Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

10.1. Організація роботи із складання, розгляду і затвердження бюджету


Бюджет як система всеохоплюючих фінансових відносин завжди був і залишається важливим інструментом впливу на соціально-еко­номічний розвиток суспільства. Через нього проходить значна части­на грошових потоків, що зумовлює особливе ставлення до процесу організації та порядку складання, розгляду, затвердження і викорис­тання бюджетів та контролю за їх виконанням, затвердженням звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України. Бюджетний процес регламентується бюджетним кодексом і включає такі етапи:

—складання проектів бюджетів;

—розгляд та прийняття Закону «Про Державний бюджет Укра­їни», рішень про місцеві бюджети;

—виконання бюджету, включаючи у разі необхідності внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України», рішень про місцеві бюджети;

—підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття відповідного рішення.

Порядок прийняття Закону «Про Державний бюджет України» встановлений Бюджетним кодексом України. Весь бюджетний про­цес від початку складання проектів бюджетів до затвердження звітів про їх виконання відбувається відповідно під контролем Верховної Ради України та місцевих органів самоврядування. Це підвищує ор ганізаційний рівень органів управління, які здійснюють бюджетне планування та виконання бюджету.

Бюджет складається на рік, який в Україні співпадає з календар­ним: розпочинається з 1 січня і закінчується 31 грудня. Бюджет скла­дається і затверджується до початку бюджетного року.

Складання бюджету належить до повноважень держаних органів виконавчої влади і виконавчих органів місцевих Рад народних депу­татів. Ці органи визначені відповідно Верховною Радою України, Вер­ховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими Радами на­родних депутатів. Вони також відповідають за виконання бюджету та контроль за цільовим, економним й ефективним використаннями бюджетних коштів.

Складання проекту пов´язане з тривалою підготовчою роботою. її здійснює Кабінет Міністрів, Міністерство економіки України, Міні­стерство фінансів України та інші органи на місцях.

Для складання проекту бюджету розробляються основні про­грамні макроекономічні показники економічного і соціального роз­витку України на плановий рік. Це, зокрема, обсяг валового внутрішнього продукту, показники балансу фінансових ресурсів, ба­лансу доходів і витрат населення, платіжного балансу, валютного ба­лансу тощо. Головне завдання, яке необхідно вирішити при складанні проекту Державного бюджету, є забезпечення потрібними коштами фінансування заходів економічного і соціального розвитку держави. Через Державний бюджет здійснюється перерозподіл частини фінан­сових ресурсів між адміністративно-територіальними одиницями з метою вирівнювання їх фінансового стану, а також для належного за­безпечення кожної з них необхідними фінансовими ресурсами.

На початковому етапі складання проектів бюджетів виконуються розрахунки на базі узагальнюючих показників, таких як: валовий внутрішній продукт, баланс фінансових ресурсів, баланс доходів і ви­трат населення тощо. На їх основі визначається доцільний рівень пе­рерозподілу ВВП, що здійснюється за допомогою фінансів. Потім з´ясовується необхідність і доцільність перерозподілу фінансових ре­сурсів через бюджетну систему, тобто визначається частка фінансових ресурсів держави, яку потрібно мобілізувати до бюджету для виконан­ня державою своїх функцій без одночасного   посилення надмірних перерозподілених процесів. Надмірне навантаження бюджету може спричинити негативні наслідки і в економічній, і в соціальній сферах. На наступних   етапах здійснюється всебічна аналітична робота над бюджетними показниками. Найважливішими в ній є:

—обґрунтування показників доходів і витрат бюджету з урахуван­ням впливу змін рівня цін, заробітної плати, норм матеріальних і гро­шових витрат;

—пошук можливого збільшення доходів бюджету і скорочення його видатків;

—врахування змін у системі оподаткування, рівня цін та діючого законодавства щодо бюджету;

—визначення впливу зовнішньоекономічних факторів на обсяг доходів і видатків бюджету.

Для здійснення розрахунків обсягу доходів і витрат бюджету залу­чають працівників науково-дослідних інститутів, провідних спеці­алістів міністерств та відомств і, в першу чергу, спеціалістів Міністер­ства фінансів України.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит