Безкоштовна бібліотека підручниківГроші та кредит

Передмова


Зростання привабливості заочної та дистанційної форм навчання підносить актуальність науково-методичного забезпечення проблем державного регулювання економіки та грошової сфери, які перебувають у стані постійного еволюційного розвитку і змін, що охоплюють складні комплекси економічних відносин і провідні напрямки сучасної грошово-кредитної політики, розбудови української державності та формування механізму динамічного зростання суспільного виробництва. Осмислення, та використання механізмів дії об´єктивних законів організації та грошового обороту і кредиту роблять навчальний процес з дисципліни «Гроші та кредит» необхідним складовим елементом загальнотеоретичної та фахової підготовки економістів усіх рівнів і професій, формує базові знання для фунтового вивчення комплексу професійно орієнтованих і фахових дисциплін, практичного оволодіння такими інструментами ринкового господарювання, як ринок, гроші, фінанси, ціноутворення, грошово-кредитний ринок і ринок позичкових капіталів.

Логіка викладу проблем функціонування грошово-кредитних відносин в даній книзі охоплює 16 тем. Структуру, послідовність і взаємозв´язок частин, підрозділів і складових елементів кожної з тем визначають спрямованість матеріалів на формування конкретно-прикладних знань, вмінь і навиків, підготовку економістів, які здатні розв´язувати складні грошово-кредитні проблеми підприємств і закладів, виходячи із принципів економічності й ефективності прийнятих рішень.

Вибір тем і структури їх викладу в навчальному посібнику зумовлений зростанням ролі грошей і кредиту у забезпеченні динамічного розвитку національної економіки України та її тісної взаємодії з іншими суб´єктами світового ринку. Кожен проблемний розділ, в свою чергу, містить систематизований навчально-методичний матеріал, що охоплює теоретичний аспект викладу, тестові та розрахункові приклади й ілюстративні матеріали. Для якісного опрацювання матеріалу у кожному розділі поміщено зразковий план семінарських занять, тематику фіксованих виступів і рефератів, подано список провідних фахових видань і проблемної періодики, перелік запитань для самоконтролю й закріплення знань. Завершуються добірки матеріалів системою тестових завдань і розрахункових задач.

Мета і завдання науково-методичного комплексу надати необхідні знання і навики для наступного оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів, а також уміння оцінювати й аналізувати грошово-кредитну політику, що проводиться в Україні.

Предмет дисципліни: злагоджена єдність і цілеспрямована взаємодія соціально-економічних відносин, інститутів і механізмів сфери функціонування грошового обороту і кредиту в умовах зростаючої ролі грошей у стимулюванні усіх ланок господарсько-управлінського механізму, подолання кризових явищ і переходу економіки України до динамічного зростання та ефективної взаємодії з суб´єктами світового ринку грошей. Зміст навчальної дисципліни охоплює загальну теорію грошей і шляхи формування стимулюючої грошової системи в Україні; кількісну теорію грошей і сучасні проблеми регулювання грошово-товарної рівноваги; грошові системи, їх типи та складові елементи; грошовий оборот, його структуру, закони регулювання і забезпечення стабільності; грошовий ринок і механізм його ефективного функціонування; валютні відносини, конвертованість національної валюти та процес її формування в Україні; сучасну інфляцію та шляхи формування антиінфляційного механізму господарювання; грошові реформи і етапи творення національної грошової системи в Україні.

Система сучасного кредиту і кредитних грошей розкрита на основі аналізу відносин кредиту і кредитної системи України, операцій комерційних банків; спеціалізованих небанківських кредитно-фінансових інститутів та функціонування ринку цінних паперів.

Напрацьовані матеріали допоможуть читачеві оволодіти необхідними знаннями і вміннями використання операційного механізму грошово-кредитної сфери, проведення розрахунків ефективності прийнятих рішень та оцінки основоположних напрямів сучасної грошово-кредитної політики держави для своєї практичної діяльності.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит