Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

13.2. Звітність про виконання бюджетів


Звіт про виконання бюджетів як форма письмового повідомлення про виконання Державного бюджету України є завершальним етапом бюджетного процесу та бухгалтерським узагальненням інформації.

Як знаряддя управління соціально-економічним розвитком су­спільства звіт про виконання бюджетів повинен відповідати певним вимогам. Це, по-перше, забезпечення формування об´єктивної, по­вної, якісної і точної інформації про стан і результати виконання бю­джету. Показники звітності мають підтверджуватися відповідними обліковими даними. По-друге, інформація, наведена у звітах, повин­на сприяти прийняттю економічно обґрунтованих рішень на основі оцінки минулих, теперішніх і майбутніх подій, підтвердженню або коригуванню їх оцінки, здійсненої у минулому. По-третє, забезпечувати зіставлення показників звітної інформації за різні періоди та порівню­вання різними органами Державного казначейства.

За терміном складання і подання звітність про виконання Дер­жавного бюджету України є оперативною, місячною, квартальною і річною.

До оперативних звітів належать щоденні, тижневі, декадні та звіти за інші періоди, що визначені Державним казначейством України. При цьому показники місячної і квартальної звітності складаються за наростаючим підсумком з початку звітного року. Місячний, кварталь­ний і річний звіти мають відповідати тій структурі та бюджетній кла­сифікації, що застосовувалися при затвердженні бюджету. Звіти скла­даються на основі даних облікових регістрів та зведених звітів, показники яких відображають результати виконання бюджету за відповідний період.

Органи казначейства складають консолідовану (зведену) фінансо­ву звітність, яка включає звітність підвідомчих органів з виконання державного та місцевих бюджетів. Дані фінансової звітності викорис­товуються Державним казначейством України, Міністерством фі­нансів України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Ук­раїни, податковими органами у своїй діяльності для прийняття управлінських рішень, а також органами статистики і для публікації у пресі. Поряд з фінансовою складається і статистична звітність. її ме­тою є надання користувачам статистичної інформації про виконання Державного бюджету, необхідної для економічного аналізу та від­повідного прогнозування на поточний і перспективний періоди.

Місячна звітність органів Державного казначейства про виконан­ня Державного бюджету включає:

а) сальдовий баланс рахунків, який складається на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1—7 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку вико­нання державного та місцевого бюджетів;

б) звіт про виконання Державного бюджету, який включає два розділи: «Доходи» і «Видатки»;

в) звіт про використання коштів Державного бюджету з міжнарод­ної діяльності України;

г) звіт про бюджетну заборгованість, який включає два розділи: «Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості роз­порядників» та «Звіт про фінансові зобов´язання розпорядників бюд­жетних коштів».

Місячні звіти органів казначейства також включають звіт про ви­користання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України, довідку про повернення кредитів, наданих з державного бюджету, інформацію про використання захищених статей видатків Державно­го бюджету України і деякі інші. Вся місячна звітність подається ви­щому органу Державного казначейства на електронних носіях у по­вному обсязі та у паперовій формі - за скороченою формою.

Відповідно до ст. 59 Бюджетного кодексу України Державне каз­начейство України подає місячну звітність Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України у такі терміни:

- звітність про виконання Державного бюджету України та звіт про бюджетну заборгованість - не пізніше 15-го числа місяця, наступ­ного за звітним;

- зведені показники звітів про виконання бюджетів, дані про ви­конання захищених статей Державного бюджету України та інфор­мацію про використання коштів з резервного фонду - не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним.

Місячні звіти про фактичні надходження податків і зборів (обов´язкових платежів) та інших доходів до бюджету, місячний звіт про податкову заборгованість, включаючи суми недоплати та пере­плат (у галузевому і територіальному розрізі, а також у розрізі джерел доходів та форм власності), подається органами стягнення Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України у строки до 12 числа місяця, наступ­ного за звітним.

Квартальна звітність органів Державного казначейства про вико­нання Державного бюджету включає:

а) звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (ба­ланс);

б) звіт про рух грошових коштів, який включає чотири розділи: «Операційна діяльність», «Інвестиційна діяльність», «Нерозподілені видатки», «Фінансова діяльність»;

в) звіт про виконання Державного бюджету України, який вклю­чає три розділи: «Доходи», «Видатки», «Фінансування Державного бюджету України за типом боргового зобов´язання»;

г) інформацію про стан державного боргу;

д) зведені показники звітів про виконання бюджетів;

є) звіт про кредити та операції, що стосується державних га­рантійних зобов´язань.

Квартальні звіти органів казначейства включають також звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету Ук­раїни, довідки про повернення кредитів, наданих з Державного бюд­жету, інформація про стан державного боргу, довідки про суми за-лишків коштів, перерахованих у поточному році, інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України, а також розшифровки власних надходжень бюджетних установ — «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами», та «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ».

Згідно зі ст. 60 Бюджетного Кодексу України Державне казначей­ство України надає квартальний звіт про виконання Державного бю­джету України Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу. У такі ж терміни органи стягнен­ня надають інформацію Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг, а також про суми реструктуризовано! та списаної податкової заборгованості (у галузе­вому і територіальному розрізі, у розрізі джерел доходів та форм влас­ності) і суми відстрочених та розстрочених платежів.

Річна звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету включає:

а) звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (ба­ланс);

б) звіт про результати виконання Державного бюджету, який складається з трьох розділів: «Операційний дохід», «Операційні вит­рати», «Фінансування»;

в) звіт про рух грошових коштів, який включає чотири розділи: «Операційна діяльність», «Інвестиційна діяльність», «Нерозподілені видатки», «Фінансова діяльність»;

г) інформацію про виконання захищених статей видатків Держав­ного бюджету України;

д) звіт про бюджетну заборгованість;

є) звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України;

є) інформацію про стан державного боргу;

ж) звіти про кредити та операції, щодо державних гарантійних зобов´язань;

з) зведені показники звітів про виконання бюджетів;

и) інформацію про виконання місцевих бюджетів.

До річної звітності органів казначейства додається довідка про пе­рераховані кошти Державного бюджету транзитними управліннями Державного казначейства на здійснення видатків розпорядників бюд­жетних коштів, довідка про звірку доходів державного та місцевих бю­джетів між органами Державного казначейства, фінансовими органа­ми та органами Державної податкової адміністрації, інформація про надходження та використання коштів державних цільових фондів, які не входять до складу Державного бюджету, довідки і звіти, що можуть бути кваліфіковані як фінансова звітність, та іншу інформацію, виз­нану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.

Інформація про річні звіти подається до вищого органу Державно­го казначейства на паперовому носії та електронною поштою у ви­гляді файлів з набором відповідних економічних показників. Зведені звітні дані органів Державного казначейства України повинні відповідати аналогічним даним зведеної фінансової звітності міні­стерств, центральних органів виконавчої влади, інших головних роз­порядників бюджетних коштів. Річний звіт про виконання Державно­го бюджету України подається Державним казначейством Міні­стерству фінансів України до 25-го березня року, наступного за звітним. До звіту про виконання Державного бюджету України дода­ються пояснення щодо відхилень від затвердженого Закону «Про Дер­жавний бюджет України» за доходами і за видатками.

Державне казначейство України складає звіти та пояснення щодо відхилень звітних показників за доходами і видатками Державного бюджету та стану розрахунків Державного бюджету України з бюдже­тами адміністративно-територіальних одиниць і до 5-го квітня на­ступного за звітним року подає їх Міністерству фінансів України, а з необхідними матеріалами до 20 квітня подаються Кабінету Міністрів України. Бюджетним кодексом України (ст.61) передбачається подан­ня річного звіту про виконання Закону «Про Державний бюджет Ук­раїни» Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України до 1-го травня року, наступного за звітним.

Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання Закону «Про Державний бюджет України» готує висновки щодо використан­ня коштів Державного бюджету України. Верховна Рада України роз­глядає звіт про виконання Закону «Про Державний бюджет України» у двотижневий термін з дня отримання висновків Рахункової палати щодо використання коштів Державного бюджету України.

Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України про виконання Закону «Про Державний бюджет України» представ­ляє Міністр фінансів України. Верховна Рада України може заслухати головних розпорядників коштів Державного бюджету України щодо використання ними бюджетних коштів.

Із співдоповіддю про виконання Закону «Про Державний бюджет України» виступають голова Комітету Верховної Ради з питань бюд­жету та голова Рахункової палати. За результатами розгляду Верховна Рада приймає рішення щодо звіту про виконання закону про Держав­ний бюджет.

Періодичність, структура та терміни подання звітності про вико­нання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством відповідно до вимог, встановлених для подання звітності про вико­нання Державного бюджету.

Територіальні органи Державного казначейства складають та по­дають відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти за правилами та формами, встановленими Державним казначейством за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою. Зведені показники звітів про виконання бюджетів одночасно подаються тери­торіальними органами Державного казначейства відповідно Міні­стерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчим органам відпо­відних рад.

Квартальні та річний звіти про виконання місцевого бюджету по­даються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адмі­ністрацією, виконавчим органом відповідної ради чи міським, селищ­ним, сільським головою (у разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) не пізніше двох місяців після завершення відповідного бюд­жетного періоду.

Територіальні органи Державного казначейства подають звіти про виконання місцевих бюджетів відповідним фінансовим органам. Фінансові органи складають пояснювальну записку, звіт про вико­нання плану по штатах і контингентах і разом зі звітністю, отрима­ною від органів Державного казначейства, подають до вищого фінан­сового органу.

Органи Державного казначейства подають звіти про виконання місцевих бюджетів до Державного казначейства України. Державне казначейство України подає зведений звіт про виконання місцевих бюджетів Міністерству фінансів України.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит