Безкоштовна бібліотека підручниківОснови менеджменту

ВСТУП


Управлінська діяльність - один із найважливіших факторів функціонування і розвитку підприємств в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно удосконалюється у відповідності до об´єктивних вимог виробництва і реалізації товарів, складності господарських зв´язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції.

Менеджмент як наукова система організації виробництва є однією з найважливіших умов ефективної та прибуткової діяльності підприємств. Він дістав загальне визнання в усьому світі. Тому сучасна теорія і практика менеджменту набуває особливого значення. Перехід економіки України на ринкові відносини вимагає вивчення форм і методів управління на рівні основної ланки - підприємства. Практичне використання такого досвіду - одне з першочергових завдань. Широкий вихід вітчизняних підприємств на світові ринки обумовлює необхідність глибокого вивчення теорії і практики менеджменту.

Ринкова економіка більш вимоглива до керівників, ніж планова. У зв´язку з цим необхідна цілковито нова концепція розвитку організації, яка була б життєздатна в нових господарських умовах.

Все це пред´являє високі вимоги до підготовки спеціалістів-менеджерів, які постійно пов´язані з підготовкою і прийняттям рішень.

Зміна умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї системи управління впливають не тільки на удосконалення її організації, але й на перерозподіл функцій управління рівнями відповідальності.

Нині питанням менеджменту надається велика увага. В країні створені багаточисельні школи бізнесу та менеджменту, розвивається управлінська інфраструктура. Системою стандартів з менеджменту передбачено в циклі професійно-орієнтованої підготовки вивчення значної кількості годин з менеджменту, в тому числі 4 кредити виділено на вивчення дисципліни "Основи менеджменту".

Навчальний посібник, що пропонується, підготовлений за програмою, яка розроблена науково-методичною комісією з менеджменту і дасть можливість ознайомити широке коло читачів з основами менеджменту за умов дії ринкового механізму господарювання.

Підручник містить 16 тем, які викладені в логічній послідовності, починаючи з історичних передумов виникнення менеджменту, його принципів, завдань, функцій тощо. Широко представлені теми "Управління змінами", "Керівництво в організації", "Управлінські рішення", "Інформації і комунікації в менеджменті", "Керівництво та лідерство", "Соціальна відповідальність та етика в менеджменті", "Природа організаційних змін та управління ними" і багато інших. Частина тестів та ситуацій підготовлені викладачем кафедри менеджменту та маркетингу Житомирського державного технологічного університету Ревнівцевою О.В.

Навчальний посібник допоможе студентам та працівникам підприємств опанувати теоретичні знання з менеджменту, виробити практичні вміння та навички їх використання на підприємствах України.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера