Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів

2.2. Предмет та основні завдання організаційної психології


Організаційну психологію можна визначити як самостійну галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні закономірності діяльності та розвитку організацій.

До основних завдань організаційної психології, па паш погляд, відносяться:

• здійснення психологічного аналізу сутності організації (вивчення змісту та структури організації, особливостей діяльності різних типів організацій, основних станін їх діяльності і психологічних закономірностей розвитку та ін.);

• вивчення психологічних основ управління організаціями (визначення сутності управління організаціями, психологічних особливостей діяльності менеджерів і управлінської команди організацій та іп.);

• обгрунтування психологічних основ діяльності персоналу організацій (добір персоналу організації, забезпечення успішної адаптації працівників в організації, досягнення їх ефективної професійної кар´єри та іп.);

• дослідження особливостей ефективної взаємодії працівників та організації (аналіз різних типів входження працівників в організацію, формування відданості працівників організації, вплив ріпних типів організаційної культури па ефективність діяльності організації та іп.);

• вивчення психологічних основ забезпечення психічного здоров´я працівників організації (аналіз причин виникнення професійного стресу в організації, попередження і подолання синдрому «професійною вигорання» працівників, забезпечення гармонійного поєднання професійного та приватного життя та іп.) тощо.

Слід зазначити, що організаційна психологія є новою сферою психологічних знань в Україні, яка почала активно розвиватися лигне за останні кілька років. Важливу роль і! її розвитку відіграє, па паш погляд. Лабораторія організаційної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України та Українська Асоціація організаційних психологів і психологів праці.

Українська Асоціація організаційних психологів і психологів праці (УАОПГІП ) створена 20 вересня 2002 р. в Києві в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України під час проведення лабораторією організаційної психології першої міжнародної ііауково-практичиої конференції «Організаційна психологія: інноваційні підходи та технології». Сьогодні Асоціація має свої представництва у 19 областях України´ які об´єднують понад 200 членів (наукові працівники, викладачі та завідувачі кафедрами університетів, аспіранти, студенти, психологи--консультанти та психологп-трепери, які працюють в різних соціальних сферах — в системі державної служби, бізнесі, виробництві, освіті, медицині тощо).

Метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку організаційної психології та психології праці в Україні.

Основні завдання діяльності Асоціації:

• консолідація та зближення фахівців, які працюють у сфері академічної та практичної психології;

• формування ринку послуг у сфері організаційної психології та психології праці;

• сприяння професійному розпитку та професійній кар´єрі членів Асоціації;

• задоволення і захист професійних інтересів членів Асоціації;

• створення умов для підвищення психологічної та організаційної культури менеджерів персоналу та працівників організації;

• сприяння міжнародному співробітництву в сфері організаційної психології та психології праці шляхом участі членів Асоціації в міжнародних форумах (конгресах, семінарах, треиінгах, міжнародних проектах тощо).

Варто зауважити, що протягом 2002-2004 pp. двома зазначеними вище структурними підрозділами за активної підтримки дирекції Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України та Президії АПН України реалізовано низку суттєвих напрямків діяльності, які сприяють розвитку и Україні організаційної та економічної психології. При цьому слід наголосити, що організаційна психологія is Нашій країні розвивається в тісному зв´язку з економічною, як у західноєвропейських державах, а також з урахуванням того, що психологія праці у вітчизняному контексті має самостійний і вже динно сформований напрямок пспхо логічних досліджень.

Серед цих напрямків діяльності важливу роль, зокрема, відіграло, розробка та затвердження «Програми розвитку організаційної психології та економічної психології в Україні в контексті європейської інтеграції» (2002-2012 pp.).

В рамках реалізації Програми у Вищій атестацій ній комісії України зареєстровано нову спеціальність для захисту дисертаційних досліджень з психологічних дисциплін — «Організаційна психологія; економічна психологія» - 19.00.10 (грудень 2003 p.). Рішенням колегії Міністерства освіти й науки України в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України її 2004 р. відкрито аспірантуру та докторантуру з пової психологічної спеціальності (лютий, червені) 2004 p.). У спеці алізоваиій раді Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України відкрито noisy спеціальність для захисту кандидатських дисертацій — 19.00.10 (листопад 2004 p.).

З метою пауково-мстодичного забезпечення підготовки фахівців у Цій галузі розроблено систему навчальних курсів та відповідних навчальних програм і навчальних посібників для підготовки організаційних та економічних психологів, які можна об´єднати в такі основні групи: а) базові курси — для вивчення загальних психологічних основ управління організаціями («Організаційна психологія», «Економічна психологія», «Психологія управління»); б) спецкурси — для вивчення загальної методології роботи організаційного психолога («Організація діяльності психологічної служби», «Методологія трепіпгової роботи», «Основи пспхолого-управліпського консультування» та ill.); в) спецкурси («Психодого-організаціііпі технології») — для вивчення психологічних закономірностей вирішення конкретних психологічних проблем в організації («Технологія формування копкурепто здатної команди сучасної організації», «Технологія прийняття управлінських рішень керівником», «Технологія подолання комунікативних бар´єрів» «Технологія здійснення професійної кар´єри в організації», «Технологія формування організаційної культури організації», «Технологія формування людських стосунків в організації», «Технологія попередження та подолання синдрому «професійного вигорання» працівників в організації», «Технологія реалізації тендерного підходу в управлінні організаціями» та iн.

Зазначені курси апробовано на факультеті менеджменту Центрального інституту після дипломної педагогічної освіти АПН України, в Рівненському інституті після-дипломної освіти, Міжрегіональній академії управління персоналом, па факультеті психології та соціології Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, в Ніжинському державному педагогічному університеті ім. М. Гоголя, Запорізькому державному університеті та ін.

У 2002 р. започатковано видання збірки наукових творів «Актуальні проблеми психології. Т. 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія», яка є фаховим виданням ВАК України. Здійснено 15 випусків цієї збірки. У 2004 р. зареєстровано новий науково-прикладний журнал «Організаційна психологія. Економічна психологія», засновниками якого є Інститут психології ім. Г.С. Косткжа АПН України та Українська Асоціація організаційних психологів і психологів праці.

Проведено декілька науково-ііраістичиих конференцій та семінарів з актуальних психологічних проблем управління організаціями: «Організаційна психологія: інноваційні підходи та технології» (Київ, 2002); «Психологічні основи ділових комунікацій в організаціях» (м. Сімферополь, 2003); «Управління конфліктами в організаціях» (м. Київ, 2003); «Синдром «професійного вигорання» та професійна кар´єра працівників освітніх організацій» (м. Кам´япець-Подільський, 2004) та ін.

Важливим напрямком реалізації «Програми розвитку організаційної психології та економічної психології в Україні в контексті Європейської інтеграції» (2002-2012 pp.) є міжнародне співробітництво, насамперед з провідними науковими центрами і професійними об´єднаннями, які працюють в цьому напрямку в Західній Європі.

Зокрема, спільно з Європейського мережею з організаційної психології та психології праці (ENOP) підготовлено та проведено перший міжнародний семінар «Розвиток організаційної та економічної психології в Україні в контексті Європейської інтеграції» (травень 2004 p., м. Київ). У семінарі взяли участь члени Виконавчої дирекції мережі (провідні вчені з Німеччини, Франції, Іспанії) та 40 представників з України (викладачі університетів, працівники банківських структур, консалтингових агенцій, які займаються академічними та прикладними аспектами організаційної й економічної психології). Одне із основних завдань семінару полягало в аналізі ідей «Європейського диплому з психології» (European Diploma in Psychology), спрямованого па розробку єдиного стандарту професійної діяльності психолога для фахівців цієї галузі, які працюють у країнах Європейського Союзу, і можливостей впровадження цих підходів у підготовці організаційних та економічних психологів в Україні. Визначено перспективні напрямки міжнародного співробітництва в ньому контексті.

Окрім того, Асоціація сприяла участі молодих психологів з України у деяких заходах, організованих Європейською мережею з організаційної психології та психології праці (в школі «Інформаційні технології та проблеми психології праці й організаційної психології» (Париж, 2002); в дистанційному навчанні з психології праці та організаційної психології (Австрія, Угорщина, Словенія, Хорватія, 2002-2003 pp.)) та ін. З метою створення в подальшому більш сприятливих можливостей для міжнародних комунікацій розроблено «Апгло-україпський міпі-слов-ник психологічних термінів: організаційна психологія та економічна психологія».

Також в рамках діяльності Асоціації протягом 2003-2004 pp. реалізувався міжнародний проект «Профілактика й подолання синдрому «професійного вигорання» і здійснення успішної кар´єри жінок та чоловіків в закладах середньої освіти» за підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку, посольства Канади в Україні, Канадсько-українського тендерного фонду. За результатами виконання проекту проведено два міжнародні семінари, підготовлено чотири брошури та навчальний посібник «Синдром «професійного вигорання» і професійна кар´єра працівників освітніх організацій: тендерні аспекти».

Зазначені напрямки діяльності сприяли активізації досліджень сфери організаційної та економічної психології в Україні як нового напрямку психологічних досліджень. Наступні етапи розвитку цієї сфери психології будуть здійснюватися, зокрема, у відповідності з основними ідеями та положеннями, які знайшли відображення в «Програмі розвитку організаційної психології та економічної психології в Україні в контексті європейської інтеграції» (2002-2012 pp.).|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування