Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна профілактика

4. Регулювання та організація зайнятості населення


3 метою сприяння повній, продуктивній і вільно обраній праці громадянами, зайнятості держава передбачає:
-  заходи інвестиційної та податкової політики, спрямовані на раціональне розміщення   продуктивних   сил;
-  підвищення   мобільності   трудящих;
-  створення нових технологій;
-  заохочення підприємництва;
-  створення малих підприємств і застосування гнучких режимів праці та праці вдома;
-  інші заходи, які сприяють збереженню і розвитку системи робочих місць;
-  забезпечення прав й інтересів працівників, створення сприятливих умов на виробництві, вдосконалення законодавства про зайнятість населення і працю;
-  проведення аналітичних та наукових досліджень структури економіки і прогнозування наступних змін якості й розподілу робочої сили;
-  регулювання   зовнішньоекономічної діяльності   в   частині   залучення   і використання іноземної робочої сили в Україні на основі квотування і ліцензування;
-  сприяння  в  разі   необхідності   створенню  додаткових  робочих  місць підприємствами,   установами  і  організаціями  всіх  форм  власності,   а також поліпшенню умов праці у суспільному виробництві.
   Державна служба зайнятості.
   1. Для реалізації політики зайнятості населення і забезпечення громадянам відповідних гарантій на всій території України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів  України,  створюється державна служба  зайнятості, діяльність якої здійснюється під керівництвом Міністерства праці України і виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів.
   2.  Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою безплатно.
   3. Діяльність державної служби зайнятості фінансується з державного фонду сприяння зайнятості, передбаченого на ці цілі.
   4. У складі державної служби зайнятості створюється інспекція, що здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість державними і громадськими органами, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності та господарювання, фермерами та іншими роботодавцями.
   5. Державна служба зайнятості звільняється від сплати податків, а також митних та інших державних зборів, що вносяться до бюджету.
   6.  Для  надання  послуг,   пов’язаних   з  профорієнтацією,   підвищенням професійного рівня та підготовки до роботи громадян за новою професією, а також для сприяння працевлаштуванню громадян у період тимчасового перебування за кордоном, на підставі ліцензій, що видаються у встановленому порядку, можуть створюватись комерційні бюро, агентства та інші організації за наявності в них сертифіката, виданого державною службою зайнятості. 
    Державний фонд сприяння  зайнятості населення утворюється для фінансування   передбачених   програмами   зайнятості   населення   заходів щодо:
•  професійної орієнтації населення, професійного навчання вивільнюваних працівників і  безробітних,  сприяння в їх  працевлаштуванні та виплати допомоги по безробіттю;
•  надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю;
•  створення і розвитку навчально-матеріальної бази, інформаційно-обчислювальних центрів, центрів профорієнтації, підготовки і навчання працівників, службових приміщень і власних підприємств служби зайнятості;
•  організації додаткових робочих місць в галузях народного господарства;
•  утримання працівників служби та інших витрат, пов’язаних із соціальним захистом права громадян держави на працю.
   Органи місцевого самоврядування, державної виконавчої влади за участю державної служби зайнятості для забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім осіб, зареєстрованих як безро­бітні, організують проведення оплачуваних громадських робіт на підприєм­ствах, в установах і в організаціях комунальної власності і за договорами - на інших підприємствах, в установах і організаціях.
   Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян.
   Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка осіб, зареєстрованих у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, може проводитись у випадках:
·   неможливості підібрати підходящу роботу через відсутність у громадянина необхідної професійної кваліфікації;
·   необхідності змінити кваліфікацію у зв’язку з відсутністю роботи,  яка відповідає професійним навикам громадянина;
·   втрати здатності виконання роботи за попередньою професією.
   Професійна   підготовка,   підвищення   кваліфікації  і   перепідготовка громадян організується державною службою зайнятості за її направленням у навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від їх підпорядкованості) згідно з укладеними договорами або у спеціально створюваних для цього учбових центрах за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія