Безкоштовна бібліотека підручниківГроші та кредит

Тема 1. Економічна суть і функції грошей


З´ясування економічної суті грошей слід розпочати з повторення проблем зародження товарного виробництва і з´ясування властивостей товару. Аналізуючи розвиток суспільного виробництва і процесу поглиблення суспільного поділу праці та зростання масштабів обміну, слід перейти до розгляду питання походження грошей на основі двох концепцій: раціоналістичної та еволюційної, з´ясувати роль держави у законодавчому закріпленні форм грошей. На прикладі розвитку форм вартості потрібно показати недосконалість сучасних бартерних операцій у порівнянні з грошовими розрахунками за товари.

 1-1

Слід наголосити, що гроші як особливий вид товару є вічними супутниками товарів у сфері обігу. Розвинувшись із товару, вони залишаються товаром, але товаром особливим, який виконує функцію посередника у обміні товарів і опосередкують рух товарів між виробниками і споживачами, особливий засіб загального суспільного втілення вартості товарів, що як загальний еквівалент виконує роль виразника вартості виразу суспільних відносин між людьми. Безпосередня корисність грошей - у їхній ліквідності, здатності переносити власність у просторі і часі.

Наступний розгляд економічної ролі грошей слід зосередити на дослідженні процесу еволюції грошового товару і поступової втрати грошової функції золотом. Важливо зосередитися на еволюційному процесі розвитку форм грошей і об´єктивних причинах демонетизації золота та,виникнення паперових і кредитних форм грошей, які в сучасних умовах набули форм готівки, депозиту, електронних індексів, форми «торгових» грошей, кожна з яких має свої переваги і недоліки

Розуміння проблеми вартості грошей ускладнене сучасним обігом переважно кредитних грошей. Не володіючи власною внутрішньою вартістю, кредитні гроші нібито заперечують еволюційну концепцію. Але через розуміння їх купівельної спроможності студенти оволодівають механізмом формування вартості та відмінними особливостями прояву грошей як грошей, суті товару, що відрізняє їх від звичайних товарів і грошей як капіталу, процент за яким становить ціну грошей як капіталу.

Гроші, розв´язуючи протиріччя між споживною вартістю товару та його вартістю, стали:

1)   універсальним знаряддям обміну, особливим товаром, який, щоб виразити вартість усіх інших товарів, володіє властивістю загального еквівалента;

2)активом, що слугує засобом платежу;

3)володіють ліквідністю, яка дозволяє використовувати їх як засіб негайного і зручного розрахунку, без зміни номінальної вартості. Суть грошей глибше пізнається в процесі розгляду їх функцій.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит