Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

13.3. Засекречування та розсекречування інформації


Засекречування матеріальних носіїв інформації здійснюєть­ся шляхом надання відповідному документу, виробу або іншо­му матеріальному носію інформації грифа секретності.

Реквізити кожного матеріального носія секретної інформації мають містити гриф секретності, який відповідає ступеню секретності інформації, встановленому рішенням державного екс­перта з питань таємниць, — "особливої важливості", "цілком таємно", "таємно", дату та строк засекречування матеріального носія секретної інформації, строків дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці, підпис, його розшифруван­ня та посаду особи, яка надала зазначений гриф, а також поси­лання на відповідний пункт (статтю) Зводу відомостей, що ста­новлять державну таємницю.

Якщо реквізити неможливо нанести безпосередньо на ма­теріальний носій секретної інформації, вони мають бути зазна­чені у супровідних документах.

Забороняється надавати грифи секретності, передбачені цим Законом, матеріальним носіям іншої таємної інформації, яка не становить державної таємниці або конфіденційної інформації.

Перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх зай­мають, надавати матеріальним носіям секретної інформації гри­фи секретності, затверджується керівником органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, устано­ви, організації, що провадить діяльність, пов´язану з державною таємницею.

Ступені секретності науково-дослідних, дослідно-конструк­торських і проектних робіт, які виконуються в інтересах забез­печення національної безпеки та оборони держави, встановлю­ються державним експертом з питань таємниць, який виконує свої функції у сфері діяльності замовника, разом з підрядником.

Після закінчення встановлених строків засекречування матеріальних носіїв інформації та у разі підвищення чи знижен­ня визначеного державним експертом з питань таємниць сту­пеня секретності такої інформації або скасування рішення про віднесення її до державної таємниці керівники органів держав­ної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, ус­танов, організацій, у яких здійснювалося засекречування мате­ріальних носіїв інформації, або керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є їх правонаступниками, чи керівники вищого рівня зобов´язані протягом шести місяців забезпечити зміну гри фа секретності або розсекречування цих матеріальних носіїв сек­ретної інформації та письмово повідомити про це керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, яким були передані такі ма­теріальні носії секретної інформації.

Строк засекречування матеріальних носіїв інформації має відповідати строку дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці, встановленого рішенням державного екс­перта з питань таємниць.

Перебіг строку засекречування матеріальних носіїв інфор­мації починається з часу надання їм грифа секретності.

Громадяни та юридичні особи мають право внести посадо­вим особам, які надали гриф секретності матеріальному носію секретної інформації, обов´язкову для розгляду мотивовану про­позицію про розсекречування цього носія інформації. Зазначені посадові особи повинні протягом одного місяця дати громадя­нину чи юридичній особі письмову відповідь з цього приводу.

Рішення про засекречування матеріального носія інформації може бути оскаржено громадянином чи юридичною особою в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі чи до суду. В разі незадоволення скарги, поданої в порядку підлеглості, громадянин або юридична особа мають право оскаржити рішен­ня вищого органу або посадової особи до суду.

 |
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера