Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

13.6. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю


Посадові особи та громадяни, винні в:

 • розголошенні державної таємниці;
 • втрати документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації;
 • недодержанні встановленого законодавством порядку пе­редачі державної таємниці іншій державі чи міжнародній органі­зації;
 • навмисному не віднесенні до державної таємниці інфор­мації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам національної безпеки України, а також необґрунтованому зни­женні ступеня секретності або необґрунтованому розсекречу­ванні секретної інформації;
 • безпідставному засекречуванні інформації;
 • наданні грифа секретності матеріальним носіям конфіденційної або іншої таємної інформації, яка не становить державної таємниці, або ненаданні грифа секретності матері­альним носіям інформації, що становить державну таємницю, а також безпідставному скасуванні чи зниженні грифа секретності матеріальних носіїв секретної інформації;
 • порушенні порядку надання допуску та доступу до держав­ної таємниці;
 • порушенні режиму секретності та невиконанні обов´язків щодо збереження державної таємниці;
 • невжитті заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та незабезпеченні контролю за охороною державної таємниці;
 • впровадженні діяльності, пов´язаної з державною таємни­цею, без одержання в установленому порядку спеціального доз­волу на впровадження такої діяльності, а також розміщенні дер­жавних замовлень на виконання робіт, доведенні мобілізацій них завдань, пов´язаних з державною таємницею, в органах дер­жавної влади, органах місцевого самоврядування, на підприєм­ствах, в установах, організаціях, яким не надано спеціального дозволу на провадження діяльності, пов´язаної з державною тає­мницею;
 • недодержанні вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва, прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства і проведення роботи з ними;
 • невиконанні норм і вимог технічного захисту секретної інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення цілісності цієї інформації або просочування її технічними кана­лами, несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність, згідно із законодавством України.

"Стаття 2122 Кодексу України про адміністративні право­порушення передбачає:

порушення законодавства про державну таємницю, а саме:

1) недодержання встановленого законодавством порядку пе­редачі державної таємниці іншій державі чи міжнародній орган­ізації;

2) засекречування інформації:

 • про стан довкілля, про якість харчових продуктів і пред­метів побуту;
 • про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися та загрожу­ють безпеці громадян;
 • про стан здоров´я населення, його життєвий рівень, в тому числі харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соці­альне забезпечення, а також про соціально-демографічні показ­ники, стан правопорядку, освіти та культури населення;
 • про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;
 • про незаконні дії органів державної влади, органів місце­вого самоврядування та їх посадових осіб;
 • іншої інформації, яка відповідно до законів та міжнарод­них договорів, згода на обов´язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути засекречена.

3)безпідставне засекречування інформації;

4) надання грифа секретності матеріальним носіям конфіденційної або іншої таємної інформації, яка не становить державної таємниці, або ненадання грифа секретності матері­альним носіям інформації, що становить державну таємницю, а також безпідставне скасування чи зниження грифа секретності матеріальних носіїв секретної інформації;

5) порушення встановленого законодавством порядку на­дання допуску та доступу до державної таємниці;

6) невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та незабезпечення контролю за охороною державної таємниці;

7)  провадження діяльності, пов´язаної з державною таємни­цею, без отримання в установленому порядку спеціального доз­волу на провадження такої діяльності, а також розміщення дер­жавних замовлень на виконання робіт, доведення мобілізацій­них завдань, пов´язаних з державною таємницею, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, яким не надано спеці­ального дозволу на провадження діяльності, пов´язаної з дер­жавною таємницею;

8) недодержання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва, прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства та проведення роботи з ними;

9) невиконання норм і вимог технічного захисту секретної інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення цілісності цієї інформації або просочування її технічними кана­лами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від одно­го до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа пе­редбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладен­ня мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від п´яти до п´ят­надцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера