникає внаслідок ризикових спекулятивних угод.

Функція переливу інвестиційних і кредитних ресурсів у найприбутковіші виробництва реалізується шляхом купівлі-продажу цінних паперів. При цьому напрям руху цінних паперів виконує роль об´єктивного індикатора розподілу і перерозподілу суспільного капіталу у найефективніші проекти, сфери, галузі й види діяльності, а також сприяє підвищенню ефективності не тільки цих галузей, а й усієї економіки.

Цінні папери слугують інструментом фінансування та рефінансування дефіциту бюджетної системи, перешкоджають надлишковій емісії грошової маси та стримують розвиток інфляції.

Надходження від розміщення облігаційних позик, реалізація грошово-речових лотерей, державних випусків сертифікатів тощо допомагають стабілізувати економічний розвиток, фінансувати комплекси заходів з метою обмеження інтенсивності інфляційного процесу й подолання кризових явищ.

Підприємцям емісія і розміщення векселів, облігацій, акцій та інших цінних паперів надає багатоваріантний вибір джерел фінансування й кредитування основного та оборотного капіталу, допомагає долати жорсткий диктат комерційних банків на кредитному ринку. Не вдаючись до банківських запозичень, вони миттєво поповнюють кошти з метою реалізації своїх бізнесових проектів.

Цінними паперами сформовано гнучкий механізм зміни суб´єктів власності та забезпечується формування чисельних форм змішаного капіталу. Акції та інші види цінних паперів стають базою об´єднання невеликих розрізнених заощаджень та їх перетворення у потужні інвестиційні пакети. Без соціальних потрясінь досягається зосереджування в руках одного акціонера контрольного пакету акцій, що надає можливість фактичного контролю за діяльністю акціонерного товариства.

Розміщенням цінних паперів регулюється сумарний купівельний попит, стримується спекулятивна активність тієї частини населення, що володіє вільними фінансовими ресурсами, а власникам цінних паперів забезпечується додаткове джерело доходів, які перевищують розмір депозитного банківського відсотку.

Вказані функції цінних паперів найкраще реалізуються у процесі вільного обертання на фондовому ринку, де власники акцій, облігацій інших цінних паперів здійснюють угоди купівлі-продажу, внаслідок яких формується ефективний власник функціонуючого капіталу.

Фондовий ринок охоплює біржовий і небіржовий ринок.

 Відмінні особливості небіржового ринку цінних паперів

Характерні ознаки

Небіржового ринку цінних паперів 

Біржового ринку цінних паперів 

Розміщення перших випусків цінних паперів серед невеликих інвесторів

Продаж цінних паперів, що випускаються державою, та перепродаж акцій престижних фірм

Ринкове котирування здійснюється банками і компаніями

Офіційне котирування цінних паперів здійснюють спеціальні органи біржі чи уповноважені державні установи

Позабіржовий ринок діє як переважно дилерський

Переважно брокерський

Обороти коштів небіржового ринку у 5-10 разів перевищують обороти біржового

Обороти коштів небіржового ринку у 5-10 разів менші, ніж обороти позабіржового

 

Вказані відмінні особливості не обмежують, а розширюють функціональні можливості використання цінних паперів.

В ринковій економіці цінні папери виконують багато інших функцій для регулювання та оптимізації пропорцій суспільного відтворення, забезпечення інноваційного процесу, розвитку малих і середніх виробничих структур, інтеграції національної економіки у світову економічну систему.

Проте недорозвиненість ринкових відносин в Україні гальмує й реалізацію переваг обігу цінних паперів. Високий індекс інфляції орієнтує комерційні структури на інвестиції у проекти, що забезпечують швидкий оборот капіталу і високу норму прибутку. Це сповільнює переливання позичкового капіталу в умовах вільної конкуренції.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит