Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

Список використаної і рекомендованої літератури


1. Конституція України. — К.: Преса України, 1997.

2.Бюджетний кодекс України //Урядовий кур´єр. — №131. — 2001. — 25 липня.

3.Закон України від 18 лютого 1997 р. № 77 «Про систему оподаткуван­ня» // Голос України. — 1977. — 25 березня.

4.Закон України від 5 лютого 1998 р. № 83 «Про державну податкову службу» //Голос України. — 1998. — 14 лютого.

5.Україна. Господарський кодекс України: Офіц. текст. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. — 256 с.

6.Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р.

7.Постанова KM України «Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств» //Збірник постанов Уряду України. — 1994.— №5.

8.Держбюджет-2005 //Все про бухгалтерський облік.— № 34 (1067).— 2005. — 12 квітня.

9. Бюджетна система. Вишкіл студії: Навч. посіб. / Юрій СІ., Бес­кид Й.М., Дем´янишин В.Г. та ін.; За ред. С.І.Юрія та Й.М.Бескида. — К.: Таксон, 2002. - 256.С.

10.Базилевич В.Д., БаластрикЛ.О. Державні фінанси: Навч. посіб. /За заг. ред. ВД. Базилевича.— 2-ге вид. перероб. і доп. — К.: Атіка, 2004. — 386 с

11.Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2000.— 416 с

12.Василик ОД., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 544 с

13.Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. -164 с.

14.Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. — 4-те вид., випр. та доп. — К.: Знання, КОО; Л.: Вид-во Львів, банк, ін-ту НБУ, 2002. - 566 с

15.Государственные финансы: Учеб. пособие /Под ред. В.М.Федосова, С.Я.Огородника, В.Н. Суторминой. — К.: Либідь, 1991.

16.Єпіфанов А.О., Сало I.В., Д´яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посіб. — К.: Наук, думка, 1999. — 301 с

17.Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика).-К.:КЮС, 2000. -384 с.

18.Ковалюк О.М. Методологічні основи фінансового механізму//Фінан­си України. — 2003. — №4.

19.Постанова Верховної Ради України від 13 грудня 1995 р. «Про основні положення податкової політики і податкову реформу в Україні» //Голос Ук­раїни. — 1996. — 10 січня.

20. Пасічник /О.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб.— 2-ге, вид. перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2003. — 523 с. — (Вища освіта XXI століття).

21.Фінанси: вишкіл студії: Навч. посіб. /За ред. СІ. Юрія — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 357 с

22.Фінанси: Наїзч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисиципліни /О.Р.Ро-маненко, СЯ.Огородник, М.СЗязюн, А.А.Славкова. — 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 387 с.

23. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навч.посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2004. — 331 с|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит