Безкоштовна бібліотека підручниківДозвіллєзнавство

4.4. Організаційні особливості дозвіллєвої діяльності молоді


Виходячи з вищевказаного, необхідно звернути увагу на методичні рекомендації щодо організації дозвілля молоді, на організацію міських, районних та сільських культурно-дозвіллєвих комплексів.

Наведемо приклад загального положення про культурно-дозвіллєвий комплекс.

 Положення про культурно-дозвіллєвий комплекс

 І. Загальні положення

1. Культурно-дозвіллєвий комплекс створюється для коор­динації і кооперування сил культурологічних, освітніх, спортив­них закладів та інших організацій щодо забезпечення умов для реалізації прав населення на культурно-дозвіллєву, спортивно-оздоровчу діяльність, а також для більш повного і раціонально­го використання матеріально-технічної бази і кадрів закладів культури, освіти, спорту, молодіжних організацій.

2. До складу культурно-дозвіллєвого комплексу входять, незалежно від відомчого підпорядкування, заклади культури клубного типу, бібліотеки, музеї, музичні, художні, спортивні школи, фізкультурно-оздоровчі та спортивні клуби, спортивні споруди, культурно-спортивна база шкільних і позашкільних закладів та інші організації, діяльність яких спрямована на роз­виток духовності, виховання патріотизму та поваги до культур­но-історичної спадщини українського народу, його звичаїв та традицій, укорінення в суспільній свідомості загальнолюдських моральних цінностей, виховання соціального оптимізму та впевненості кожного громадянина у своєму майбутньому, фор­мування здорового способу життя.

3. Культурно-дозвіллєвий комплекс створюється рішенням сільської (наприклад) ради, яким визначається конкретний пе­релік установ і організацій, які входять до комплексу.

4. Установи і організації, які входять до комплексу, зберіга­ють своє відомче підпорядкування і самостійність, здійснюють госпрозрахункову діяльність, розширюють асортимент платних послуг для населення згідно з чинним законодавством та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Культурно-дозвіллєвий комплекс працює в тісному кон­такті з громадськими, релігійними організаціями, професійни­ми художніми колективами, театрами, філармоніями, установами охорони здоров´я, торгівлі, побутового обслуговування на­селення та іншими інституціями.

 II. Завдання культурно-дозвіллєвого комплексу

 

1. Основні завдання комплексу: 

- створити найбільш сприятливі умови для задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення, розвитку фізичної культури і спорту, організації змістовного дозвілля з метою підвищення соціально-культурної активності населення;

- удосконалювати зміст і форми соціально-культурної, осв­ітньої, спортивної і фізкультурно-оздоровчої діяльності на ос­нові вивчення потреб та запитів населення, розширювати культурно-дозвіллєві, додаткові освітні послуги і охоплювати культурно-спортивними заходами всі верстви населення.

 III. Організація діяльності культурно-дозвіллєвого комплексу

1. Культурно-дозвіллєвий комплекс здійснює свою діяльність, керуючись цим положенням та Статутами (Поло­женнями ) організацій учасниць і діє згідно з єдиним комплекс­ним планом роботи, сформованим за пропозиціями організацій, які входять до комплексу. До плану роботи включаються:

- підготовка і проведення масових заходів, відзначення за­гальнодержавних та календарно-побутових свят і обрядів, проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, змагань;

- заходи по створенню нових колективів аматорської твор­чості, любительських об´єднань і клубів за інтересами, гуртків народної технічної творчості, фізкультурно-спортивних секцій та інших;

- організація екскурсій, відвідування виставок, музеїв, те­атрів, концертів, спортивних змагань та інших культурно-спортивних заходів за рахунок особистих коштів учас­ників таких заходів;

- питання благоустрою закладів культури, освіти, спорту та інших місць громадського дозвілля, зміцнення їх матері­альної бази.

Кожна організація і установа, яка входить до комплексу, сприяє розвитку своєї діяльності в зоні обслуговування куль­турно-дозвіллєвого комплеку.

2. Для фінансування спільних масових заходів можуть за­лучатись кошти підприємств, організацій різних форм влас­ності, добровільні внески організацій і громадян.

3. Матеріальні цінності, придбані для проведення спільних масових заходів із централізованих коштів, передаються на ба­ланс однієї організації - учасниці культурно-дозвіллєвого ком­плексу або районної, сільської (як приклад) ради.

 

IV. Управління комплексом

1. Керівництво культурно-дозвіллєвим комплексом здійснюється координаційною радою, в яку входять керівники і спеціалісти організацій і установ із закладу культурно-дозвіл­лєвого комплексу.

2. Головою координаційної ради є сільський (як приклад) голова.

3. Координаційна рада культурно-дозвіллєвого комплексу:

- об´єднує зусилля і використовує можливості організацій і закладів, які входять до комплексу, забезпечує погоджен­ня їх дій для проведення культурно-масової, спортивної і фізкультурно-оздоровчої роботи;

- розробляє пропозиції з питань розвитку освіти, культури і спорту населеного пункту і вносить їх на розгляд місце­вих і районних рад;

- організовує вивчення культурних запитів і потреб насе­лення в сфері організації дозвілля;

- залучає громадський актив населеного пункту до прове­дення масових заходів, керівництва аматорськими колек­тивами, гуртками, спортивними секціями, клубами і об´єднаннями за інтересами.

4. Засідання ради проводиться відповідно до необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Таким чином, типову структуру культурно-дозвіллєвого комплексу можна представити у вигляді схеми (рис. 1).

1-1

Рис. 1. Типова структура культурно-дозвіллєвого комплексу

Виходячи з типової структури культурно-дозвіллєвого ком­плексу можливо окреслити основні положення про району (на­приклад) координаційну раду по роботі культурно-дозвіллєвих комплексів.

 

Положення про районну координаційну раду по роботі культурно-дозвіллєвих комплексів

1. Районна координаційна рада по роботі культурно-дозві­ллєвих комплексів (далі - районна рада) є тим консультативно-дорадчим органом, метою якого є координація сил культу­рологічних, освітніх, спортивних закладів та інших організацій

щодо забезпечення умов для реалізації прав населення на культурно-дозвіллєву, спортивно-оздоровчу діяльність, а також для більш повного і раціонального використання матеріально-тех­нічної бази і кадрів закладів культури, освіти, спорту, молодіж­них організацій. Районна рада забезпечує узгодженість дій у вирішені питань, пов´язаних із культурно-дозвіллєвою, спортив­но-оздоровчою діяльністю.

2. Районна рада у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністр України, розпорядженнями голови районної та облас­ної державних адміністрації.

3. Районна рада для виконання покладених на неї завдань:

- об´єднує зусилля і використовує можливості організацій і закладів, які входять до культурно-дозвіллєвих комп­лексів, забезпечує погодження їх дій для проведення культурно-масової, спортивної і фізкультурно-оздоровчої роботи;

- розробляє пропозиції з питань розвитку освіти, культури і спорту населеного пункту і вносить їх на розгляд Голо­ви райдержадміністрації та Голови районної ради;

- організовує вивчення культурних запитів і потреб насе­лення в сфері організації дозвілля;

- залучає громадський актив населених пунктів до про­ведення масових заходів, керівництва аматорськими колективами, гуртками, спортивними секціями, клуба­ми, об´єднаннями за інтересами.

4. Основні завдання районної ради:

- координувати роботу сільських та селищного культурно-дозвіллєвих комплексів;

- створювати найбільш сприятливі умови для задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб населен­ня, розвитку фізичної культури і спорту, організації змістовного дозвілля з метою підвищення соціально-куль­турної активності населення;

- удосконалювати зміст і форми соціально-культурної, освіт­ньої, спортивної і фізкультурно-оздоровчої діяльності на основі вивчення потреб та запитів населення розширен­ня культурно-дозвіллєвих, додаткових освітніх послуг і охоплення культурно-спортивними заходами всіх верств населення;

- готувати і проводити масові заходи, відзначати загальнодержавні, традиційні народні та календарно-побутові свята і обряди, проводити фестивалі, конкурси огляди, змагання;

- проводити заходи щодо створення нових колективів ама­торської творчості, любительських об´єднань і клубів за інтересами, гуртків народної, технічної творчості, фізкуль­турно-спортивних секцій та ін.;

- організовувати екскурсії, відвідувати виставки, музеї, теат­ри, концерти, спортивні змагання та інші культурно-спортивні заходи за рахунок різних джерел фінансування;

- розглядати питання благоустрою закладів культури, осві­ти, спорту та інших місць громадського дозвілля, зміцню­вати їхню матеріальну базу.

5. Районна рада має право:

- створювати робочі групи з організації та проведення за­ходів, що належать до компетенції ради;

- одержувати в установленому порядку безоплатно не­обхідні для її діяльності інформацію та матеріали;

- заслуховувати на своїх засіданнях керівників місцевих органів виконавчої влади, керівників підприємств, уста­нов і організацій з питань, що належать до компетенції районної ради.

6. Районну раду очолює голова. Голова має чотирьох заступ­ників з питань культури, фізичної культури та спорту, освіти та молодіжної політики. До складу районної ради входить сек­ретар ради. Голову та первинний склад районної ради затверд­жує голова райдержадміністрації. У подальшому зміни до скла­ду районної ради вносить її голова.

Голова, члени районної ради працюють на громадських за­садах.

7. Основною формою роботи районної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квар­тал. Засіданням районної ради керує голова або за дорученням голови один із його заступників.

8. Рішення районної ради оформляються у вигляді прото­колів, рекомендацій, підписаних її головою, і є обов´язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, координаційними радами нижчого рівня.

У разі потреби можуть вноситись рекомендації Голові рай­держадміністрації щодо прийняття відповідних актів.

9. Районна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняття рішень.

10. Фінансове, матеріально-технічне та інформаційне забез­печення діяльності районної ради здійснює районна державна адміністрація та відділи культури, з питань фізичної культури та спорту, освіти, у справах сім´ї та молоді райдержадміністрації.

11. Організаційне забезпечення діяльності районної ради здійснює відділ культури райдержадміністрації.

[ як висновок до методичних рекомендацій з організації дозвілля молоді наведемо приклад плану роботи культурно-дозвіллєвого комплексу (центру) на І півріччя 2005 року.

 

План роботи культурно-дозвіллсвого комплексу на І півріччя 2005 року

Розділ І. Основні завдання і напрями роботи культурно-дозвіллєвого комплексу.

1.1. Створення найбільш сприятливих умов для задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення, розвит­ку фізичної культури і спорту, організації змістовного дозвілля з метою підвищення соціально-культурної активності населення;

1.2. Удосконалення змісту і форм соціально-культурної, ос­вітньої, спортивної і фізкультурно-оздоровчої діяльності на ос­нові вивчення потреб та запитів населення, розширення культурно-дозвіллєвих, додаткових освітніх послуг і охоплення культурно-спортивними заходами всіх верств населення.

Розділ II. Соціально-культурна діяльність. Організація доз­вілля.

 

Назва, короткий зміст заходу Час проведення Склад аудиторії Виконавці Джерела фінансування
відповідальні виконавці співвиконавці
2.1. Загальнодержавні свята. Заходи за народним календарем
2.1.1. Подорож за казками "Новорічний калейдоскоп" 03.01 Читачі бібліотеки Бібліотека    
2.1.2. Тематичні класні години
"22 січня - День соборності України"
22.01 Учні школи ЗОШ    
2.1.3. Літературний вечір до 85-ї річниці битви під Крутами 28.01 Жителі села СБК ЗОШ,
бібліоте­ка
 
2.1.4. Свято української мови, культу­ри, духовності "Диво калинове" 4.03 Учні школи ЗОШ СБК, бібліоте­ка  
2.1.5. Шевченківські дні. 04.03-10.03 Учні школи ЗОШ Бібліоте­ка  
2.1.6. Святковий концерт, присвячений Міжнародному жіночому Дню 7.03 Жителі села, учні школи СБК, ЗОШ   Платні
послуги
СБК
2.1.7. Тематичний вечір «Тарас Шевченко - геній української 9.03 Жителі села, учні школи СБК. ЗОШ, бібліоте­ка    
2.1.8. Шкільний конкурс читців-декламаторів творів Тараса Шевченка в рамках XII Всеукраїнського конкур­су 11.03 Учні школи ЗОШ СБК,
Бібліо-
тека
 
2.1.9. VII районний (відкритий) кон­курс власної дитячої поезії „Прове­сінь" 21.03 Учні школи Бібліо-
тека
ЗОШ  
2.1.10. Виставка творів образотворчого мистецтва, народної вишивки, писа­нок, крашанок „Великодні дзвони Полісся" 01.04-07.04 Жителі села, учні школи Бібліо-
тека
СБК ЗОШ  
2.1.11. Книжково-іллюстративна ви­ставка ”Дзвони Чорнобиля" 26.04 Читачі бібліо­теки Бібліо-
тека
ЗОШ  
2.1.12. Свято до Дня Матері „Коли співає мама навесні" 06.05 Жителі села СБК. ЗОШ    
2.1.13. Вшанування жертв Великої Вітчизняної війни 09.05 Жителі села СБК ЗОШ    
2.1.14. Концерт до дня Перемоги 09.05 Жителі села СБК ЗОШ Спон­сори
2.1.15. Свято останнього дзвоника 30.05 Учні школи.
батьки
ЗОШ Сільська рада  
2.2. Розвиток художньої аматорської творчості
2.2.1. Активізувати роботу народного аматорського ансамблю народної пісні з метою участі його в масових святах та концертах СБК Постій­но Учас­ники колек­тиву Керівник колекти­ву Дирекція
лікарні,
СБК
 
2.2.2. Постійно працювати з учнівсь­кими художніми колективами, попов­нювати їх репертуар, підвищувати виконавську майстерність Постій­но Учас­ники колек­тивів ЗОШ СБК  
2.2.3. Сприяти участі колективів худо­жньої самодіяльності села в районних святах, конкурсах, фестивалях Згідно з графі­ками Учас­ники колек­тивів СБК ЗОШ Сільська рада  
2.2.4. Організовувати в СБК та школі виставки декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва Тра­вень-жов­тень Жителі
села,
діти
СБК бібліо­тека ЗОШ,
дитсадок,
майстри
народної
творчості
 
2.3. Фізкультурно-спортивна та оздоровча діяльність
2.3.1. Різдвяні естафети 08.01-10.01 Учні школи ЗОШ,
дитсадок
ЗОШ,
дитсадок
 
2.3.2. Участь шкільних команд у ра­йонних змаганнях з різних видів спорту Згідно з кален­даря Учні школи ЗОШ    
2.3.3. Турнір з настільного тенісу до Дня соборності України 22.01 Жителі села ЗОШ ЗОШ, хлібоза­вод  
2.3.4. Участь збірної команди села у конкурсі „Усі ми в армії служили" 23.02 Жителі села СБК ЗОШ. хлібоза­вод Спонсо­ри
2.3.5. Турнір з міні-футболу присвяче­ний Дню захисника вітчизни 20.02-22.02 Жителі села ЗОШ ЗОШ  
2.3.6. Турнір з волейболу, присвячений міжнародному Дню 8-го березня 06.03-07.03 Жителі села ЗОШ ЗОШ, хлібоза­вод  
2.3.7. Тиждень фізкультури та ДПЮ в школі 08.04-14.04 Жителі села ЗОШ    
2.3.8. Тиждень військово-польових зборів юнаків 03.05-05.05 Учні школи ЗОШ Сільська рада  
2.3.9. Дитячі естафети, присвячені Дню матері 06.05 ЗОШ, дитса­док ЗОШ, дитсадок ЗОШ, дитсадок  
2.3.10. Козацькі забави, присвячені Дню Перемоги 08.05 Жителі села СБК Сільська рада  
2.3.11. Шкільна військово-спортивна гра „Заграва" 10.05 Учні школи ЗОШ Сільська рада  
2.3.12. Районний фінал військово-спортивної гри „Заграва" 12.05 Учні школи ЗОШ   Спонсо­ри
2.3.13. Участь спортивного клубу „Зо­ряна" в районних змаганнях Згідно з графі­ком змагань Жителі села Спорти­вний клуб   Спонсо­ри
2.3.14. Заняття тенісної секції спорти­вного клубу Жителі села Жителі села Спорти­вний клуб, СБК    
2.3.15. Заняття волейбольної секції спортивного клубу Згідно з графі­ком занять Жителі села Спорти­вний клуб, СБК    
2.4. Діяльність на допомогу  освіті  і самоосвіті
2.4.1. Проводити бесіди та огляди літератури біля тематичних книжкових виставок і поличок Згідно з
планом
роботи
ПШБ
Читачі бібліо­теки Бібліо­тека ЗОШ, дитсадок  
2.4.2. Лекція „Соціальні та психологі­чні аспекти наркоманії" 21.02 Учні школи ЗОШ Центр ССМ  
2.4.3. Проведення екскурсій учнів молодших класів на підприємствах га в організаціях району 20.05-26.05 Учні школи ЗОШ    
2.4.4. Проведення екскурсій учнів середніх та старших класів на підпри­ємствах та в організаціях району 03.06-09.06 Учні школи ЗОШ    
2.5. Інформаційне забезпечення населення
2.5.1. Обласні Дні інформування Згідно з графі­ком ОДА Жителі села, вчителі школи, працівники хлібозаводу
 
Сільська рада Сільська рада, ЗОШ, хлібоза­вод  
2.5.2. Оформлення та діяльність „Ін­формації вісників" всеукраїнської, обласної та районної періодики Постій­но Жителі села Сільська рада, бібліо-
тека
   
2.5.3. Підготовка інформації до тема­тичної сторінки районної газети „Від села до села" та виступів проводового радіомовлення „Говорить Березне" Згідно з графі­ком Жителі села Сільська рада    
2.5.4. Своєчасне інформування насе­лення про надзвичайні ситуації по місцевому радіомовленню Згідно з
потре­бою
Жителі села Сільська рада    
2.5.5. Проведення сходів села Згідно з графі­ком Жителі села Сільська рада    
2.5.6. Своєчасне інформування насе­лення про події місцевого значення на Дошках оголошень у багатолюдних місцях Постій­но Жителі села Сільська рада    
2.6. Розвиток творчих здібностей. Організація дозвілля дітей та молоді
2.6.1. Робота шкільних предметних гуртків, спортивних секцій, клубів під час шкільних канікул   Учні школи ЗОШ    
2.6.2. Зустріч учнів школи з випускни­ками, студентами вищих навчальних закладів     ЗОШ    
2.6.3. Участь у Всеукраїнському літе­ратурному огляді-конкурсі „Село моє. ти для мене єдине"   Учні школи      
2.6.4. Літературно-музична вітальня „Зустріч з натхненням"   Учні школи ЗОШ    
2.6.5. Екологічний місячник „Зелена весна"   Учні школи ЗОШ Бібліоте­ка  
2.6.6. Тиждень дитячої та юнацької книги   Учні школи      
2.6.7. Акція „Співучість у долі дитини"   Учні
школи
     
2.6.8. Творчі звіти молодих учителів та їх наставників   Учні школи ЗОШ    
2.6.9. Тиждень музики   Учні школи ЗОШ ДМШ, СБК  

Розділ III. Фінансово-економічна діяльність.

3.1. Поліпшити фінансово-економічну діяльність культурно-дозвіллєвого комплексу за рахунок спонсорських надходжень та платних послуг структурних підрозділів комплексу.

Постійно. Структурні підрозділи КДК.

3.2. Домогтися виділення коштів з бюджетних асигнувань на проведення масових заходів по відзначенню календарних та релігійних свят державного значення в кошторисах установ, організацій та навчальних закладів, що входять до складу КДК.

Січень. Структурні підрозділи КДК.

Розділ IV. Розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази

4.1. Переоблік бібліотечного фонду підручників.

10-16.06.2005 року Бібліотека - філія

4.2. Провести ремонт фасаду приміщення СБК за рахунок спонсорських коштів.

І півріччя СБК, сільська рада, хлібозавод

4.3. Ремонт спортивного майданчика школи.

Червень-серпень ЗОШ, сільська рада

Питання для самоперевірки

1. Дайте соціально-психологічне визначення молоді.

2. Вкажіть відмінні якості культури молодіжного дозвілля.

3. Визначте субкультурну активність сучасної молоді.

Завдання для самопідготовки

1. Визначте соціально-психологічні особливості молодіжно­го дозвілля.

2. Окресліть основні причини виникнення молодіжної субкультури.

3. Схарактеризуйте сучасні об´єктивні умови соціалізації молоді.

Література

Байкова ВТ. Досуг, свободное время. - М., 1985. - 169 с.

Бестужев-Лада И.В. Молодость и зрелость: Размышления о некоторых социальных проблемах молодежи. - М: Политиз­дат, 1984. - 231 с.

Бовкун В.В. Образ жизни современной молодежи: тенден­ции, проблемы, перспективы. - М., 1997. - 432 с.

Вишняк А.И., Тарасенко В.И. Культура молодежного досуга. -К.: Выща школа, 1988 - 53 с.

Горбатова ИМ., Каменец А.В. Деятельность клубов. / Аналитеческий обзор. - М.: ГИВЦ МК Р.Ф., 1994. - 35 с.

Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в совре­менных условия. - М.: НГИК, 1994. - 69 с.

Каменец А.В. Деятельность клубных учреждений в совре­менных условиях: Учеб. пособие. - М.: МГУК, 1997 - 141 с.

Киселева Т.Г. Теория досуга за рубежом: курс лекций. - М., 1992. - 163 с.

Корсун І.В. Соціалізація старшокласників у сфері вільного часу. - Луганськ, 1996. - 201 с.

Мансуров И.С. Теоретические предпосылки программирова­ния развития личностиной активности. - М.: Просвещение, 1976. - С. 40 - 43.

Молчанов Ю.Б. Проблема времени в современной науке. -М, 1990. - 512 с.

Орлов ГЛ., Букреев А.Б. Активный отдых как фактор разви­тия личности. - М., 1991. - 222 с.

Піча В.М. Культура вільного часу (філософсько-соціальний аспект). - Львів, 1990. - 29 с.

Полупаров В.В. Подростковый клуб: самодеятельность, твор­чество самоопределение. - М., 1988. - 332 с.

Разумный В А. Клуб и культура общения. - М., 1989. - 98 с.

Скрипунова ЕЛ., Морозов АЛ. О предпочтениях городской молодежи / Социс - М, №1. - 2002. - С 105-110.

Шкурин В. Молодежь: свободное время и клуб. - М., 1990. -203 с.|
:
Дозвіллєзнавство