Безкоштовна бібліотека підручниківОснови політології

Передмова


Характерною ознакою сучасного історичного розвитку в Україні є політизація всіх сторін життя нашого суспільства. Докорінні зміни в соціально-політичному розвитку нашої держави пов’язані з радикальною економічною реформою, демократизацією, формуванням громадянського суспільства і правової держави. Ці процеси надзвичайно актуалізують соціальну потребу в політичних знаннях, підносячи їх на рівень національно-державних інтересів. За цих умов постають якісно нові вимоги до ролі й місця в суспільстві політичної науки, до поширення політичних знань серед широких верств населення.

З метою оволодіння системою наукових знань про політичне життя та суспільно-політичні процеси в структуру гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах України введено викладання нової навчальної дисципліни — політології, найважливішою функцією якої є формування політичної культури суспільства.

Якісно нові завдання нашого суспільно-політичного розвитку потребують відмови від упередженого в недалекому минулому ставлення до політології як науки. За умов адміністративно-командної системи інтелектуальний потенціал науки про політику відкидався та ігнорувався. Це породжувало відчуженість широких народних мас від участі в політичному житті, обмежуючи їхню політичну свідомість та прирікаючи на політичну пасивність. Ось чому формування суспільства на демократичних засадах неможливе без оновлення політичної свідомості, без вивчення системи знань про політику.

Викладання нової дисципліни — політології, на жаль, з самого початку не було підкріплене відповідною базою — типовими програмами, підручниками та навчальними посібниками, хрестоматіями. Саме ця обставина й спонукала автора написати навчальний посібник, який відповідає основній політологічній проблематиці, що її включено до нав­чальних програм з політології в більшості вищих та середніх навчальних закладів України.

Автор навчального посібника виходить з того, що політологія не може бути теорією і дисципліною, яка існує в одному варіанті. У посібнику викладається система знань про політичне життя й політичні відносини, про розвиток і функціонування політичної системи та владних інститутів тощо.

Автор намагався здійснити як послідовний, так і проблемний виклад основних положень навчальної дисципліни політології, не тільки теоретично аналізуючи загальнополітичні явища, а і звертаючись до конкретних фактів і процесів політичного життя в Україні та за її межами.|
:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття