Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

5.2. Податкова політика


Податкова політика являє собою діяльність органів державної влади і державного управління у сфері запровадження, правового рег­ламентування та організації утримання податків і податкових пла­тежів до централізованих державних фондів.

Формуванням податкової політики шляхом розширення або ско­рочення обсягу податкових надходжень та зміною складових еле­ментів податків держава сприяє збільшенню або зменшенню госпо­дарської активності. Реалізація податкової політики безпосередньо впливає на створення сприятливої чи несприятливої кон´юнктури ринку та умов для розвитку економіки держави. Організація оподат­кування здійснює відповідний вплив на реалізацію суспільного про­дукту та темпи нагромадження фінансових ресурсів. Сучасну ор­ганізацію оподаткування в Україні не можна назвати оптимальною щодо позитивного впливу на темпи нагромадження фінансових ре­сурсів суб´єктів суспільства. Останнє зумовлено тим, що в умовах об­меження фінансових ресурсів держави за значної кількості збиткових підприємств, безробіття, великих внутрішніх і зовнішніх боргів дер­жави та ускладнення соціально-економічної ситуації в Україні вимушеною була і певною мірою залишається переважаюча оперативна форма управління податковою системою. Запровадження нових по­датків не проходило належної апробації на підприємствах і в регіонах, встановлення ставок оподаткування недостатньо обґрунтовувалося, що призводило до їх частого перегляду Верховною Радою України.

Лише останнім часом спостерігаються позитивні тенденції цілес­прямованої діяльності урядових структур держави з організації опо­даткування в державі. Зниження ставок податку з прибутку, зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб — безумовно значні позитивні зрушення у податковій політиці в Україні. Водночас збільшення по­даткового навантаження на платників єдиного податку негативно впливає на розвиток малого та середнього бізнесу.

З прийняттям змін до Державного бюджету на 2005 р. відбулось удо­сконалення податкового законодавства. Воно спрямоване на забезпе­чення рівних умов оподаткування усіх суб´єктів господарювання, скасу­вання митних і податкових пільг з податку на прибуток, ПДВ та інших обов´язкових платежів для вільних економічних зон, інноваційних підприємств і технопарків, ліквідування взаємозаліків зі сплати по­датків, зниження ставки ввізного мита і т. ін. Так, удосконалення зако­нодавства з податку на додану вартість включає такі моменти:

- при всіх поставках товарів (робіт, послуг) податкові зобов´язан­ня з ПДВ мають нараховуватися, виходячи з договірних цін, але не нижче звичайних;

- право на податковий кредит виникає, якщо куплений товар ви­користовується у господарській діяльності;

- обмежено перелік пільгових операцій з обкладанням податком на додану вартість  при постачанні шести груп товарів, робіт, послуг:

а) періодичних видань, друкованих засобів масової інформації та послуги з їх доставки і книги (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників і навчальних посібників українсько­го виробництва, словників;

б) допущених до застосування лікарських засобів і виробів медич­ного призначення за переліком, який щороку затверджує КМУ;

в) медичних послуг за переліком КМУ;

г) усіх путівок на санаторно-курортне лікування і відпочинок дітей на території України;

д) послуг з перевезення осіб пасажирським транспортом (крім таксомоторів) у межах населеного пункту, тарифи на які регулюють органи місцевого самоврядування;

є) послуг з перевезення вантажів і пасажирів транзитом через те­риторію і порти України;

- на загальних підставах обкладаються податком на додану вартість внески основних фондів до статутного капіталу.

Усі внесені зміни до податкового законодавства в Україні спрямо­вані не лише на необхідне наповнення бюджету держави, а й на забез­печення соціально-економічного розвитку суспільства та позитивно­го впливу на діяльність платників податків.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит