Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

9.2. Методи бюджетного планування


Виступаючи комплексом складних і різноманітних видів планової діяльності, бюджетне планування на всіх рівнях його виконання ви­користовує відповідні методи. Найширшого застосування набули такі методи: метод економічного аналізу, метод екстраполяції (ко­ефіцієнтів), нормативний метод, балансовий метод та предметно-цільовий метод.

Вихідним у бюджетному плануванні є метод економічного аналізу. З його допомогою шляхом зіставлення планових показників з фактичними визначається рівень виконання бюджетних показників за попередній період. У процесі аналізу даних минулого періоду ви­являються причини неповноти акумуляції грошових коштів до бюд­жету, визначається рівень ефективності використання бюджетних коштів.

Метод екстраполяції полягає у визначенні бюджетних показників на основі виявленої стійкої динаміки їх розвитку. Розрахунок бюджет­них показників відбувається на основі досягнутого у попередньому періоді розвитку і його коригуванні на відносно стійкі темпи зростан­ня за встановленими коефіцієнтами. Цей метод застосовується і у су­часному бюджетному плануванні. Його головний недолік полягає у перенесені минулих тенденцій на майбутнє і, крім того, він не стиму­лює виявлення резервів та не сприяє економії бюджетних коштів.

Досконалішим вважається нормативний метод бюджетного пла­нування. Його суть полягає в тому, що планові бюджетні показники розраховуються на основі встановлених прогресивних норм і фінан­сово-бюджетних нормативів. Нормативний метод бюджетного плану­вання може стати достатньо ефективним, якщо норми відповідати­муть таким вимогам:

- мають бути науково обґрунтованими;

- мають бути прогресивними, тобто орієнтуватися на передовий досвід;

- мають бути відносно стабільними визначений тривалий час.

Нормативний метод бюджетного планування потрібно застосову­вати в усіх ланках бюджетної системи. При цьому його застосування має відбуватися на єдиному методологічному підході щодо формуван­ня норм і нормативів незалежно від рівня управління.

У процесі бюджетного планування широко застосовується балан­совий метод. Із застосуванням цього методу досягається рівність між доходами і видатками бюджету кожної ланки бюджетної системи та узгоджуються фінансові ресурси з їх потребою. З його допомогою встановлюються необхідні пропорції в розподілі бюджетних коштів міждержавним бюджетом та місцевими бюджетами.

Роль балансового методу в сучасних умовах значно зросла. Ринко­ва економіка характеризується досить високою динамічністю складо­вих національного господарства і соціального розвитку. Останнє по­требує комплексного підходу до планування фінансових ресурсів і напрямків їх використання. Для забезпечення такої комплексності необхідно не лише підвищити наукову обґрунтованість планових за­вдань, а й забезпечити збалансування, узгодженість та ув´язку різно­манітних показників в єдине ціле. Конкретне призначення балансо­вого методу полягає в тому, щоб уникнути можливих диспропорцій між доходами і витратами на всіх рівнях бюджетного планування та вибрати оптимальний варіант задоволення суспільних потреб. Тому балансовий метод, який дає можливість узгодити фінансові ресурси Держави з їх потребою, зайняв центральне місце в усій роботі з бюд­жетного планування.

Подальше удосконалення бюджетного планування безпосередньо пов´язане з програмно-цільовим методом. Особливість програмно-цільового методу полягає у формуванні бюджету за програмами, зосередженні на результатах, стратегічному підході у плануванні, поси­ленні відповідальності при виконанні програм, обґрунтованості та аналізі прийнятих бюджетних рішень, прозорості у витрачанні бюд­жетних коштів. В основу бюджетно-цільового методу складання бюд­жетів покладено бюджетні програми, визначення яких дається у Бю­джетному кодексі України: «Бюджетна програма - систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій». Бюджет за про­грамами спрямовується на досягнення конкретної мети і дає чітке ро­зуміння державним органам та громадськості цільової спрямованості бюджетних коштів та забезпечує прозорість бюджету.

Програмно-цільовий метод бюджетного планування застосо­вується при формуванні Державного і місцевих бюджетів України по­чинаючи з 2002 р.

Застосування програмно-цільового методу бюджетного плануван­ня сприятиме успішному вирішенню завдань з мобілізації фінансових ресурсів до бюджету і забезпеченню безперервного фінансування соціально-економічного розвитку суспільства.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит