Безкоштовна бібліотека підручниківОснови менеджменту

5.4. Процес організації управління та його складові


Процес управління виробництвом складається з окремих управлінських циклів, кожний з яких можна розділити на ряд самостійних операцій. Цими операціями, як відомо, є: збір і передача інформації про об´єкт керування, її обробка й аналіз, вироблення на основі цього аналізу управлінського рішення, передача рішення на об´єкт управління і його реалізація цим об´єктом, порівняння отриманих у результаті реалізації рішення показників з їх планованими величинами.

Різноманітні ситуації, з якими стикається керівництво підприємства, взаємопов´язані. Процес управління, який реагує на вплив ситуації, викликає появу інших процесів управління, які, у свою чергу, викликають нові процеси, що, тим самим, утворює постійні управлінські цикли.

Основою всіх управлінських процедур є інформація та процес обміну цією інформацією.

Основний закон управління - на кожне підприємство, як відкриту систему, внутрішнє та зовнішнє середовище справляють різноманітний вплив як закономірно повторювальний, так і випадковий. Щоб утримати свою цілісність та здатність до функціонування, система управління підприємства повинна відповідати на кожний такий вплив відповідною протидією, і саме у відповідний час.

До процесу управління на підприємстві ставиться ряд вимог. Процес управління повинен мати такі особливості, як: неперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, відносна змінність і сталість.

Головна вимога до організації управління на підприємстві полягає в тому, що система управління підприємством повинна мати таку ж саму або більшу різноманітність та швидкодію програм дій, що відповідає можливій різноманітності впливу середовища на систему, що управляється.

Зміст процесу управління характеризується наступною спрямованістю управлінського впливу (рисунок 5.2).

5.2

Рис. 5.2. Напрямки управлінської діяльності в організації

 

Основними елементами управління підприємством виступають: стратегії, структура, системи, стиль, сумісність цінності, склад персоналу, сума навичок. Характеристика елементів управління наведена в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Характеристика елементів управління

Елементи управління

Характеристика елементу

1

2

Структура

Опис характеристики організаційної схеми (рівні, ланки, організаційні зв´язки).

Системи

Опис формальних та неформальних процесів і встановлення процедур на підприємстві.

Стратегії

Спрямованість підприємства на досягнення поставлених цілей.

Склад персоналу

Характеристики основних категорій персоналу підприємства.

Сума навичок

Характеристика дій керівників підприємства, спрямованих на досягнення цілей і системи управління в цілому.

Стиль

Характеристика дій керівників підприємства, спрямованих на досягнення цілей і системи управління в цілому.

Спільність цінності

Найважливіші цінності та основоположні концепції, що визначають поведінку учасників діяльності підприємства.

Елементи управління підприємства поділяються на жорсткі та м´які (рисунок 5.3).

5.3

Рис. 5.3. Формування результативного та дієвого підходу до управління підприємством

Характеристика складових процесу управління за результативного та дієвого підходу наведена в таблиці 5.2.

Процеси управління відносяться до складних явищ. Зрозуміти ж сутність складних явищ і одержати про них достовірні зведення можна тільки, багаторазово спостерігаючи за поведінкою досліджуваного об´єкта чи явища. При цьому нам важливо не просто одержати достовірний матеріал про управлінський процес, але й оцінити якісну сторону останнього.

Таблиця 5.2. Співставлення результативного та дієвого підходу до управління підприємством

Характеристика складових процесу управління

За результативного підходу

За дієвого підходу

• виконання роботи таким чином, щоб забезпечити її ефективність

• виконання робіт необхідним чином, навіть у випадках коли вона не дає суттєвих результатів

• уникання виникнення проблем, щоб зменшити ефекти раптовості

• вирішення проблем у міру їх виникнення засобами управління

• оптимальне використання ресурсів, пошуки ефективних замінювачів

• економія ресурсів

• підвищення прибутковості

• зниження собівартості

• досягнення кращих результатів

• виконання посадових обов´язків у відповідності до інструкцій

• оцінювання кінцевих результатів

• контролювання витрат

Оскільки предметом праці управлінського персоналу є інформація, то кількісну оцінку якості управління варто давати насамперед з інформаційних позицій, а дослідження існуючих процесів управління необхідно проводити з використанням принципів системного аналізу.

Системні дослідження вимагають збереження цілісності досліджуваної системи, її єдності з навколишнім середовищем і наступної спрямованої упорядкованості елементів системи, а удосконалювання цих елементів повинно бути спрямоване на поліпшення функціонування всієї системи.

Дослідження процесів управління виробництвом складається з цілком визначених послідовних етапів:

а) постановка задачі та визначення цілей дослідження;

б) обстеження існуючих форм і методів управління виробництвом, їх оцінка і порівняльний аналіз;

в) визначення "вузьких місць" в управлінському процесі;

г) визначення факторів, що відіграють головну позитивну і негативну роль в управлінні досліджуваним об´єктом;

д) пошук критеріїв, що оцінюють ефективність управління;

є) розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності управління.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера