Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

13.5. Контроль за додержанням вимог про державну таємницю


Керівники органів державної влади, органів місцевого са­моврядування, підприємств, установ і організацій зобов´язані здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони дер­жавної таємниці.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядуван­ня, підприємства, установи і організації, що розміщують замов­лення у підрядників, зобов´язані контролювати стан охорони державної таємниці, яка була передана підрядникам у зв´язку з виконанням замовлення.

Органи державної влади, яким рішенням державного екс­перта з питань таємниць було надано право вирішувати питан­ня про доступ органів державної влади, органів місцевого само­врядування, підприємств, установ, організацій до конкретної секретної інформації, зобов´язані контролювати стан охорони державної таємниці в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які виконують роботи, пов´язані з відповідною дер­жавною таємницею, або зберігають матеріальні носії зазначе­ної секретної інформації.

Контроль за додержанням законодавства про державну таєм­ницю в системі Служби безпеки України здійснюється відпові­дно до Закону України "Про Службу безпеки України".

Служба безпеки України має право контролювати стан охо­рони державної таємниці в усіх органах державної влади, орга­нах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, а також у зв´язку з виконанням цих повноважень одержувати безоплатно від них інформацію з питань забезпечен­ня охорони державної таємниці. Висновки Служби безпеки Ук­раїни, викладені в актах офіційних перевірок за результатами контролю стану охорони державної таємниці, є обов´язковими для виконання посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від їх форм власності.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера