Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

3.1. Формування бюджетної політики


Формування надходжень до бюджету та їх використання визнача­ються бюджетною політикою. Бюджетна політика — це економічна діяльність органів державної влади і державного управління з визна­чення системи організаційних і методологічних заходів щодо мо­білізації фінансових ресурсів їх розподілу і використання у відпо­відності з потребами соціально-економічного розвитку суспільства. Вона відображає спрямування форм і методів утворення оптимальних обсягів фінансових ресурсів бюджету та їх найефективнішого роз­міщення і найбільш економного використання. Зміст бюджетної по­літики відображає такі аспекти функціонування бюджетної системи:

а) визначення науково обґрунтованої системи бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку суспільства. Регулятив­ний процес здійснюється на основі виявлення фактичного рівня роз­витку суспільства, аналізу стану економіки і соціальної сфери та стратегічних пріоритетів держави;

б) виявлення основних джерел мобілізації і напрямків викорис­тання бюджетних ресурсів на довгострокову і короткострокову пер­спективи. Визначальними вважаються досягнення цілей і завдань, пе­редбачених економічною політикою з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та можливостей зростання бюджетних ресурсів;

в) спрямування регулятивних заходів на вирішення завдань соціально-економічного розвитку суспільства.

Залежно від характеру завдань і тривалості періоду щодо їхньої реалізації бюджетна політика включає бюджетну стратегію і бюджетну тактику.

Бюджетна стратегія відображає довготривале спрямування бюд­жетної політики, розраховане на перспективу і передбачає вирішення глобальних завдань, визначених економічною стратегією держави. Вона включає основні тенденції дієвості бюджетного механізму, роз­робку концепції формування і використання бюджетних ресурсів, визначення основних принципів організації взаємовідносин між лан­ками бюджетної системи. Необхідність концентрації бюджетних ре­сурсів на вирішальних напрямках економічного і соціального розвит­ку суспільства зумовлює вибір пріоритетних довготривалих цілей і складання загальнодержавних цільових програм у бюджетній політиці.

Конкретизація бюджетної стратегії у коротких періодах відбу­вається за допомогою бюджетної тактики. Вона спрямована на вирішення цілей і завдань певного етапу розвитку держави шляхом застосування конкретних способів регулятивних заходів бюджетних взаємовідносин суб´єктів суспільства та здійснення перерозподілу фінансових ресурсів.

На відміну від бюджетної стратегії, яка характеризується віднос­ною стабільністю, фінансова тактика відрізняється гнучкістю, що зу­мовлюється певними змінами соціально-економічного розвитку та застосуванням регулятивних заходів з формування і використання бюджетних ресурсів на певному етапі розвитку суспільства.

Орієнтація функціонування бюджетного механізму на виконання стратегічних завдань визначається бюджетною політикою. її ре­алізація здійснюється на правовій основі — бюджетному законо­давстві. Останнє визначає компетенцію усіх суб´єктів економічної си­стеми щодо їх повноважень і відповідальності у сфері бюджетної Діяльності. На основі чинного законодавства органи виконавчої влади розробляють нормативні акти для практичної реалізації бюджетної політики.

Основною метою бюджетної політики є досягнення оптимальності у розподілі валового внутрішнього продукту між галузями економіки, регіонами держави та соціальними групами населення. Еко­номічно обґрунтована бюджетна політика служить базою для забез­печення фінансовими ресурсами зростання економіки, удосконален­ня її структури, створення належних умов для розвитку підпри­ємницької діяльності суб´єктів господарювання.

Формування бюджетної політики відбувається під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. До зовнішніх чинників належать економічні взаємовідносини з іншими державами щодо постачання сировини, матеріалів, енергоносіїв, обміну технологіями, рівнем інте­граційних процесів із світовим співтовариством тощо. До внутрішніх чинників належать структура та рівень розвитку економіки, соціаль­ний склад та інтелектуальний рівень населення, рівень його добробу­ту, стабільність грошової одиниці тощо.

Науковий підхід у формуванні бюджетної політики відображає усі чинники, що впливають на рівень її обґрунтованості і забезпечують належне функціонування бюджетної системи. Саме формування на­уково-обґрунтованої фінансової політики сприяє соціально-еко­номічному розвитку суспільства.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит