Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів

ВСТУП


Оптимізація управління організаціями передбачає врахування різних факторів, які впливають на даний процес (політичних, економічних, законодавчих тощо). Поміж них важливе місце займають психологічні — фактори, пов´язані з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей людей і закономірностей їх взаємодії в соціальних групах та організаціях.

Варто зауважити, що значимість цих факторів особливо зростає через ускладнення управлінських проблем в усіх типах організацій, що обумовлено двома групами причин.

По-перше, наявністю певних тенденцій, які відмічаються в усьому світі у функціонуванні сучасних організацій, порівняно з класичними (ускладнення змісту людської діяльності; взаємозалежність роботи членів організації один від одного; підвищення підготовки та орієнтації на професійну кар´єру членів організації; перехід від бюрократичних цінностей в організації до демократичних тощо).

По-друге, наявністю особливих умов функціонування організацій в Україні, обумовлених специфічними соціальними процесами, що відбуваються в перехідний період (політичні трансформації в суспільстві; недостатня розробленість законодавчої бази розвитку суспільства; відсутність чітких економічних механізмів регуляції діяльності організацій і стимуляції праці людей; підвищена стресогенність в суспільстві; відсутність «реального» менеджерського досвіду в управлінні більшістю організацій тощо).

Все це обумовлює, наряду із врахуванням загальних закономірностей соціального управління необхідність психологічного забезпечення управління організаціями. У реалізації цього напрямку важливу роль, як вважають автори, має відігравати практична психологія організацій (практична організаційна психологія), нова галузь практичної психології в Україні, головне призначення якої полягає у наданні психологічної допомоги менеджерам і персоналу організацій у вирішенні психологічних проблем, пов´язаних з їх управлінською та професійною діяльністю та розвитком організації в цілому. Така допомога може здійснюватися за двома основними напрямками.

Перший напрямок охоплює стратегічну підготовку менеджерів і персоналу організацій в рамках вищої та післядипломної освіти, спрямованої на формування потенційної психологічної готовності до управлінської та професійної діяльності.

Другий напрямок полягає в наданні психологічної допомоги менеджерам і персоналу конкретної організації, оскільки загальні психологічні закономірності на рівні організації мають своє специфічне вираження і проявляються, зокрема, у вигляді конкретних психо-лого-організаційних проблем.

Одним із способів до забезпечення ефективної психологічної допомоги в організаціях є технологічний підхід, який нині починає активно впроваджуватися в усіх сферах життєдіяльності людей. Сьогодні широко використовуються інформаційні, політичні, військові, медичні, гуманітарні технології. Особливо інтенсивно розробляються і втілюються в життя освітні, управлінські технології та ін. На наш погляд, це зумовлено ускладненням змісту людської діяльності, необхідністю реалізації системного і комплексного підходів до ведення діяльності, вираженою спрямованістю діяльності на конкретний результат тощо. Не винятковою тут є і практична організаційна психологія, яка також має чітко виражену прагматичну орієнтацію.

Виходячи з вищеозначеного, одним із важливих завдань практичної організаційної психології є розробка і впровадження психолого-організаційних технологій для вирішення основних психологічних проблем, які виникають у процесі діяльності та розвитку організацій. Такі технології мають в системному вигляді об´єднувати в собі сукупність різних видів психологічної допомоги, які є доцільними при вирішенні певного типу психолого-організаційних проблем. Суттєвим є також опанування організаційними психологами цих тех нологій в процесі вузівської та післядипломної освіти.

Даний навчальний посібник, в основу якого покладено основні ідеї та положення «Концепції підготовки організаційних психологів до надання психологічної допомоги управлінському персоналу організацій» (автор — доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г. С. Костю-ка АПН України Л. М. Карамушка), спрямований на розкриття змісту основних психоло-го-організаційних технологій, які можуть бути реально використані в роботі організаційних психологів.

Навчальний посібник складається з двох частин.

У першій частині посібника, яка має 7 розділів, розкрито зміст та особливості діяльності психологів в організації (організаційних психологів).

У першому розділі викладена сутність організацій та їх основні функції, висвітлена роль менеджерів і персоналу організацій у забезпеченні ефективної діяльності та розвитку організацій. Розкрито основні підходи до вивчення організацій за сучасних умов.

У другому розділі обгрунтована необхідність переходу від управлінської до організаційної психології, висвітлена її роль у психологічному забезпеченні ефективної діяльності організацій. Визначено предмет та основні завдання організаційної психології, розкрито особливості наукової, академічної і практичної, прикладної організаційної психології. Проаналізовано зміст психологічної допомоги як головної мети практичної організаційної психології.

Третій розділ присвячений аналізу основних моделей діяльності психологічної служби при вирішенні психологічних проблем в організаціях. З´ясовано значущість системного підходу при використанні різних моделей психологічної служби («суспільної» і «групової», «організаційної» і «особистісної», «безпосередньої» й «опосередкованої», «екстремальної» і «стабільної»).

У четвертому розділі йдеться про основні види діяльності організаційних психологів (просвітницьку, діагностичну, експертну, прогнозуючу, профілактичну, психокорекційну, психоконсультативну, психотерапевтичну), які можуть розглядатися в рамках тієї чи іншої моделі психологічної служби в організації, а також визначено основні форми їх здійснення.

Зміст п´ятого розділу полягає у розкритті ролі технологічного підходу в діяльності організаційних психологів. Визначено суть гуманітарних та психологічних технологій. Особливу увагу приділено психолого-організаційним технологіям, аналізу їх структури, здійсненню класифікацій основних видів технологій.

У шостому розділі визначена роль інтерактивних технік у реалізації технологічного підходу в діяльності організаційних психологів. Показано специфіку організаційно-спрямовуючих і змістовно-смислових інтерактивних технік, розкрито їх зміст та особливості використання. Важливе місце в розділі займає аналіз рольових ігор і тренінгів та можливостей їх застосування для підготовки менеджерів і персоналу організацій.

Сьомий розділ, який завершує першу частину книги, спрямований на розкриття ролі психолого-організаційного консультування у реалізації технологічного підходу в діяльності організаційних психологів, конструюванні та впровадженні психолого-організаційних тех нологій.

Друга частина навчального посібника, яка містить 9 розділів, включає основні технології роботи організаційних психологів з менеджерами, персоналом організацій і підприємцями. Такі технології є авторськими розробками членів авторського колективу посібника.

Кожна технологія представлена за єдиною структурою з такими компонентами:

а) інформаційно-смисловий; б) діагностичний; в) корекційно-розвивальний. Це, на думку авторів посібника, надасть можливість організаційним психологам системно підійти до вирішення тієї чи іншої психологічної проблеми в організації, а саме: а) проаналізувати сутність певного психологічного феномена, його структуру, чинники, що впливають на його функціонування, а також основні проблеми, пов´язані з функціонуванням та розвитком даного феномена в сучасних українських організаціях (перший компонент технології);

б) підібрати та використати систему методик для діагностики даного феномена (другий компонент технології); в) визначити зміст тренінгової або консультативної роботи для оп-тимізації розвитку психологічного феномена (третій компонент технології). Окрім того, використання технологій сприятиме, на думку авторів, динамічному осмисленню та вирішенню психолого-організаційних проблем, оскільки організаційний психолог матиме в своєму розпорядженні готовий технологічний інструментарій. Звичайно, це можливо лише за умови творчого підходу організаційних психологів до реалізації своєї професійної позиції в організації.

Слід зазначити, що наведені у навчальному посібнику технології за своїм змістом стосуються вирішення двох типів психологічних проблем в організаціях: а) відносно традиційних проблем, які завжди були актуальними для організацій та певною мірою виступали раніше предметом аналізу психологів (прийняття керівниками управлінських рішень; попередження та подолання комунікативних бар´єрів; профілактика та подолання конфліктів; формування сприятливого соціально-психологічного клімату тощо); б) відносно інноваційних проблем, які почали осмислювати та вирішувати вітчизняні організації і, відповідно, психологи, що працюють в них, лише останнім часом (формування конкурентоздатної команди; професійне становлення та професійна кар´єра менеджерів; розвиток етичної культури менеджерів; профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій; оптимізація професійної діяльності підприємців тощо). Звісно, що при розробці технологій, спрямованих на вирішення як першої, так і другої групи психологічних проблем в організаціях, авторами посібника застосовано інноваційний підхід щодо осмислення сутності проблем та пошуку необхідних шляхів їх розв´язання.

У першому розділі другої частини навчального посібника представлено «Технологію формування конкурентоздатної команди», оскільки відомо, що саме на основі командного менеджменту сьогодні успішно працює багато сучасних організацій та втілюються в життя різні проекти. Розкрито суттєві характеристики поняття команди та її відмінність від «звичайних» робочих груп, виділено ознаки конкурентоздатної команди. Представлено певні методики, які дають можливість діагностувати орієнтацію менеджерів та персоналу організацій на роботу в «команді», їх спрямованість на виконання основних ролей в команді, а також рівень розвитку у ЇЇ членів позитивних якостей, необхідних для роботи. Розкрито зміст трьох тренінгових програм, які можуть реалізуватися послідовно і, утворюючи певну систему, дають можливість виробити у менеджерів та персоналу організацій готовність до спільної роботи, сформувати навички внутрішньокомандної та міжкомандної взаємодії.

У другому розділі йдеться про «Технологію розвитку професійно-управлінського самовизначення менеджерів», спрямовану на оптимізацію професійного становлення менеджерів, оскільки, крім командного принципу організації роботи, не менш актуальною залишається і власне управлінська діяльність керівника. Розкрито суть професійно-управлінського самовизначення менеджерів, його структуру, динаміку становлення та основні етапи розвитку: а) в процесі вузівської підготовки; б) безпосередньо в процесі діяльності в організації. Подано основні принципи та методики вивчення особливостей професійно-унравлінського самовизна чення менеджерів, підкреслено, що наряду із кількісними велика роль відводиться якісним методам діагностики. Представлено тренінгову та консультативну програму, які можуть бути використані для розвитку професійно-управлінського самовизначення менеджерів.

Третій розділ включає «Технологію прийняття менеджерами управлінських рішень в організації», в якому розкрито сутність управлінських рішень, їх структуру, чинники, що впливають на прийняття таких рішень. Наведено діагностичні методи, які дають можливість виявити як особливості управлінських рішень, прийнятих керівниками, так й індивідуально-психологічні риси керівників, що впливають на прийняття управлінських рішень (здатність до ризику, мотивація уникнення невдач, мотивація успіху та ін.). Представлено систему ділових та навчально-рольових ігор, які можуть бути використані організаційними психологами для підготовки менеджерів до прийняття ефективних управлінських рішень.

У четвертому розділі відображено «Технологію формування професійної етики менеджерів» як важливої складової професійної культури. Розкрито зміст та структуру професійної етики менеджерів, актуальність і водночас малорозробленість цієї проблеми для діяльності багатьох вітчизняних організацій. Розглянуто методи дослідження професійної етики менеджерів, систему тренінгових програм, спрямованих на формування моральної свідомості менеджерів, навичок їх етичної поведінки, побудови етичних взаємовідносин з працівниками організації.

П´ятий розділ включає «Технологію профілактики та подолання комунікативних бар´єрів в організації», спрямовану на розкриття сутності комунікативних бар´єрів та їх ролі в процесі ділового спілкування в організації, відображення основних видів комунікативних бар´єрів і причин їх виникнення в організаціях. Розглянуто систему діагностичних методик, які дають можливість визначити основні види комунікативних бар´єрів в організаціях та суб´єктивні чинники, що впливають на їх виникнення та перебіг (рівень толерантності учасників спілкування, основні стратегії їх взаємодії між собою тощо). Розкрито зміст тренінго-вої програми, впровадження якої може сприяти підготовці менеджерів та персоналу організацій до профілактики і подолання комунікативних бар´єрів.

Зміст шостого розділу полягає у розкритті сутності «Технології запобігання та розв´язання організаційних конфліктів». Подано інформацію про сутність конфліктів в організаціях, їх основні види, причини виникнення, умови запобігання та розв´язання, зокрема на основі співробітництва. Відображено систему методик для діагностики сутності конфліктів, стратегій поведінки в конфлікті, індивідуально-психологічних характеристик учасників конфлікту, які впливають на вибір тієї чи іншої стратегії. Показана модель психоло-го-організаційного консультування з проблеми розв´язання конфліктів в організації.

У сьомому розділі представлено «Технологію формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації» і відображено зміст, структуру та види соціально-психологічного клімату в організації. Наведено систему діагностичних методик для дослідження особливостей виявлення соціально-психологічного клімату в організації та його спрямованості. Розкрито зміст тренінгової програми для підготовки менеджерів і персоналу до забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату.

У восьмому розділі відображено «Технологію профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях» і викладені підходи до вирішенян однієї з найактуальніших і водночас малодосліджених проблем в діяльності сучасних організацій. Розкрито зміст синдрому «професійного вигорання», його структуру, основні прояви синдрому у працівників. Представлено набір методик, які дають можливість діагностувати основні прояви синдрому у менеджерів та персоналу сучасних українських організацій. Викладено зміст індивідуальної та групової програми для профілактики і подолання синдрому, які можуть бути використані менеджерами та працівниками організацій як в процесі індивідуальної роботи із самовдосконалення (на рівні окремої особистості), так і під час тренінгових програм (на рівні організації в цілому).

І в останньому, дев´ятому розділі представлено «Технологію психологічного забезпечення ефективності підприємницької діяльності», в якому наголошується, що окрім психологічного забезпечення власне діяльності менеджерів та персоналу організацій, не менш важливим є психологічне забезпечення професійної діяльності підприємців, які часто «стоять» за цими організаціями. Розкрито зміст підприємницької діяльності як відносно нового напрямку професійної діяльності в Україні, її психологічні особливості, умови успішного ведення. Представлено систему діагностичних методик для вивчення психологічних чинників, які впливають на успішність цієї діяльності (готовність та мотивацію особистості до підприємницької діяльності, її кар´єрні орієнтації щодо цього виду діяльності тощо). Проаналізовано і змістовно розглянуто активні методи та форми психологічної підготовки підприємців, які можуть бути використані для підвищення їх ефективності професійної діяльності.

Окрім того, навчальний посібник містить українсько-англійський словник основних термінів з організаційної психології, що дасть можливість читачам опанувати міжнародну термінологію з організаційної психології.

Варто зауважити, що ця книга є першим навчальним посібником з проблеми практичної організаційної психологи в Україні, який включає оригінальні розробки психологів, що ор ганічно поєднують виконання наукової, викладацької, тренінгової та консультативної роботи в організаціях, тобто є представниками як академічної, так і практичної психології. До того ж слід наголосити, що автори посібника до певної міри є ініціаторами розвитку організаційної психології в Україні, особливо стосовно розвитку цієї галузі психологічних знань в контексті європейської інтеграції, а також; становлення ЇЇ у «форматі» академічної та практичної психології. Всі автори навчального посібника є співробітниками, які працюють (або працювали) в лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України та членами Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), а більшість з них входить до складу Виконавчої ди рекції УАОППП.

Навчальний посібник може бути використаний організаційними психологами для роботи з менеджерами, персоналом організацій і підприємцями з метою ефективного вирішення актуальних психологічних проблем, які виникають в управлінській, професійній діяль ності, а також для успішної діяльності та розвитку організації в цілому.

Крім того, застосування навчального посібника буде доречним у підготовці організаційних психологів і менеджерів у вищих навчальних закладах та інститутах післядип-ломної педагогічної освіти.

Ця книга може бути корисною і в процесі здобуття самоосвіти менеджерами та працівниками організацій.

Навчальний посібник апробовано під час викладання навчальних курсів «Психологія управління», «Організаційна психологія», «Основи психолого-управлінського консультування», «Методологія тренінгової роботи» та ін. на факультеті менеджменту та психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, факультеті соціології та психології Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, в Київському міському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій бізнесових та освітніх організацій м. Києва і різних регіонів України, і за це автори висловлюють щиру подяку керівникам зазначених організацій.

Автори також вдячні дирекції та Вченій раді Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, працівникам Президії АПН України та Міністерства освіти і науки України за кваліфіковане рецензування навчального посібника, висловлені слушні зауваження та побажання щодо вдосконалення змісту посібника, а також за розуміння і підтримку на всіх етапах підготовки й видання навчального посібника.

Навчальний посібник підготовлений колективом авторів:

Вступ — Л.М. Карамушка.

Частина 1. Розділи 1, 2, 3 — Л.М. Карамушка; розділ 4 — Л.М. Карамушка, В.М. Ів-кін; розділ 5 — Л.М. Карамушка, М.В. Войтович; розділ 6 — Л.М. Карамушка, М.П. Малигіна; розділ 7 - Л.М. Карамушка.

Частина 2. Розділ 1 — Л.М. Карамушка, О.А. Філь; Розділ 2 — О.П. Щотка; розділ 3 — О.С. Ковальчук, О.О. Тополенко; розділ 4 — О.В. Винославська; розділ 5 -Л.М. Карамушка, Г.Л. Федосова; розділ 6 — ■ Л.М. Карамушка, М.В. Войтович; розділ 7 (підрозділи 7.1, 7.2. — Н.Л. Коломийський; підрозділ 7.3. — Л.М. Карамушка); розділ 8 — Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикова; розділ 9 — Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, О.А. Філь.

Післямова — Л.М. Карамушка.

Українсько-англійський глосарій основних термінів з організаційної психології — В.М. Івкін.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування