Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна діагностика

ТЕМА 9. Методика і технологія соціально-педагогічної роботи з сім’єю


1. Особливості соціального діагнозу сім’ї.
2. Методика діагностики сім´ї.
3. Діагностування сім’ї на рівні її підсистем.
4. Документування результатів соціального діагнозу сім’ї.

Література
1. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В.Толстоухова, О.О.Яременко, О.В.Вакуленко та ін.- К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім”ї та молоді, 2003.-88с
2. Шакурова М.В. Методика и технология работиии социального педагога: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.- М.: Издательский центр “Академия”, 2002.- 272с.
3. Словарь – справочник по социальной работе / Под ред. Д-ра ист.наук проф. Е.И.Холостовой.-М.:Юрист,2000.-424с.
4. Психологія: Підручник/Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; За ред. Ю.Л.Трофімова. 4-е видання стереотип.- К.:Либідь, 2003.-560с.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія