Безкоштовна бібліотека підручниківДержавне регулювання економіки

Вступ


В українській економіці спостерігаються зміни, які свідчать про початок стабілізаційного періоду. Призупинено спад виробництва в основних сферах і галузях народного господарства, зменшено ступінь залежності від імпорту сировини, матеріалів, енергоносіїв, комплектуючих виробів, досягнуто бездефіцитності державного бюджету. Однак низьким залишається, рівень купівельної спроможності населення, наповнення державного бюджету не забезпечує належного соціального захисту, несприятливими є демографічні процеси, екологічна та криміногенна ситуації.

Численні спроби здійснити докорінну перебудову економічних процесів шляхом радикальних реформ., спрямованих на ринкову трансформацію всіх сфер господарського життя, тривалий час не давали очікуваних позитивних результатів. Основними помилками економічної та соціальної політики української держави можна вважати: різку відмову від командно-адміністративної системи господарювання та непідготовлений перехід до відкритої ринкової економіки; відсутність цілісної системи державних інституцій, необхідних для функціонування ринкової економіки; неврахування особливостей функціональної структури економіки, які виявлялися у високій концентрації, базових галузей виробництва, військово-промислового комплексу, зорієнтованих на колишній всесоюзний ринок і країни РЕВ; залежність тисяч підприємств від постачальників і споживачів, які залишилися за межами державних кордонів; недієздатність пакета прийнятих законів, які були законами класичного ринку, що призвело до невідповідності між законодавством, і реальною економічною практикою.

У таких складних умовах держава усунулася від регулювання, економічних процесів, і перехід до ринку здійснювався еволюційним шляхом.. Було оголошено про цінову лібералізацію за умов високих інфляційних процесів, валютна і зовнішньоекономічна політика здійснювалася без контролю з боку держави, допускалися серйозні порушення, в ході приватизації. Це поглиблювало економічну, фінансово-кредитну, паливну, екологічну кризи, призводило до загострення соціально-політичної ситуації і затягувало перехід до реального ринку.

Глибокий системний аналіз стану національної економіки, оцінка динаміки економічних процесів дає підставу для висновків про те, що в цій ситуації особливу роль повинна відіграти держава. Роль держави в перехідний період формування ринкового господарювання має бути специфічною, її втручання в економіку повинно бути не всеохоплюючим., але. достатнім для того, щоб вивести її з кризи та прискорити дію механізмів ринку.

У навчальному посібнику наводяться основні положення способів, методів, форм і сфер державного регулювання економіки. Визначаються завдання і функції держави щодо формування ринкових відносин. Характеризуються особливості державного регулювання окремих сфер господарської, і соціальної діяльності.

Побудова розвиненого ринкового господарства - складний і тривалий процес, який вимагає знання світового досвіду, врахування, національних, економічних, соціальних, географічних та інших особливостей розвитку держави. Україна має всі необхідні умови, щоб започаткувати власний шлях розвитку з соціально орієнтованими та державно регульованими ринковими відносинами.

Реалізувати його зможуть управлінці та фахівці нової Ґенерації - з принципово новим економічним мисленням, глибоко обізнані з сучасними світовими тенденціями і проблемами, здатні шукати розумні компроміси і формувати ефективну національну економіку в умовах світових глобальних трансформацій.

Пропонований навчальний посібник певною мірою узагальнює набутий світовий досвід державного стану економіки України і висвітлює механізми регулювання вітчизняної економіки в динаміці. Автор робить спробу використання деяких елементів порівняльного аналізу при оцінці регулювання макроекономічних процесів у країнах з різним рівнем, соціально-економічного розвитку, що дає можливість оцінити розвиненість та дієвість застосовуваних механізмів регулювання.

Посібник складається із тем, які відповідають програмі курсу. Розгляд кожної теми розпочинається, з визначення її предмета, об´єкта, методології, оцінки стану проблеми в національній економіці. В кожній темі характеризуються засоби регулювання, тієї чи іншої, сфери економіки.

Особливістю навчального посібника є наявність статистичного матеріалу про стан національної економіки, який допоможе скласти уявлення про національну економіку, механізми її регулювання та їх дієвість.

Навчальний посібник розрахований на студентів ВНЗ спеціальностей напряму "Економіка і підприємництво", слухачів факультетів післядипломної освіти, інститутів підвищення кваліфікації та всіх, хто цікавиться економічними науками.|
:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія