Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів

2.3. Тренінгова та консультативна програма для розвитку професійно-управлінського самовизначення менеджерів (корекційно-розвивальний компонент технології)


Як уже зазначалося вище, професійно-управлінське самовизначення — це континуально-дискретний процес визначення індивідом себе відносно наявних у суспільстві та особисто прийнятих критеріїв управлінського професіоналізму. Упродовж усього професійного життя відбувається поглиблення, уточнення професійно-управлінського самовизначення. Це виражається в тому, що розширюється образ професіонала-управліпця, коригується під час самоаналізу прийняття себе як професіонала, переглядається ставлення до управлінської професії і до себе в пій. Результатом кожного етапу є прийняття особистістю критеріїв управлінського професіоналізму та ідентифікація з ними.

Самовизначення фахівця — це складний процес, що потребує активізації значних особистіших ресурсів. Психологічна підтримка цього процесу однаково важлива як для майбутнього фахівця та початківця, які лише планують управлінську кар´єру, так і для діючого керівника, який стоїть перед необхідністю переосмислення засад своєї діяльності та формування нової професійної позиції.

Попереднє ознайомлення зі змістом процесу професійно-управлінського самовизначення особистості, емпіричне дослідження сформовапості різних його складових дозволяє організаційному психологу свідомо управляти цим процесом через створення спеціальних корекційно-розвивальних програм.

Корекційно-розвивальний компонент технології, розроблений авторами, спрямований па підтримку процесу професійно-управлінського самовизначення особистості на старті професійної кар´єри.

В даному підрозділі розкрито основні завдання, методичні засади, принципи, форми та етапи здійснення корекційно-розвивальної роботи на доорганізаційному етапі. Адже технології психологічної допомоги діючим керівникам у вирішенні проблеми професійно-управлінського самовизначення створюють перспективу для подальших науково-прикладних розробок.

Основна мета розвивально-корекційної роботи з майбутніми фахівцями формування психологічних передумов професійио-улравлінського самовизначення особистості, може бути конкретизованою у наступних завданнях:

• актуалізувати мотивацію професійно-управлінського самовизначення та самовдосконалення випускників і початківців;

• здійснити інтеграцію різних аспектів соціального управління у їх свідомості та сформувати цілісний образ управлінської діяльності, розкрити його цін пісно-цільовий аспект;

• актуалізувати інтерес до змісту управлінської діяльності;

• сформувати в учасників рефлексивні вміння (усвідомлення, самоусвідомлення рефлексивного аналізу, осмислення й переосмислення змістів свідомості щодо власного «Я» та досвіду взаємодії з різними управлінськими системами і суб´єктами управління);

• посилити позитивне самосприйняття у професії та впевненість у власній здатності самостійно вирішувати питання планування й розвитку професійної кар´єри в організації.

Теоретико-мстодологічпою передумовою створення програми підготовки майбутніх фахівців до професійно-управлінського самовизначення слугував рефлексивно-інноваційний підхід, що застосовується у підготовці кадрів різного профілю, а також гуманістичні ідеї саморсалізації особистості в організації, покладені в основу програм розвитку кар´єри.

Загальні принципи побудови розвивальної програми:

• особистіша орієнтованість і коитекстуальпість;

• проблемність і рефлексивна спрямованість пропонованих завдань;

• активізація взаємодії та співтворчість усіх учасників;

• індивідуалізація розвиваючих впливів і комплексність використаних засобів і прийомів.

Для розв´язання завдання розвитку психологічних передумов професійно-уп-равлінського самовизначення особистості доцільно використати наступну логіку:

• об´єктивації ставлення та уявлень «претендентів» про управлінську діяльність;

• виокремлення та осмислення різних аспектів соціального управління й управління в конкретній сфері соціальної практики;

• визначення нового особистішого смислу управлінської діяльності та побудови різних варіантів розвитку кар´єри.

Основним засобом втілення створеної програми розвитку (па матеріалі освітніх організацій) виступає «Практикум професійно-управлінського самовизначення» для студентів старших курсів, який має форму психологічного тренінгу і поєднує риси рефлексивного тренінгу, тренінгу сенситивності та креативності 128; 26; 381.

Індивідуалізованою формою психологічного впливу па розвиток професійного самовизначення особистості виступає індивідуальне психолого-організаційне консультування.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування