Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

6.1. Економічний зміст видатків бюджетів в Україні, їх склад та структура


Видатки бюджетів різних рівнів відображують економічні відно­сини, що виникають у зв´язку з розподілом фінансових ресурсів дер­жави та їх використанням за галузевим, територіальним та цільовим призначенням. Це грошові кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідними бюджетами. Видатки бюджетів безпосередньо пов´язані з доходами. З одного боку, обсяг видатків обмежується бюджетними надходженнями, тобто доходами, які визначаються економічними можливостями держави. З іншого боку, видатки можуть впливати на доходи, сприяючи розвитку вироб­ництва, науково-технічному прогресу тощо.

Видатки бюджетів класифікуються за чотирма ознаками:

а) функціональна класифікація;

б) економічна класифікація;

в) відомча класифікація;

г) програмна класифікація.

Функціональна класифікація здійснюється відповідно до основних функцій держави. При цьому виділяються три рівні функціональної класифікації:

- перший рівень — розділи, що визначають видатки бюджетів на здійснення загальних функцій держави (загальнодержавні функції, оборона, громадський порядок тощо);

другий рівень — підрозділи та групи, що конкретизують на­прямки спрямування коштів бюджету на здійснення відповідних функцій держави, Автономної Республіки Крим чи органів місцевого са­моврядування в межах відповідних розділів (розділ «Загальнодержавні функції», підрозділ «Фінансова та фіскальна діяльність», «Зовнішньо­економічна діяльність» тощо);

- третій рівень — відображає цільові видатки за конкретними на­прямками діяльності головних розпорядників бюджетних коштів у межах відповідних підрозділів (розділ «Загальнодержавні функції» — перший рівень, підрозділ «Фінансова та фіскальна діяльність» — дру­гий рівень, конкретні напрямки спрямування коштів головних розпо­рядників кредитів: окремі державні податкові адміністрації — третій рівень).

Економічна класифікація видатків бюджетів відображає предмет­но-цільове призначення коштів. Вона визначає чотири групи кон­кретного спрямування коштів:

а) поточні видатки, які відображають усі платежі бюджету, що спрямовуються на поточні цілі. Поточні видатки — це витрати бюд­жетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і ор­ганів управління у бюджетному році та витрати на фінансування за­ходів із соціального захисту населення тощо;

б) капітальні видатки, які спрямовуються на придбання основно­го капіталу, створення державних запасів і резервів, землі і нема­теріальних активів, а також капітальні трансферти;

в) нерозподілені видатки, які є видатками з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад;

г) кредитування з вирахуванням погашених коштів, які відобра­жають платежі бюджетів усіх рівнів з метою проведення економічної політики, в результаті чого у них виникають фінансові вимоги до інших суб´єктів господарської діяльності. При здійсненні кредитуван­ня обов´язковою умовою є зобов´язання щодо повернення коштів.

Відомча класифікація видатків бюджету дає можливість у кожній групі бюджетних видатків виділити безпосередніх розпорядників коштів: конкретне міністерство, державний комітет, державне відом­ство або іншу юридичну особу, якій виділяються асигнування з бюд­жету.

Бюджетне фінансування — це форма централізованого виділення фінансових ресурсів юридичним і фізичним особам на проведення за­ходів, передбачених бюджетом. Бюджетне фінансування здійсню­ється за такими принципами:

-   цільовий характер використання бюджетних коштів;

- отримання максимального ефекту від використання бюджетних коштів на основі нормування витрат та мінімального обсягу держав­них витрат щодо отримання результату;

- поєднання власних, кредитних та бюджетних джерел фінансу­вання;

- безповоротність та безоплатність надання бюджетних коштів.

Бюджетне фінансування може здійснюватися у таких формах:

а) кошторисне фінансування окремих бюджетних програм — за­кладів, установ і організацій бюджетної сфери;

б) трансферти населенню;

в) бюджетні кредити юридичним особам, включаючи податкові кредити на сплату податків;

г) субвенції і субсидії фізичним і юридичним особам;

д) бюджетні інвестиції у статутний капітал діючих або новостворених юридичних осіб;

є) бюджетні позики державним позабюджетним фондам;

є) розподіл міжбюджетних трансфертів у формі дотацій вирівню­вання, субвенцій, дотацій;

ж) кредити іноземним державам.

Програмна класифікація видатків бюджетів застосовується при формуванні бюджетів за програмно-цільовим методом і щорічно виз­начається у Законі «Про Державний бюджет України». Обов´язковою умовою формування програмної класифікації видатків Державного бюджету є прив´язування конкретної бюджетної програми до функціональної класифікації. Останнє забезпечує можливість авто­матичного групування показників бюджетних програм за функці­ональною класифікацією.

За основу визначення бюджетної програми здебільшого беруться бюджетні призначення окремого головного розпорядника за фун­кціональною класифікацією, виявляється його організаційна структу­ра, визначається мета бюджетної програми, яку необхідно досягнути, та завдання, які потрібно виконати для досягнення визначеної мети за рахунок коштів бюджетного фінансування.

Видатки Державного бюджету України на фінансування заходів економічного і соціального розвитку держави включають:

- фінансування загальнодержавних централізованих програм підтримання життєвого рівня населення і заходів щодо соціального захисту населення;

- фінансування заходів у галузі освіти, культури, науки, охорони здоров´я, фізичної культури, соціального забезпечення та молодіжної політики;

- фінансування виробничого і невиробничого будівництва, гео­логорозвідувальних та проектно-пошукових робіт;

- утримання національної оборони;

- охорону довкілля;

- утримання правоохоронних і митних органів, органів Держав­ного казначейства, податкової і контрольно-ревізійної служб, служби захисту прав споживачів;

- утримання органів державного управління: законодавчої, вико­навчої, судової влади та прокуратури;

- фінансування зовнішньоекономічної  та зовнішньополітичної діяльності;

- виплата всіх видів пенсій, коштів, спрямованих на захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, виплата допомоги з безробіття, на професійне навчання вивільнюваних праців­ників і незайнятого населення та заходи для створення додаткових робочих місць;

- створення та поповнення державних матеріальних та фінансо­вих резервів;

- обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргів та їх повер­нення;

- інші заходи, що фінансуються з Державного бюджету України згідно з діючими законами України.

У Державному бюджеті України в обов´язковому порядку перед­бачається резервний фонд Кабінету Міністрів України у розмірі до 1 % обсягу видатків загального фонду Державного бюджету України з ме­тою фінансування непередбачених витрат у народному господарстві для соціально-культурних та інших заходів, що не могли бути перед баченими при затвердженні Державного бюджету. Понад передбачені видатки у бюджеті утворюється оборотна касова готівка. Вона може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і має бути відновлена у тому самому році до розмірів, уста­новлених під час затвердження Державного бюджету.

Склад видатків республіканського бюджету Автономної Рес­публіки Крим та місцевих бюджетів формується, виходячи із заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджетів кожної адміністратив­но-територіальної одиниці. У згрупованій формі їх можна відобрази­ти у таких видатках:

- фінансування установ та органів освіти, культури, науки, охоро­ни здоров´я, фізичної культури, молодіжних організацій, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також соціально-куль­турних заходів відповідно до покладених на ці органи влади функцій;

- утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місце­вих органів державної влади і самоврядування;

- фінансування підприємств і господарських організацій, що вхо­дять до складу місцевого господарства, та природоохоронних заходів;

- фінансування інших заходів з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України.

Видатки бюджетної системи України поділяються на три групи:

а) видатки, що здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету і не можуть бути передані на виконання в Автономну Республіку Крим та іншим місцевим бюджетам. Вони включають видатки на забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, належного судочинства та ін.;

б) видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути передані на виконання в Автономну Республіку Крим та іншим місце­вим бюджетам з метою забезпечення найефективнішого їх виконання;

в) видатки, зумовлені реалізацією прав та обов´язків органів влади Автономної Республіки Крим та місцевих органів влади, що мають місцевий характер.

Структура основних статей витрат Державного бюджету України наведена в додатку Б.

Видатки зведеного бюджету України у 2001 р. становили 55,5 млрд. грн.  (27,2% до ВВП), у 2002 р. - 60,3 млрд. грн. (26,7% до ВВП), у 2003 р. — 75,8 млрд. грн. (28,7% до ВВП ). Витрати на соціально-куль­турні заходи у 2003 р. становили 52,4%, на підтримання промисло­вості, енергетики і будівництва — 4,1%, на утримання національної оборони — 5,9%. Наведені дані показують, що динаміка поточних ви­датків Державного бюджету України має тенденцію до зростання. Особливо збільшилися витрати на управління: у 2003 р. порівняно з 2001 р. вони зросли на 6,5 пунктів. Абсолютна сума витрат на уп­равління за згаданий період зросла на 6279,1 млн. грн. тобто більше ніж у два рази.

Законом України «Про Державний бюджет» затверджується пе­релік захищених статей видатків, що відображають пріоритети бюд­жетної політики і виконання яких обов´язкове й першочергове. Так, Законом України «Про Державний бюджет України» на 2005 р. перед­бачено такий перелік захищених статей видатків:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев´язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- виплата процентів за державним боргом;

- трансферти населенню;

- трансферти місцевим бюджетам.

Крім того, визначено захищеними видатками Державного бюд­жету України на 2005 р. видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення збереження та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєпри­пасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєпри­пасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на підготовку кадрів ви­щими навчальними закладами І—IV рівня акредитації, фундамен­тальні і прикладні дослідження та дослідно-конструкторські роботи.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит