Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна профілактика

2. Методика соціально-профілактичної роботи.


Практики соціальної ро­боти виділяють кілька груп методів, методичних моделей реалізації про­філактичних програм у молодіжному середовищі.
   По-перше, це група методів, що продукують систематичну переробку переконань. Власне визначається п’ять послідовних кроків у профілак­тичній діяльності:
   1 — увага;
   2 — розуміння;
   3 — згода;
   4 — запам´ято­вування;
   5 — поведінка.

   Щоб досягти результатів профілактичної роботи за цією методикою суб’єкт профілактичної роботи під час комунікації повинен пройти всі ці кроки.
   По-друге, це методики “когнітивної відповіді”, що акцентують про­філактичну дію на думках або “когнітивних відповідях” (виникають у суб’єкта під час комунікації переконання: на зовнішню інформацію індивід відповідає внутрішньою дискусією). Тобто, методики ґрунтуються на сприйнятті індивіда як інформаційного “процесора”.
   По-третє, методики очікування – зв’язок групи факторів поведінки зі здоров’ям. Ці фактори поведінки і є "справжнім" ядром очікувань, а саме, сприйняття індивідом:
чутливості до захворювання (“я маю дуже високі шанси захворіти”);
серйозності захворювання “рак є дуже серйозним захворюванням”);
втрат, що пов’язані зі зміною поведінки (коли не палю - роблюсь роздратованим);
переваг, що приносить зміна поведінки (’не випиваю - економлю кошти і приділяю більше уваги дитині);
сигнали (натяки на дію) тощо.
   П’ять стадій змін поведінки, пов’язаної зі здоров’ям:
   1.  “Навчання на рівних”  - метод профілактичної роботи, при кому спеціально підготовлені добровольці з числа цільової групи поширюють серед “своїх” інформацію і засоби запобігання, навчають безпечній поведінці, надають підтримку.
   2.  Стадія передзамислювання - індивід не виражає ба­жання змінити свою поведінку в найближчий час. Багато з людей на цій стадії не усвідомлюють (або не знають) свої проблеми.
   2.  Стадія замислювання - люди усвідомлюють, що проблема існує і вони думають її змінити, але це поки що не має зв´язків з їх певними намірами. На цій стадії люди можуть знаходитись довгий час (до 2 років).
   3.  Підготовча стадія - комбінація намірів та поведінкових компо­нентів, на цій стадії люди бажають почати дію в найближчий рік (тобто, прийняти рішення).
   4.  Безпосередня дія - зміна своєї поведінки, рішення або оточення в порядку вирішення своєї проблеми.
   5.  Стадія підтримки - профілактика рецидивів та оцінка виграшів зміненої поведінки.
   Зміна цих стадій може розгортатись по спіралі ~ молода людина може повертатись до стадії дії на підготовчу тощо.
   Процесуальний метод адаптації передостороги включає в собі сім стадій:
   1.  Молоді люди не усвідомлюють наслідки для здоров’я своєї поведінки.
   2.  Усвідомлення цього, але сама проблема не знаходиться в полі зору особистості.
   3.  Зацікавленість та занепокоєність цією проблемою.
   4.  Рішення не робити якісь дії - вихід.
   5.  Прийняття рішення змінити свою поведінку.
   6.  Безпосередня дія.
   7.  Підтримка нової поведінки, пов´язаної зі здоров’ям.
   Взаємодію когнітивних та емоційних компонентів особистості викори­стовує методика саморегуляції: цикл рішення проблем з метою повернення організму зі несприятливого стану в нормальний стан.
   Прийняття рішення прохо­дить в три етапи:
   1.  Інтерпретація. Індивід може отримати інформацію про можливість захворювання   через два канали: сприйняття симптомів („я відчуваю втому”) та соціальні повідомлення (“реклама повідомляє, що це може бути пов’язано з палінням”). Отримана інформація сприймається через когнітивні компоненти обробки інформації як загроза (ідентифікація причин, висновки, життєва лінія), на емоційному рівні - у вигляді негативних емоцій: страху, тривоги та депресії.
   2. Розвиток та ідентифікація адекватної стратегії подолання. Два найбільш загальні типи:
-  застосування подолання (уникнення нездорових форм поведінки);
-  уникнення подолання (відмова, фантазування).
   3. Стадія оцінки, що включає індивідуальну оцінку ефективності стра­тегії і рішення про продовження цієї стратегії подолання чи заміну її на  іншу, більш оптимальну.
   Ще одна модель дії була розроблена на основі теорії запланованої поведінки. Вона постулює, що безпосередньою детермінантою людської поведінки є наміри щодо поведінки, яку особистість планує зробити.
   Однією з причин, чому люди продовжують практику нездорової по­ведінки є слідування невірному сприйняттю ризику та чутливості до захворювання, тобто так званому “нереалістичному оптимізму”.  Така особистісна риса є базою теоретичної моделі сприйняття підлітками ризику. Вона є предиктором їх ризикової для здоров’я поведінки (паління, небезпечний секс, вживання наркотиків тощо). З позиції когнітивного підходу, можливо виділити чотири фактори, що вносять свій вклад щодо утворення “нереалістичного оптимізму”:
   1)  недостатність особистісного досвіду з даної проблеми;
   2) впевненість, що проблема може бути попереджена діями індивіда;
   3) впевненість, що проблема не з’явилась і що її не буде у майбутньому;
   4) впевненість, що проблема зустрічається дуже рідко.
   Існують специфічні теорії дії, які враховують, в першу чергу, саме соціальні та соціально-психологічні аспекти. Так, у сучасних профілактич­них програмах застосовується соціальна когнітивна модель. Ця теоре­тична модель обґрунтовує поведінку, яка управляється очікуваннями та соціальними знаннями.
   Очікування включають:
-  очікування наслідків ситуації (“паління може спричинити рак”);
-  очікування наслідків поведінки (“припинення паління може знизити ризик захворіти на ...”);
-  очікування ефективності (“якщо я хочу - я зможу припинити палити”).
   Побудники - висновки, які впливають на управління поведінкою. Соціальні знання - центральний компонент. Особистість, з точки зору концепції, - це інформаційний процесор, що на відміну від когнітивних моделей, включає в собі репрезентацію соціального світу. Ця модель розглядає особистість в контексті широкого соціального світу в нормативних переко­нань особистості (“люди, значимі для мене, кинули палити”).
   Методика соціального контролю фокусується на зв’язках, що осо­бистість формує з суспільством. Цей зв’язок є об’єднанням чотирьох еле­ментів:
   1)  прикріплення соціальних зв’язків за допомогою соціальних норм;
   2)  взяття на себе певних обов’язків;
   3) кількість часу особистого життя затраченого на дані зв’язки;
   4) прийняття центральної системи соціальних цінностей в суспільстві.
   Методична модель соціального розвитку   розглядає соціальні фактори, що являються предикторами ризикової для здоров’я поведінки (історія сім’ї, сімейне управління, сімейний конфлікт та уста­новки батьків, шкільні зв’язки, ранні форми антисоціальної поведінки, референтна група та її вплив тощо).
   Вищезазначені операційні моделі застосувались при поясненні небез­печної для здоров’я поведінки (вживання алкоголю, тютюну, наркотиків, небезпечний секс, небезпечна харчова поведінка тощо), застосувались в численних профілактичних програмах. На сьогодні втрата здоров’я серед молоді створює проблему націо­нальної безпеки, самого існування держави, благополуччя територіальної громади.
   З одного боку, тактика залякування та моралізаторства й дотепер продовжує існувати в інформаційному й освітньому просторі. Просвітницька робота серед молоді щодо здорового способу життя поки що фрагментар­на та не дуже ефективна. Знання про шляхи збереження і зміцнення здоров’я реалізуються здебільшого формально, епізодично, без урахуван­ня об’єктивних тенденцій у молодіжному середовищі (погіршення життє­вих умов, послаблення мотивації до здорового способу життя, низький рівень превентивних знань, навичок і вмінь тощо). На жаль, профілактич­на діяльність в багатьох організаціях зорієнтована на передавання знань від дорослого до дитини з ігноруванням активної позиції самої дитини, її права на самовизначення щодо власного способу життя.
   З іншого боку, співпраця закладів освіти, соціальних служб молоді, центрів здоров’я, громадських організацій утворила новий управлісько-методичний простір, нові традиції популяризації здорового способу життя, розвитку духовно, психічно, фізично і соціально здорової особистості, розширення демократичної взаємодії дорослих з молоддю та попередження негативних явищ у молодіжному середовищі.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія