Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

2.1. Основи бюджетного устрою. Бюджетна система та її ланки


У всіх державних утвореннях: і в унітарних, і у федеральних — обов´язковим елементом є бюджетна система. За організаційною фор­мою бюджетні системи мало відрізняються між собою, здебільшого їх є два типи: бюджетні системи унітарних держав та бюджетні системи федеральних держав.

В унітарних державах бюджетна система дворівнева: державний бюджет і місцеві бюджети. У федеральних державних утвореннях бю­джетна система здебільшого трирівнева, а інколи і чотирирівнева:

—федеральний бюджет;

—бюджети членів федерації;

—місцеві бюджети;

—бюджети земель.

Економічна природа бюджетної системи та її суть характеризу­ються не лише структурою та взаємозв´язком між окремими ланками, а законодавчо закріпленими доходами за кожною ланкою та рівнем фінансової незалежності. Саме завдяки фінансовим можливостям ви­конавчі органи влади реалізують функції, покладені на них Консти­туцією держави та діючим законодавством.

Бюджетний устрій являє собою організацію і принципи побудо­ви бюджетної системи, її структуру та взаємозв´язок між окремими ланками. Бюджетний устрій України визначається з урахуванням дер­жавного устрою та адміністративно-територіального поділу.

Бюджетна система - це взаємопов´язаний комплекс політичних юридичних,  соціальних й економічних відносин,  що забезпечує функціонування усіх його ланок   з виконання завдань, визначених бюджетною політикою держави.

Склад бюджетної системи та основи взаємозв´язку між окремими її елементами в умовах переходу України до ринку визначені Бюджет­ним Кодексом, прийнятим Верховною Радою України у червні 2001 р. З огляду на це бюджетна система України має визначену основу та взаємопов´язані напрямки її побудови (рис. 2.1).

2.1

Рис. 2.1. Бюджетна система України

Згідно з чинним законодавством бюджетна система включає дер­жавний та місцеві бюджети. Сукупність показників, які характеризу­ють обсяг діяльності, зумовлених функціонуванням усіх бюджетів (їх  в Україні понад дванадцять тисяч), що входять до складу бюджетної системи, становлять зведений бюджет України. Він використовується для здійснення державного регулювання економічного і соціального розвитку. Склад доходів бюджетів України та їхню динаміку наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Структура доходів зведеного бюджету України та їх динаміка за 2000-2003 pp. 

Показник

2000

2001

2002

2003

Доходи зведеного бюджету, млн. грн.

49117,9

54934,6

61954,3

75285,8

у тому числі:

 

 

 

 

Державного бюджету

34806,1

37199,0

42525,0

52708,4

Місцевих бюджетів

14311,8

17735,6

19429,3

22577,4

Питома вага у зведеному бюджеті, %:

державного бюджету

—місцевих   бюджетів

70,9 29,1

67,7 32,3

68,6 31,4

70,0 30,0

Провідне місце у бюджетній системі України належить Державно­му бюджету. За його рахунок фінансуються витрати на державні захо­ди в галузі господарського і культурного будівництва, на охорону здоров´я, утримання органів державної влади та ін. Через Державний бюджет здійснюється перерозподіл 20% фінансових ресурсів держави. У загальному обсязі видатків майже 60% здійснюється через Держав­ний бюджет України.

До місцевих бюджетів належать бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні бюджети, бюджети районів у містах та бюд­жети місцевого самоврядування (бюджети територіальних громад, сіл, селищ та їх об´єднань).

Бюджетна система включає такі елементи: органи управління, платників податків та отримувачів бюджетних коштів.

Організація функціонування бюджетної системи включає зведе­ний (консолідований) бюджет, законодавчу і нормативну базу, органи управління та систему регулювання міжбюджетних відносин.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит