Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

10.2. Складання, розгляд і затвердження Державного бюджету


Процес складання, розгляду і затвердження Державного бюджету починається з того, що не пізніше 1 червня року, який передує плано­вому, у Верховній Раді України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний рік. З доповіддю про ос­новні напрямки державної політики на наступний бюджетний період виступає Прем´єр-міністр України або, за його дорученням, міністр фінансів України.

Проект Основних напрямків державної політики на наступний державний період (Бюджетної резолюції) до Верховної Ради України подає Кабінет Міністрів України. Він містить такі основні пропозиції:

а) граничний розмір дефіциту (профіциту) Державного бюджету України до прогнозованого річного обсягу валового внутрішнього продукту у відсотках;

б) частка прогнозованого річного обсягу валового внутрішнього продукту, що підлягає перерозподілу через зведений бюджет України;

в) граничний обсяг державного боргу та його структура;

г) частка міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюд­жету і коефіцієнт вирівнювання для місцевих бюджетів;

д) частка капітальних вкладень у видатках Державного бюджету України та пріоритетні напрямки їх використання;

є) взаємоузгодженість Державного бюджету України з місцевими бюджетами в наступному бюджетному періоді;

є) зміни до законодавства, прийняття яких є необхідним для ре­алізації бюджетної політики держави;

ж) перелік головних розпорядників коштів Державного бюджету України;

з) перелік захищених статей видатків бюджету;

и) обґрунтування необхідності поділу зведеного бюджету на за­гальний та спеціальний фонди.

На підставі парламентських слухань Верховна Рада України прий­має постанову про схвалення або взяття до відома Основних на­прямків бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюд­жетної резолюції).

Всю поточну роботу із складання проекту Державного бюджету виконує Міністерство фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України. Проект бюджету складається на основі макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на плановий рік. Прогнозовані показники на плановий рік Міністерство фінансів України доводить до міністерств, відомств та інших органів державної влади. У двотижневий термін міністерства, відомства та інші органи державної влади подають Міністерству фінансів свої про­позиції з відповідними розрахунками й обґрунтуваннями.

Після розгляду наданих пропозицій міністерств, відомств, інших органів Міністерство фінансів складає проект зведеного і Державного бюджетів України та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України. Останній розглядає на своєму засіданні, приймає постанову щодо Закону «Про Державний бюджет України» і подає його на розгляд Верховній Раді України не пізніше 15 вересня року, що передує пла­новому.

До проекту Закону «Про Державний бюджет України» додаються такі матеріали:

а) пояснювальна записка до проекту Закону «Про Державний бю­джет України», яка має містити такі матеріали:

- інформацію про економічне становище держави та основні про­гнозовані макроекономічні показники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені в осно­ву проекту Державного бюджету України;

- оцінку надходжень доходів та інших коштів (позик), що пропо­нуються для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету;

- пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту Закону «Про Державний бюджет України», вклю­чаючи аналіз прогнозованих обсягів видатків на виконання функцій, програм. Обґрунтування включають бюджетні показники за попе­редній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;

- інформацію щодо врахування пропозицій Верховної Ради Ук­раїни до Основних напрямків бюджетної політики на наступний бю­джетний період, якщо вони були прийняті Верховною Радою України відповідно до вимог Бюджетного кодексу;

- обґрунтування особливостей міжбюджетних відносин;

- інформацію щодо обсягів державного боргу, у тому числі за ти­пом бюджетного зобов´язання, графіка його погашення, обсягів та умов запозичень;

-  прогноз основних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України, показників зведеного бюджету Ук­раїни за основними видами доходів, видатків та фінансування на на­ступних три бюджетних періоди;

б) прогнозовані показники зведеного бюджету України відповідно до бюджетної класифікації та зведеного балансу фінансових ресурсів України;

в) перелік пільг по податках, зборах та інших обов´язкових плате­жах із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;

г) зведення обсягу та структури фінансових зобов´язань із держав­ного боргу та державних гарантій на поточний і наступний бюджет­ний періоди до повного погашення боргових зобов´язань, включаючи суми на обслуговування державного боргу;

д) показники видатків Державного бюджету України, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення програм, що враховані в проекті Державного бюджету, за умови реалізації цих програм про­тягом більше одного бюджетного періоду;

є) інформацію про хід виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді;

є) проекти кошторисів усіх державних цільових фондів, які ство­рюються за рахунок податків і зборів та обов´язкових платежів

відповідно до закону;

ж) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України.

Проект Закону «Про Державний бюджет України» має бути пред­ставлений Верховній Раді України до 1 жовтня для попереднього роз­гляду комітетами Верховної Ради України. З доповіддю про проект Закону виступає Міністр фінансів України або особа, що виконує йо­го обов´язки. Проект розглядається у трьох читаннях на пленарних засіданнях Верховної Ради України і має бути прийнятий Верховною Радою України до 1 грудня поточного року, що передує плановому.

У прийнятому Верховною Радою Законі «Про Державний бюджет України» визначаються такі показники:

а) загальна сума доходів і загальна сума видатків з розподілом на загальний та спеціальний фонди та розподілом видатків на поточні і капітальні;

б) граничний обсяг дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у наступному бюджетному періоді та джерела його покриття;

в) суми доходів Державного бюджету України відповідно до бюджетної класифікації;

г) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України відповідно до бюджетної класифікації;

д) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

є) граничний розмір державного внутрішнього і державного зовнішнього боргу України на кінець планового року;

є) розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України.

До складу Державного бюджету України включаються доходи і ви­датки цільових державних фондів. Вони затверджуються окремо для кожного фонду. Поточні видатки цільових загальнодержавних фондів затверджує Верховна Рада України в межах доходів цих фондів. Видат­ки розвитку цільових державних фондів можуть бути скорочені Вер­ховною Радою України. Вилучені кошти спрямовуються на фінансу­вання інших статей видатків Державного бюджету України. Водночас кошти Пенсійного Фонду України забороняється витрачати на інші цілі, крім передбачених Положенням про Пенсійний Фонд.

Верховна Рада України ухвалює постанови про порядок введення в дію Закону «Про Державний бюджет України». Проект цієї постано­ви розробляється і подається до Верховної Ради Кабінетом Міністрів України.

Закон «Про Державний бюджет України» публікується для за­гального ознайомлення.

Якщо Закон «Про Державний бюджет України» не прийнятий Верховною Радою України до 2 грудня, то має прийматися постанова про порядок фінансування поточних витрат. Дія такої постанови по­ширюється до прийняття Закону «Про Державний бюджет України».

Якщо Верховна Рада України не прийме такої постанови до 30 грудня, то дія Закону «Про Державний бюджет України» поточного року поширюється на наступний, крім показників щодо видатків роз­витку.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит