Безкоштовна бібліотека підручниківОснови політології

Література


Розділ І. Місце і роль політики та політології
 як науки в житті суспільства

1. Американская социология. — М., 1972. — с. 205—207.

2. Див.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. — М., 1984. — т. 4. — с. 55.

3. Див.: политология. Энциклопедический словарь. — М., 1993. — с. 269.

4. Див.: Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. — К., 1998. — С. 325—333.

5. Там само. — С. 325—333.

6. Гравитц М., Пенто Р. Методы социальных наук. — М., 1972. — с. 190.

7. Цит. за: Цыганков П. Политология Роберта Даля // Социально-политические науки. — 1990. — №10. — с. 88.

8. Див.: Санистебан Л. С. Основы политической науки. — М., 1992. — с. 7.

9. Див.: Демидов А. И., Федосеев А. А. Основы политологии. — М., 1995. — с. 6.

10. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — Т. 25. — Ч. 1. — с. 257.

11. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — Т. 9. — с. 72.

12. Див.: Політологія: історія та методологія / За заг. ред. Ф. М. Кири­люка. — К.: Здоров’я, 2000. — С. 20.

13. Див. Політологія: історія та методологія / За заг. ред. І. С. Юзюб­ка, К. М. Левківського. — К.: Вища шк., 1998. — С. 18.

14. Див.: Политология: Энциклопедический словарь.— М., 1993. —
с. 256.

15. Freund Y. L’Essense du politique. — Paris, 1965. — p. 374.

16. Макиавелли Н. Государь. — М., 1910. — с. 14.

Розділ ІІ. Політичні ідеї Стародавнього світу,
Середніх віків та Відродження

1. Див.: Корягин К. М. Конфуций. Его жизнь и философская деятельность. — СПБ, 1897.

2. Див.: Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности. — М., 1935.

3. Платон. Государство. Сочинения: В 3 т. — М., 1971. — т. 3. — Ч. 1. — с. 564.

4. Аристотель. Сочинения: в 4 т. — М., 1984. — т. 4. — с. 376.

5. Див.: Макиавелли Н. Государь. — М., 1910.

Розділ ІІІ. Політична думка Нового
та Новітнього Часу

1. Див.: Гоббс Т. Левиафан. — М., 1936.

2. Див.: Локк Д. Опыт о человеческом разуме. — М., 1960.

3. Див.: Монтескье Ш. Избранные произведения. — М., 1955.

4. Див.: Вольтер. Избранные произведения. — М., 1956.

5. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. — М., 1969. — с. 159.

6. Там само. — С. 160.

7. Гегель Г. Сочинения. — М.; Л., 1934. — т. 7. — с. 211.

8. Там само. — С. 211

9. Див.: Цыганков А. П. Политология Роберта Даля // Социально-политические науки. — 1990. — №10. — с. 94.

10. Вятр Е. Социология политических отношений. — М., 1979. — с. 294.

11. Lasswell H. Psychopathology and Politics. — N. Y., 1960. — p. 280.

12. Ibid. — P. 303.

13. Фромм Э. Бегство от свободы / Пер. с англ. — М., 1990. — с. 213—214.

14. Там само. — С. 118.

15. Моргентау Г. Четыре парадокса ядерной стратегии. — М., 1967. — с. 353.

16. Див.: Сытин А. Г. Политическая социология Мориса Дюверже (Власть и демократия: зарубежные ученые о политической науке). —М., 1990. — с. 90.

17. Цит. за: Запрудский Ю. Г. Социальный конфликт: политологический анализ. — Ростов-на-Дону, 1992. — с. 35.

18. Там само.

19. Там само. — с. 36.

Розділ ІV. Розвиток політичної думки в Україні

1. Історія філософії на Україні. — К., 1987. — с. 27.

2. Оглоблін О. Гетьман Іван Мазепа і духовне життя України // Памятки України. — 1991. — №6. — с. 18.

3. Дорошенко Д. І. Нарис історії України. — К., 1991. — с. 152.

4. Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т. — К.; Львів, 1909. — т. 7, с. 269—270.

5. Крип’якевич І. П. Історія України. — Львів, 1991. — с. 173.

6. Див.: Голос України. — 1991. — №11.

7. Див.: Угода та Конституція Пилипа Орлика // Права держави.— 1992. — №5. — с. 8—9.

8. Драгоманов М. Австро-руські спомини. — Львів, 1889. — с. 221.

9. Драгоманов М. Автобіографія (Вибрані твори). — Прага; Нью-Йорк, 1937. — с. 75.

10. Див.: Грушевський М. Автобіографія. — Львів, 1906.

11. Грушевський М. Історія України-Руси. — К. — 1913. — т. 1. — с. 8.

12. Там само. — с. 14.

13. Грушевський М. Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання // Борітеся — поборете. — 1920. — №1. — с. 21.

14. Його ж. На село (там само. — №4. — С. 17).

15. Там само. — с. 29.

16. Грушевський М. Про українську мову і українську справу: Статті і замітки. — К., 1907. — с. 15, 16.

17. Грушевський М. Історія України-Руси. — К., 1913. — т. 1. — с. 3.

18. Грушевський М. На порозі нової України. Гадки і мрії. — К., 1918. — с. 76.

19. Грушевський М. Українська партія соціалістів-революціонерів та її завдання // Борітеся — поборете. — 1920. — №1. — с. 44.

20. Див.: Грушевський М. Вільна Україна. — Нью-Йорк, 1918.

21. Грушевський М. Якої автономії і федерації хоче Україна. — Відень, 1918. — с. 20—21.

22. Грушевський М. На порозі нової України. Гадки і мрії. — К., 1918. — с. 24.

23. Там само. — с. 75.

24. Зі з’їзду національностей у Києві // Українське слово (Львів). — 1917. — 3 листоп.

25. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. — Відень, 1926. — с. 129—132.

26. Липинський В. До українських хліборобів // Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті: Документи і матеріали: У 3 т. — Мюнхен, 1983. — т. 1. — с. 482.

27. Липинський В. Листи до братів-хліборобів… . — С. 69.

28. Там само. — с. 375.

29. Там само. — с. 376.

30. Там само.

31. Там само. — с. 20.

32. Там само. — с. 387.

33. Там само. — с. 67.

34. Липинський В. «Нова зоря» і ідеологія гетьманців // Діло. — 1929. — 18 лип. — Ч. 157. — с. 1.

35. Ткачук Д. Український націоналізм (Народня бібліотека «Пос­туп»). — Прага, 1940. — с. 5.

36. Там само. — с. 10.

37. Донцов Д. Націоналізм. — Лондон; Торонто, 1966. — с. 341—342.

38. ЦДІА України, ф. 304, оп. 1, спр. 1, арк. 57.

39. Лисяк-Рудницький І. Український націоналізм // Енциклопедія укра­їнознавства. — Париж; Нью-Йорк, 1966. — Т. 5. — с. 1724.

Розділ V. Сучасні ідейно-політичні течії

1. Див.: Заблоцький В. Феномен лібералізму // Схід. — 1998. — № 6. — С. 26—35.

2. Див.: Голубицький О., Кулик В. Консерватизм — ідеологія порядку, стабільності і добробуту. — К., 1995.

3. Современный консерватизм. — М., 1994.

4. Див.: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. — т. 4. — с. 419—459.

5. Див.: Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. — т. 19. — с. 9—32.

6. Див.: Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Полн. собр. соч. — т. 33. — с. 1—120.

7. Див.: Троцкий Л. Сталинская школа фальсификаций. — М., 1990. — с. 7—8.

8. Эклунд К. Эффективная экономика: шведская модель. — М., 1991.

9. Див.: Туган-Барановский М. И. П. Ж. Прудон, его жизнь и общественная деятельность. — СПБ, 1891.

10. Див.: бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. — М., 1989. — с. 483.

11. Див.: Кропоткин П. А. Записки революционера: М.; Л., 1933.

12. Троцкий Л. Наша революция. — СПБ, 1905. — с. 274.

13. Там само. — С. 266—267.

14. Див.: Глобальні трансформації і стратегії розвитку / Кер. авт. кол. О. Г. Білорус. — К., 1998.

15. Див.: Современный мир глазами «зелёных» — М., 1987.

16. Див.: Политология. Энциклопедический словарь. — М., 1993. — С. 400.

17. Див. Желев Ж. Фашизм. — М., 1991.

18. Див. Остроухов. Терроризм: Социально-философские аспекты исследования. — Вып. 3. — М., 1999. — С. 216—224.

19. Ковальский Я. В. Папы и папство І—ХХ в. — М., 1991.

20. Крывелёв И. История религии: В 2 т. — М., 1975—1976.

Розділ VI. Політична влада

1. Див.: Аристотель. Сочинения: в 4 т. — М., 1984. — т. 4. —
с. 376—380; Гегель Г. Философия права. — М., 1990. — с. 308—339; Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. — М., 1990. — т.1. — с. 415—420.

2. Див.: Бурлацкий Ф. М. Политические системы современности. —М., 1978. — с. 26.

3. Див.: Сэс. — М., 1990.— с. 26.

4. Див.: Политология: Энциклопедический словарь. — М., 1993. — с. 45.

5. Конституція України. — К., 1996. — С. 4.

6. Див. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернати­ви поступу. Критика історичного досвіду. — К., 1996. — С. 271—279.

7. Там само.

8. Конституція України. — К., 1996. — С. 4.

9. Кучма Л. Д. Немає Батьківщини без свободи і свободи без Батьківщини // Голос України. — 1996. — 28 серп.

10.  Драгоманов М. Политические сочинения. — Париж, 1906. — с. 220.

Розділ VІІ. Політична система суспільства

1. Див.: Журавський В. С. Політична система України: проблеми становлення і розвитку. — К., 1999.

2. Социально-политические науки. — 1991. — № 5. — С. 67.

3. Див.: Политология: Энциклопедический словарь. — М., 1993. — С. 273.

4. Политика мира и развитие политических систем. — М., 1979. — С. 208—209.

5. Марков П. Г. Политика, власть, демократия. — К., 1999.

6. Див.: Липинський В. Листи до братів-хліборобів: про ідею і організацію українського монархізму // Філософська і соціологічна думка. — 1991. — № 10. — С. 83.

7. Саламатин В. С. Политические режимы: к методологии поня­тий. — М., 1995.

8. Див.: Технік А. В. Тоталітаризм і авторитаризм (спільне й особливе) // Актуальні проблеми політики. — 1999. — Вип. 5. — С. 133—136.

9. Див.: Трубайчук А., Розумок В. Що таке тоталітаризм // Пам’ять століть. — 1998. — № 6. — С. 16—28.

10. Див.: Ладиченко В. В. Суть та функції державної влади // Держава і право. — 1999. — Вип. 2.

11. Ленін В. І. Про державу // Ленін В. І. Повн. зібр. тв. — Т. 39. — С. 70.

12. Бакунин М. Государственность и анархия. — Женева, 1873. — С. 278, 280, 281.

13. Див.: Козлихин И. Ю. Идея правового гусударства. История и современность. — СПб, 1993.

14. Див.: Політичні партії України / За ред. В. М. Якушика. — К., 1996.

15. Каддафи М. Зелёная книга. — М., 1989. — С. 27—28.

16. Див. Политология: Энциклопедический словарь. — М., 1993. — С. 246.

17. Див.: Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. — 1990. — № 5. — С. 84.

18. Див.: Дюверже М. Однопартийность // Политика. — 1990. — № 6, 7.

19. Михельс Р. Необходимость организации // Диалог. — 1990. — № 3. — С. 58.

20. Острогорский М. Демократия и политические партии. — М., 1930. — Т. 2. — С. 308.

21. Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. — С. 676.

22. Политология и современный политический процесс. — М., 1990. — С. 98.

23. Цит. за: Социально-политические науки. — 1990. — № 9. — С. 72.

24. Див.: Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. — К., 1998. — С. 325—327.

25. Див.: Програмові засади Молодіжного Конгресу українських націоналістів // Визвольний шлях. — 1998. — Кн. 8. — С. 923—926.

26. Див.: Народний Рух України. Документи і матеріали. — К., 1993. — С. 10—16.

27. Див.: Народно-демократична партія. Статут, керівні та контрольні органи. — К., 1998.

28. Див.: Программа Коммунистической партии Украины. Устав Ком­мунистической партии Украины. — К., 1996. — С. 33—36.

29. Див.: Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. — К., 1998. — С. 335—342.

Розділ VIII. Громадянське суспільство

1. Невичерпність демократії. Видатні діячі минулого і сучасного про вільне, демократичне суспільство і права людини. — К., 1994. — С. 4—5.

2. Гаджиев К. С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования // Вопр. философии. — 1991. — № 7. — С. 19—20.

3. Цицерон. Диалоги: О государстве. О законах. — М., 1966. — С. 21.

4. Макиавелли Н. Государь. — М., 1990. — С. 69.

5. Монтескье Ш. Избр. произв. — М., 1955. — С. 430.

6. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. — М., 1969. — С. 159.

7. Гегель Г.-В.-Ф. Философия права. — М., 1990. — С. 228.

8. Політологічний енциклопедичний словник. — К.: Генеза, 1997. — С. 80.

9. Дорошенко Д. І. Нарис історії України. — К., 1991. — С. 152.

10. Див.: Угода та Конституція Пилипа Орлика // Права держави. — 1992. — № 5. — С. 8—9.

11. Конституція України. — К., 1996. — С. 3.

12. Там само. — С. 4.

Розділ ІХ. Економічна політика

1. Див.: Коновалов В.Н. Экономика и политика. — Ростов-на-Дону, 1995.

2. Див.: Лукінов І. Інвестиційна політика в стабільному економічному розвитку // Економіка України. — 1999. — № 10.

3. Див.: Мандибура В. Посилення політичної дестабілізації в Україні. Соціально-економічні причини // Віче. — 1999. — № 1.

4. Див.: Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграція України // Економіка України. — 1999. — № 1.

5. Див.: Сатановська О. Роль держави в регулюванні економічних відносин // Економіка України. — 1999. — № 11.

6. Див.: Гальчинський А. Рішучі дії // Економіка України. — 1999. — № 7.

7. Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 рік «Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000—2004 рр.» // Урядовий кур’єр. — 2000. — 28 січ.

8. Див.: Лукінов І. Методи і засоби державного регулювання економіки перехідного періоду // Економіка України. — 1999. — № 5.

9. Див.: Мочерний С. Характер перехідного періоду в Україні 90-х // Віче. — 1999. — № 10.

10. Див.: Білорус О., Скаленко О. Українську економіку врятує тільки справжня демократія // Віче. — 1998. — № 4.

11. Див.: Лукінов І. Методи і засоби державного регулювання економіки перехідного періоду // Економіка України. — 1999. — № 5.

12. Див.: Кемпбелл Р., Макконелл, Стенли Л. Брю. Экономикс: прин­ципы, проблемы и политика. — М.: Республика, 1992. — Т. 1. — С. 275.

13. Там само. — С. 277.

14. Там само. — С. 277—278.

15. Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 рік «Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000—2004 рр.» // Урядовий кур’єр. — 2000. — 28 січ.

16. Там само.

17. Див.: Гальчинський А. Складним шляхом реформ: деякі підсумки і перспективи // Економіка України. — 1999. — № 6.

Розділ Х. Соціальна політика

1. Див.: Соціальна сфера у перехідний період. — К.: Основи, 1994.

2. Див.: Скуратівський В. А. Соціальна політика як суспільний феномен і вид практичної діяльності // Вісник УАДУ при Президентові України. — 1997. — № 1. — С. 130—147.

3. Див.: Барков В. Ю. Національні й соціальні проблеми як предмет політики в сучасній Україні. — К., 1998.

4. Див.: Паламарчук В. М. Соціальна стратегія в Україні в період здійснення економічних реформ. — К., 1993.

5. Там само.

6. Див.: Социальная структура общества и её динамика // Социология: наука об обществе. — Херсон: Константа, 1996. — С. 286—324.

7. Ленин В. И. Великий почин / Полн. собр. соч. — Т. 39. — С. 16.

8. Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. — С. 576.

9. Див.: Дзвінчук Д. Конфлікти та способи їх подолання // Віче. — 1999. — № 5. — С. 11—16.

10. Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 рік «Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000—2004 рр.» // Урядовий кур’єр. — 2000. — 28 січ.

11. Там само.

12. Див.: Сіленко А. В. Соціальний захист. Політичний вимір // Віче. — 1999. — №12.

13. Див.: Ролещук Ю. Ф. Эволюция социальной политики США в 60—80-е годы. — М., 1987.

14. Див.: Реформування ринку праці та соціальної політики в Україні. — К.: МОП, 1994.

15. Див.: Біляцький С. Соціальний захист як ознака цивілізованості суспільства // Віче. — 1998. — № 8

16. Див.: Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна полі­тика. — К., 1997.

17. Див.: Хилько М. Від психології підкорення до психології захисту природи // Віче. — 1999. — № 6.

18. Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения. — Т. 32. — С. 45.

Розділ ХІ. Політика та етнонаціональні відносини

1. Див.: Бромлей Ю. В. Очерк теории этноса. — М., 1983.

2. Див.: Бромлей Ю. В. Этнические процессы в современном мире. — М., 1987.

3. Див.: Макарчук С. Н. Український етнос (виникнення та сучасний розвиток). — К., 1992.

4. Див.: Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть? — К., 1991.

5. Див.: Ленин В. И. О праве наций на самоопределение / Полн. собр. соч. — Т. 24. — С. 124.

6. Див.: Кашлев Ю. В. Общеевропейский процесс: вчера, сегодня, завтра. — М., 1990.

7. Див.: Гаджиев К. С. Американская нация: национальное самосознание и культура. — М., 1990.

8. Див.: Старосольський В. Теорія нації. — К., Вища шк., 1998.

9. Див.: Ленин В. И. О праве наций на самоопределение / Полн. собр. соч. — Т. 24. — С. 115.

10. Див.: Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. — К., 1994.

11. Див.: Старосольський В. Теорія нації. — К.: Вища шк., 1998.

12. Див.: Барков В. Ю. Національні й соціальні проблеми як предмет політики в сучасній Україні. — К., 1998.

13. Див.: Шаповал Ю. І. І ці трагічні роки. Сталінізм на Україні. — К., 1990.

14. Див.: Декларація прав національностей України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — С. 1554.

15. Див.: Картунов О. В. Вступ до етнополітології. — К., 1999. —
С. 238—240.

16. Там само. — С. 230—243.

17. Див.: Грушевський М. Володимир Антонович. Основні ідеї його творчості і діяльності / Записки наукового Українського т-ва в Києві. — К., 1909. — Кн. 3. — С. 8, 9.

18. Див.: Бистрицький Є. Націоналізм та легітимація комуністичної влади. Політологія посткомунізму. Політичний аналіз посткомуністичних суспільств. — К., 1995. — С. 51—66.

19. Див.: Донцов Дм. Націоналізм. — Львів, 1926.

20. Грушевський М. Освобождение России и украинский вопрос. — СПб, 1907. — С. 111.

Розділ ХІІ. Політична культура

1. Див.: Гаджиев К. С. Полическая культура: концептуальный аспект // Полис. — 1991. — № 6.

2. Див.: Дахин В. Политическая культура и власть // Свободная мысль. — 1996. — № 1.

3. Див.: Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. — М., 1977. — С. 333, 368.

4. Див.: Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. — 1992. — № 4.

5. Вятр Е. Социология политических отношений. — М., 1979. —
С. 259.

6. Кейзеров Н. М. Политическая и правовая культура. Методологические проблемы. — М., 1993. — С. 14.

7. Див.: Смирнов В. В. «Круглый стол» по проблемам политической культуры. — М., 1979. — С. 128.

8. Див.: Матусевич В. Політична культура: теоретико-методоло­гічні проблеми дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1998. — № 4—5.

9. Уледов А. К. Общественная психология и идеология. — М., 1985. — С. 100.

10. Эйдельман Н. Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII — нач. ХІХ столетия. — М., 1982. — С. 36.

11. Див.: Бебик В. М., Головатий М. Ф., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. — К., 1996.

12. Див.: Шморгун О. Україна: шлях відродження. Економіка, політика, культура. — К., 1994.

13. Див.: Головаха Е. И., Бекешкина И. Э., Небоженко В. С. Демократизация общества и развитие личности. От тоталитаризма к демократии. — К., 1992. — С. 105.

14. Там само. — С. 106.

15. Там само. — С. 117.

16. Див.: Головаха Е. И. Отношение молодёжи к материалам средств массовой информации по проблемам перестройки и демократизации общества. Массовая информация и общественное мнение молодёжи. — К., 1990. — С. 53—67.

17. Див.: Цимбалистий Б. Тавро бездержавності. Політична культура українців. — К., 1994.

18. Цит. за: Політологія / О. І Семків та ін. — Львів, 1994. — С. 419.

Розділ XІII. Особистість і політика

1. Див.: Философия: Учеб. пособие. — К., 1994. — С.159.

2. Див.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии.— М., 1991.

3. Див.: Вебер М. Избранные произведения.— М., 1990.

4. Див.: Маркс К. Критика Готской программы // К. Маркс., Ф. Энгельс. — Соч. — т. 19. — с. 9—32.

5. Див.: Ильин М. В., Коваль Б. И. Личность в политике: кто играет короля? // Полис. — 1991. — №6.

6. Див.: Трошихин В. В. Политическое развитие личности. — Алма-Ата, 1990.

7. Див.: Всеобщая декларация прав человека, ст. 29, п. 1. Международная защита прав и свобод человека: сб. документов. — М., 1990.

8. Там само, ст. 29, п. 2.

9. Див.: Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. — с. 676.

10. Див.: Смирнов Г. Л. Советский человек. Формирование социалистического типа личности. — М., 1980; Зиновьев А. А. Гомо советикус. — М., 1991.

11. Див.: Страна и мир.— 1990.— №3. — с. 148.

12. Див.: Головаха Е. И., Бекешкина И. Э., Небоженко В. С. Демократизация общества и развитие личности. От тоталитаризма к демократии. — К., 1992. — с. 120—122.

13. Див.: Гедікова Н. Ф. Основні фактори політичної соціалізації особистості і їх прояв в Україні. — Одеса, 1999.

14. Яковлев А. Н. Реализм — земля перестройки. — М., 1990. — С. 412.

15. Тейлор Ф. У. Научная организация труда. — М., 1925. — С. 4.

16. Див.: Бебик В. М., Головатий М. Ф., Ребкало В. А. Політична культура сучасної молоді. — К., 1996.

17. Див.: Вятр Е. Восточная Европа: судьба демократии // Социологические исследования. — 1992. — №1.

18. Див.: Головаха Є., Пухляк В. Політична соціалізація в посткомуністичній Україні // Політична думка. — 1994. — № 2. — С. 28—29.

Розділ ХІV. Політичні еліти та політичне лідерство

1. Див.: Миллс П. Властвующая элита. — М., 1959.

2. Див.: Политология: Энциклопедический словарь. — М., 1993. — С. 403.

3. Див.: Політологія / За заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. — К.: Вища шк., 1998. — С. 213.

4. Див.: Моска Г. Правящий класс // Социологические исследова­ния. — 1994. — № 10. — С. 189.

5. Див.: Політологічний енциклопедичний словник. — К.: Генеза, 1997. — С. 118.

6. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. — Відень. — 1926. — С. 131.

7. Див.: Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств. — К., 1995. — С. 144, 148.

8. Див.: Політологічний енциклопедичний словник. — К.: Генеза, 1997. — С. 172.

9. Див.: Блондель. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. — М., 1992.

10. Див.: Бебик В. М. Еліта, елітарність, лідерство // Віче. — 1993. — № 7.

11. Див.: Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. — С. 646—648.

12. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. — М., 1990. — Т. 1. — С. 439.

13. Див.: Энгельс Ф. Роль насилия в истории // К. Маркс, Ф. Энгельс. — Соч. — Т. 21. — С. 419—479.

14. Див.: Херманн М. Дж. Стили лидерства и формирование внешней политики // Полис. — 1991. — № 1.

15. Такер Р. Политическая культура и лидерство в Советской России. От Ленина до Горбачёва // США: экономика, политика, идеология. — 1990. — № 1. — С. 83.

16. Див.: Полохало В. Правляча еліта та контреліта в сучасній Україні // Демократія в Україні. Минуле й майбутнє. — К., 1993.

17. Ленин В. І. Повне зібр. тв. — Т. 41. — С. 23.

18. Див.: Закон України «Про статус народного депутата України» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3. — С. 47.

19. Див.: Бекешкина И. Есть ли в Украине общенациональные лидеры? // Политическая мысль. — 1994. — № 3. — С. 22.

20. Там само. — С. 23.

Розділ ХV. Світовий політичний процес

1. Див.: Глобальні трансформації і стратегії розвитку / Кер. авт. кол. О. Г. Білорус. — К., 1998.

2. Див.: Циганкова П. А. Міжнародні відносини як особливий різновид суспільних відносин // Політологічні читання. — 1992. — № 2.

3. Див.: Кремень В., Ткаченко В. На терезах глобалізму // Політика і час. — 1999. — № 1. — С. 25—35; № 2. — С. 53—58.

4. Див.: Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин // А. С. Філіпенко та ін. — К., 1994.

5. Там само.

6. Див.: Гречанинов В. Україна в майбутній Європі: розробка моделей, дослідження перспектив // Віче. — 1999. — № 9. — С. 90—101.

7. Див.: Ясперс К. Будущий мировой порядок // Век ХХ и мир. — 1990. — № 9.

8. Див.: Рябов С. Г. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання. — 1995. — № 1.

9. Див.: Кремень В., Ткаченко В. На терезах глобалізму // Політика і час. — 1999. — № 1. — С. 25—35; № 2. — С. 53—58.

10. Див.: Глобальні трансформації і стратегії розвитку / Кер. авт. кол. О. Г. Білорус. — К., 1998.

11. Див.: Вернадский В. И. Размышления натуралиста: В 2 кн. — М., 1972. — Кн. 2. — С. 77.

12. Див.: Мироненко А. Н. Проблемы ядерного века и пути их решения. — К., 1989.

13. Див.: Печчеи А. Человеческие качества. — М., 1990.

14. Див.: Аппатов В. П. Новое политическое мышеление и современ­ные международные отношения: анализ современной политологии. — Одесса, 1991.

15. Див.: Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. — К., 1998. — С. 348—360.

16. Інавгураційна промова Президента України Л. Д. Кучми 30 листопада 1999 р. — Урядовий кур’єр. — 1999. — 1 груд.

17. Див.: Білас І. Національні інтереси українського народу — підґрунтя національної безпеки та оборони: геополітичний аспект // Визвольний шлях. — 1999. — Кн. 3. — С. 274—276.

18. Інавгураційна промова Президента України Л. Д. Кучми 30 листопада 1999 р. — Урядовий кур’єр. — 1999. — 1 груд.

19. Там само.

20. Див.: Бжезінський З. Велика шахівниця // Всесвіт. — 1999. — № 3. — С. 111—138.

Розділ ХVІ. Практична політологія

1. Див.: Політологія / За заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. — К.: Вища шк., 1998. — С. 112.

2. Див.: Політологічний енциклопедичний словник. — К.: Генеза, 1977. — С. 107.

3. Там само. — С. 367.

4. Див.: Сульє Д., Ру Д. Управління. — К., 1994.

5. Див.: В. М. Бебик. Політологія: теорія, методологія, практика. — К., 1997. — С. 188.

6. Див.: Почепцов Г. Теорія комунікації. — К., 1996.

7. Див.: Політологічний енциклопедичний словник. — К.: Генеза, 1977. — С. 196.

8. Див. В. М. Бебик. Політологія: теорія, методогогія, практика. — К., 1997. — С. 173—174.

9. Див.: Політологія / За заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. — К.: Вища шк., 1998. — С. 121—122.|
:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття