Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

1.3. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства


Роль бюджету у державі визначається насамперед тим рівнем за­безпечення фінансовими ресурсами, потреб економічного й соціаль­ного розвитку суспільства, який здійснюється на основі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту. При цьому бюджет служить важливим засобом вирішення завдань, передбачених еко­номічною політикою держави. Можливості використання бюджету як економічного засобу впливу на соціально-економічний розвиток суспільства зумовлені рядом факторів.

По-перше, бюджет як об´єктивна економічна категорія відобра­жає розподільні відносини, що безпосередньо впливають на еко­номічні інтереси усіх суб´єктів суспільства: держави, суб´єктів госпо­дарювання та населення. Саме розподільні відносини та інтенсив­ність їх цільового спрямування активно впливають на розвиток суспільного виробництва, сприяють зростанню його ефективності.

По-друге, бюджет як економічна категорія тісно пов´язаний зі всією сферою товарно-грошових відносин. Рух грошових коштів і то­варів, формування й використання фінансових ресурсів, ціноутворен­ня, формування фондів споживання і нагромадження — все це еко­номічні стосунки, які так чи інакше знаходять своє відображення у бюджеті. Звідси і адекватний вплив його на суспільне виробництво, оскільки бюджет впливає на нього не ізольовано від інших еко­номічних категорій, а разом і одночасно з ними.

По-третє, оскільки бюджет тісно пов´язаний зі всією сферою то­варно-грошових відносин, він не розчиняється у цій сфері, а займає особливе місце. Відображуючи економічні відносини між суб´єктами суспільства, бюджет є складовою частиною економічної політики держави. Він виступає важливим засобом, що активно впливає на соціально-економічний розвиток суспільства, на всі сторони суспільних відносин. Бюджет концентрує у собі економічний по­тенціал суспільства, є дійовим засобом зростання й удосконалення суспільного виробництва.

По-четверте, у бюджеті знаходять своє відображення результати однієї з головних функцій держави — управління економікою, що яв­ляє собою взаємопов´язану систему адміністративних і економічних методів, за допомогою яких держава цілеспрямовано визначає про­цес розширеного відтворення. Усі масштабні економічні заходи у суспільстві відбуваються за безпосереднього використання бюджету.

Бюджет значною мірою впливає на рівень ефективності суспіль­ного відтворення, тому його результативність двояка: з одного боку, прямо, шляхом нееквівалентного перерозподілу засобів поза зв´язком із законом вартості, з другого — опосередковано, через різні форми вартісних відносин, впливаючи на економічні інтереси суб´єктів суспільства. За допомогою бюджету створюється такий режим функціонування суб´єктів суспільства, який економічно спонукає до підвищення ефективності їх діяльності.

Певною мірою бюджет відображує рух валового внутрішнього продукту. В Україні з його допомогою розподіляється і перероз­поділяється 27—29% валового внутрішнього продукту. Про це свідчать дані табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Динаміка частки бюджету у ВВП України за 1999—2003 рр.

Показник

1999

2000

2001

2002

2003

Обсяг ВВП, млрд. грн.

130,4

170,0

204,2

225,8

263,2

Обсяг видатків бюджету, млрд. грн.

34,8

48,1

55,5

60,3

75,8

Частка бюджету у ВВП, %

26,7

28,3

27,2

26,7

28,8

Як розподільна економічна категорія, бюджет відображає два ви­ди находжень у народне господарство. З допомогою одного суспіль­ство наповнюється фінансовими ресурсами, головним джерелом яких є податкові надходження. Обсяг ресурсів бюджету систематично зро­стає (табл. 1.1). З допомогою другого виду находжень відбувається зворотний процес — використання мобілізованих у бюджеті ресурсів на фінансування заходів, передбачених економічною політикою суспільства. Отже, формування бюджету і фінансування за його раху­нок заходів соціально-економічного розвитку являє собою двоєдиний акт органічного впливу на процес розширеного відтворення. Вплив бюджету на результативність соціально-економічного розвитку дося­гається завдяки виконанню ним своїх функцій: розподільної й кон­трольної.

Сучасні умови розвитку ринкової економіки в Україні характери­зуються сприятливими можливостями для посилення тих сторін роз­подільної й контрольної функцій бюджету, які безпосередньо вплива­ють на соціально-економічний розвиток суспільства. Водночас це лише потенційна можливість. Щоб перетворити її у реальну дійсність, необхідно постійно удосконалювати всю систему економічного уп­равління. Зокрема, необхідно знайти точний математичний вираз для розрахунку поточних витрат, щоб рівномірно рознести їх тягар між поколіннями і у процесі життя кожного покоління. Такі заходи мо­жуть забезпечити очікувані позитивні результати.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит