Безкоштовна бібліотека підручниківБюджетна система України

1.1. Економічний зміст та призначення бюджету


Бюджет сформувався в результаті тривалого історичного процесу розвитку людського суспільства, трансформації натурального госпо­дарства у вартісно-мінове, виникнення і функціонування держави. В сучасних умовах бюджет — це складне економічне і багатогранне яви­ще, без якого не може існувати жодна держава. Об´єктивна не­обхідність бюджету зумовлена діяльністю держави, необхідністю пе­рерозподілу валового внутрішнього продукту між сферами діяльності, територіями країни внаслідок нерівномірності їхнього розвитку, між окремими верствами населення для забезпечення найбільш вразли­вих його категорій фінансовими ресурсами.

Бюджет як центральна ланка всієї фінансової системи України є складним явищем. Він являє собою основну економічну форму пла­номірного утворення і використання централізованого фонду фінан­сових ресурсів для забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. За економічною природою бюджет відображує грошові відносини, які складаються між державою, з одного боку, та суб´єкта­ми господарювання усіх форм власності і фізичними особами — з іншого. Він являє собою затверджений у законодавчому порядку доку­мент у формі розпису доходів і видатків держави на відповідний термін.

Економічна природа бюджету зумовлюється необхідністю фінан­сування заходів з надання суб´єктам суспільства нематеріальних благ і послуг у формі оборони країни, національної безпеки й правопоряд­ку, захисту довкілля, освіти, охорони здоров´я, науки, культури тощо, саме нематеріальні блага і послуги, які отримують суб´єкти суспіль­ства від держави, мають істотний вплив на рівень добробуту населення і якість його життя. Використовуючи бюджети різних рівнів, дер­жава забезпечує певний стан матеріального достатку населення та комфортне й безпечне існування суб´єктів суспільства.

Ґрунтуючись на ринкових позиціях функціонування суб´єктів суспільства, економісти доходять висновку, що за допомогою бюдже­ту відбуваються обмінні операції у формі купівлі-продажу за схемою «податки — нематеріальні блага і послуги». Через бюджет здійсню­ється обмін між державою та суб´єктами суспільства, де податки, обов´язкові платежі та збори виступають формою залучення грошових коштів і підтвердженням участі населення у фінансуванні необхідних йому послуг. Рівновага між суспільною корисністю наданих держа­вою нематеріальних благ і послуг та їх сумарною вартістю забезпе­чується у демократичному суспільстві відмовою від підтримки на ви­борах певних політичних сил.

Бюджет служить сферою зіткнення економіки і політики та невід´ємною складовою соціально-економічного розвитку суспіль­ства. У бюджеті сконцентровані інтереси держави, суб´єктів господа­рювання та населення. Між ними відбувається постійне протиборст­во за присвоєння певної частини суспільного продукту. Тому головне призначення бюджету полягає у зрівноваженні інтересів усіх суб´єктів суспільства. Відповідно до визначеної фінансової політики за допо­могою бюджету відбувається розподіл і перерозподіл валового вну­трішнього продукту за підрозділами виробництва, галузями еко­номіки, адміністративно-територіальними одиницями суспільства та верствами населення.

Фінансові ресурси бюджетів різних рівнів служать засобом вирішення таких завдань у суспільстві:

а) забезпечення виконання державою своїх функцій;

б) функціонування соціальної інфраструктури суспільства;

в) сприяння пропорційному розвитку регіонів і галузей економіки шляхом оптимального розподілу й перерозподілу фінансових ре­сурсів;

г) гарантування соціального захисту населення і вирішення національних проблем;

д) фінансування розвитку науково-технічного прогресу;

є) забезпечення охорони довкілля.

Органи державної влади і державного управління використовують бюджет для виконання таких функцій:

а) здійснення контролю за станом виробництва і реалізації товарів;

б) шляхом бюджетного регулювання впливають на фінансову діяльність місцевих органів влади і управління;

в)  проводять контроль за діяльністю виконавчо-розпорядчих ор­ганів, які складають і виконують бюджет.

Бюджет відображує економічні відносини, за допомогою яких держава здійснює мобілізацію і використання централізованого фон­ду фінансових ресурсів. Бюджет — це план формування і використан­ня фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які виконують ор­гани державної влади України, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Основним і вирішальним джерелом доходів бюджетів різних рівнів є нагромадження фізичних і юридичних осіб. Водночас вилу­чення до бюджетів більшої частини нагромаджень підірвало б внутрішньогосподарське стимулювання. Тому частина їхніх нагрома­джень  використовується на внутрішньогосподарські цілі.

Мобілізація певної частини фінансових ресурсів до бюджетів дає можливість державі забезпечувати використання їх на задоволення першочергових потреб суспільства. Це дає змогу уникати розпорошу­вання коштів численними каналами і на менш важливі цілі. Виділен­ня частини валового внутрішнього продукту на загальнодержавні по­треби через бюджетний механізм дає можливість дотримуватися певної пропорційності у розвитку суспільства.

Виключно важливим є політичне значення бюджету. З допомо­гою фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів реалізується еко­номічна політика держави. Значною мірою це забезпечується сталістю, регулярністю та своєчасністю надходжень фінансових ре­сурсів до бюджету у формі податкових і неподаткових надходжень, зборів, відрахувань та обов´язкових платежів, доходів від операцій з капіталом і добровільних внесків фізичних та юридичних осіб.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит