Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

3.2. Функціонування бюджетного механізму


Бюджетний механізм — це система економічних заходів впливу на забезпечення мобілізації оптимальних обсягів фінансових ресурсів бюджету, їх найефективнішого розміщення і найекономнішого вико­ристання з метою забезпечення соціального-економічного розвитку суспільства, визначеного економічною політикою держави.

За економічною сутністю бюджетний механізм відображає ком­плексну взаємодію організаційних і методологічних заходів у формі бюджетних методів, бюджетних інструментів і бюджетних важелів, що діють на правовій основі і забезпечують функціонування бюджетної системи в економіці держави, їх практичне застосування для вико­нання цілей і завдань, окреслених бюджетною політикою. Бюджет­ний механізм — це складна економічна форма цілеспрямованої вза­ємодії його елементів для забезпечення мобілізації фінансових ресурсів держави та їх використання відповідно до бюджетної політи­ки держави.

Бюджетний механізм виконує функцію забезпечення фінансови­ми ресурсами, функцію використання фінансових ресурсів та фун­кцію регулювання соціально-економічних процесів у державі. Функції забезпечення фінансовими ресурсами та їх використання безпосередньо пов´язані з функцією регулювання. Регулятивний процес одночасно також означає забезпечення фінансовими ресурсами та їх використання.

Функціонування бюджетного механізму визначається кількісни­ми і якісними характеристиками. Кількісна характеристика бюджет­ного механізму визначається обсягом фінансових ресурсів, що мобілізуються і використовуються бюджетною системою для вико­нання цілей та завдань, окреслених бюджетною політикою. А якісна характеристика показує технологію формування і використання фінансових ресурсів із застосуванням бюджетних інструментів (став­ки, норми, строків, санкції, стимулів тощо) з метою забезпечення ви­конання кількісних характеристик. Організаційна будова бюджетного механізму, на нашу думку, має трирівневу структуру. На першому (визначальному) рівні діють методи бюджетного механізму. Фун­кціонування бюджетної системи на другому рівні забезпечують бюд­жетні інструменти, а на третьому рівні діють важелі бюджетного ме­ханізму.

Методи бюджетного механізму виступають як засоби впливу на процес формування оптимального обсягу ресурсів бюджету та їх найбільш економного розміщення і використання. Вони включають такі елементи, як бюджетне прогнозування і планування, оподатку­вання, фінансування, бюджетне регулювання і бюджетний контроль.

Інструменти бюджетного механізму це засоби, що застосову­ються для виконання завдань, передбачених бюджетною політикою. Вони вказують на економічний зміст окремої сукупності бюджетних відносин таких, як бюджети різних рівнів, перспективне, поточне і оперативне бюджетне планування, різні види податків і зборів, бюд­жетні норми і нормативи, бюджетні стимули і міжбюджетні транс­ферти, форми і методи бюджетного контролю тощо. Інструменти бю­джетного механізму тісно пов´язані між собою. Кожен інструмент породжує певне економічне навантаження та має об´єктивні межі застосування. Тому розширення дії одних інструментів за рахунок обмеження дії інших може негативно вплинути на функціонування бюд­жетного механізму в цілому.

Важелі бюджетного механізму діють у межах бюджетного інстру­менту. З їх допомогою здійснюється стимулювання або обмеження впливу на процес формування і використання фінансових ресурсів. До них належать методи і методологія бюджетного планування і про­гнозування, визначення податкової бази, об´єктів оподаткування та податкових ставок, ставки заробітної плати, стипендій та норми вит­рат, штрафи та пільги, ревізія, аудит, моніторинг тощо. Важелі бюд­жетного механізму випливають із бюджетного інструменту і конкре­тизують його функціонування у бюджетному механізмі.

Діапазон дії методів, інструментів і важелів бюджетного ме­ханізму обмежений бюджетним законодавством.

Структуру бюджетного механізму показано на рис. 3.1. Важелі бюджетного механізму діють у межах бюджетного інстру­менту. З їх допомогою здійснюється стимулювання або обмеження впливу на процес формування і використання фінансових ресурсів. До них належать методи і методологія бюджетного планування і про­гнозування, визначення податкової бази, об´єктів оподаткування та податкових ставок, ставки заробітної плати, стипендій та норм вит­рат, штрафи та пільги, ревізія, аудит та моніторинг тощо. Важелі бю­джетного механізму випливають із бюджетного інструменту і конкре­тизують його функціонування у бюджетному механізмі.

Цілеспрямований вплив бюджетного механізму на процес форму­вання ресурсів бюджетів різних рівнів та їх найраціональніше розміщення й використання забезпечується вертикальною й гори­зонтальною координацією його елементів. Вертикальна координація здійснюється за допомогою елементів вищого рівня (методів бюджет­ного механізму), рознесених по елементах нижчого рівня (інструмен­тах бюджетного механізму), які безпосередньо конкретизують їх дієвість за певними елементами механізму (важелі бюджетного ме­ханізму). Горизонтальна координація, що забезпечується саморегу­люючою налаштованістю кожного елемента на виконання лише вла­стивого йому навантаження, узгоджує дії безпосередньо непов´язаних між собою елементів бюджетного механізму за верти­кальним рівнем та елементів, що належать до різних вертикальних рівнів.

3.1

Рис. 3.1. Складові бюджетного механізму

Бюджетний механізм включає комплексну взаємодію бюджетних методів, бюджетних інструментів і бюджетних важелів, за допомогою яких визначаються оптимальні параметри формування фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів та максимальна ефективність їх роз­міщення й використання для забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. Функціонування лише одного бюджетного ме­ханізму не може забезпечити оптимального обсягу формування ре­сурсів бюджетів різних рівнів та їх раціонального використання, ефективність функціонування бюджетного механізму може бути досягнута за узгодженої взаємодії усіх складових господарського ме­ханізму. Тому надзвичайно важливим є забезпечення узгодження за­ходів щодо удосконалення усіх складових господарського механізму, спрямованих на підвищення ефективності суспільного виробництва.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит