Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

8.2. Доходи місцевих бюджетів


Одним із основних засобів реалізації державної політики щодо зменшення відмінностей у рівнях розвитку регіонів і створення одна­кових умов життєдіяльності усім членам суспільства є місцеві бюдже­ти. Саме місцевим бюджетам — важливій формі впливу місцевого самоврядування на соціально-економічні процеси в державі — нале­жить одне з центральних місць у механізмі державного регулювання економічного і соціального розвитку суспільства, забезпечення фінансової стабільності в державі, розвитку демократії та підвищення життєвого рівня населення.

Цілеспрямований вплив місцевого самоврядування на формуван­ня суспільних відносин можливий лише за достатнього обсягу фінан­сових ресурсів у їхньому розпорядженні. Для цього згідно з чинним законодавством органи місцевого самоврядування у межах своєї ком­петенції самостійно розробляють, затверджують і виконують місцеві бюджети. Це дає можливість більш економно і раціонально викорис­товувати мобілізовані фінансові ресурси.

Згідно із ст. 64—69 Бюджетного кодексу України до доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та врахову­ються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, включа­ються такі податки і збори (обов´язкові платежі):

—прибутковий податок із громадян у частині, визначеній Бюд­жетним кодексом;

—державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

—плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

—плата за державну реєстрацію суб´єктів підприємницької діяль­ності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

—плата за торговий патент на здійснення деяких видів підпри­ємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових па­тентів пунктами продажу нафтопродуктів — автозаправними станці­ями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;

—надходження адміністративних штрафів, що накладаються ви­конавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установ­леному порядку адміністративними комісіями;

—єдиний податок для суб´єктів малого підприємництва у частині, Що належить відповідним бюджетам.

Зазначені вище податки і збори (обов´язкові платежі) створюють ко­шик доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядуван­ня і враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100% загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст.

До доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній Рес­публіці Крим) та обласного значення зараховується 75% від загально­го обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на тери­торії цих міст.

До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об´єднань зараховується 25% від загального обсягу прибуткового по­датку з громадян, що справляється на цій території.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи бюджету Автоном­ної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються при виз­наченні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок таких надходжень:

—25% прибуткового податку з громадян, що справляється на відповідній території;

—25% плати за землю, що справляється на території Автономної Республіки Крим і відповідної області;

—плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікатів, що видаються Радою Міністрів Автоном­ної Республіки Крим та обласними державними адміністраціями.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи районних бюд­жетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних транс­фертів, формуються за рахунок таких надходжень:

—50% прибуткового податку з громадян, що справляється на те­риторії сіл, селищ, міст районного значення та їх об´єднань;

—15% плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об´єднань;

—плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікатів, що видаються районними державними адміністраціями;

—плати за державну реєстрацію суб´єктів підприємницької діяль­ності, що справляється районними державними адміністраціями;

— надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

Надходження бюджету Автономної Республіки Крим і бюджетів міст Києва і Севастополя формуються в порядку, встановленому Бю­джетним кодексом, із урахуванням Законів України «Про затверджен­ня Конституції Автономної Республіки Крим», «Про столицю Укра­їни — місто-герой Київ» і закону, що визначає особливий статус міста Севастополя.

Склад доходів бюджетів районів у містах (у разі їх створення) виз­начається міською радою відповідно до повноважень, переданих ра­йонним радам у містах.

До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визна­ченні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать такі надходження:

—місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місце­вого самоврядування;

—100% плати за землю — для бюджетів міст Києва та Севастопо­ля; 75% плати за землю — для бюджетів міст республіканського зна­чення Автономної Республіки Крим і міст обласного значення; 60% плати за землю — для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об´єднань;

—податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюд­жету;

—надходження сум відсотків за користування тимчасово вільни­ми бюджетними коштами;

—податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

—надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) гос­подарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

—плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

—кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній влас­ності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;

— фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

— плата за оренду майнових комплексів, що перебувають у кому­нальній власності;

— надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

— плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених Бюд­жатним кодексом;

— гранти та дарунки у грошовій оцінці;

— власні надходження бюджетних установ, що утримуються за ра­хунок коштів відповідного бюджету;

— податок на прибуток підприємств комунальної власності;

— платежі за спеціальне використання природних ресурсів місце­вого значення;

— інші надходження, передбачені законом.

Структура доходів місцевих бюджетів подається у табл. 8.2.

Таблиця 8.2 

Структура доходів місцевих бюджетів України у 2001—2003 pp. 

Показник

2001

2002

2003

 

 

Сума, млн. грн.

Питома вага,%

Сума, млн. грн.

Питома вага,%

Сума, млн. грн.

Питома вага,%

Доходи місце­вих бюджетів — всього

17735,6

100,0

19429,3

100,0

22597,4

100,0

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

14758,7

83,2

16457,7

84,7

18595,3

82,4

Неподаткові надходження

2183,1

12,3

2072,0

10,7

2436,5

10,8

Цільові фонди

684,9

3,9

282,9

1,5

20,7

2,3

Інші надходження

108,9

0,6

616,7

3,1

1024,9

4,5

Дані табл. 8.2 показують, що більше 80% доходів місцевих бюд­жетів формуються за рахунок податкових надходжень. Найваж­ливішими з них є прибутковий податок з громадян, податок на прибу­ток підприємств та плата за землю. За 2001—2003 pp. Неподаткові надходження становили 10,7—12,3 відсотка доходів місцевих бюд­жетів, частка цільових фондів коливається у межах 1,5—3,9% і лише 0,6— 4,5% становить частка інших надходжень, які включають доходи від операцій з капіталом та офіційні трансферти.

Основним джерелом доходів місцевих бюджетів мають бути місцеві податки і збори. Водночас дослідження вітчизняних вчених, зокрема О.П.Кириленко, показують, що питома вага місцевих по­датків і зборів у сукупних доходах місцевих бюджетів становить 3-4%. Із усіх видів місцевих податків і зборів понад 3/4 усіх надходжень до місцевих бюджетів забезпечують два з них: комунальний податок та ринковий збір. Кошти від надходження інших чотирьох місцевих зборів практично не надходять останніми роками (збір за участь у бігах на іподромі; збір за виграш у бігах на іподромі; збір з осіб, які бе­руть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, збір за право проведення кіно- і телезйомок). Питома вага наступних місцевих зборів (збір за видачу ордера на квартиру, курортний збір, збір за право використан­ня місцевої символіки, збір з власників собак) не перевищує 1 % у за­гальних надходженнях від місцевого оподаткування.

Розширення функцій органів місцевого самоврядування і делегу­вання їм окремих повноважень органів державної влади, що відбуло­ся протягом останніх років, не супроводжувалося відповідним збільшенням місцевих бюджетів і передачею джерел доходів, до­статніх для виконання поставлених перед ними завдань. Відсутність міцної фінансової бази, малі розміри власних доходів, залежність від надходжень загальнодержавних податків та бюджетних трансфертів знижує ефективність діяльності органів місцевого самоврядування. Тому однією з найважливіших умов повноцінної діяльності місцево­го самоврядування є забезпечення його фінансової незалежності шля­хом зміцнення фінансової бази.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит