Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

11.1. Види звернень громадян і вимоги до них


Закон України " Про звернення громадян" регулює питан­ня практичної реалізації громадянами України наданого їм Кон­ституцією України права:

1) вносити в органи державної влади, об´єднання громадян відповідно до їх статусу пропозиції про поліпшення їх діяльності;

2) викривати недоліки в роботі;

3) оскаржувати дії посадових осіб державних і громадських органів.

Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади й місцевого са­моврядування, установ, організацій незалежно від форм влас­ності, підприємств для відстоювання своїх прав і законних інте­ресів та відновлення їх у разі порушення.

Громадяни України мають право звернутися до органів дер­жавної влади, місцевого самоврядування, об´єднань громадян, установ, організацій незалежно від форм власності, підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функ­ціональних обов´язків із зауваженнями, скаргами та пропози­ціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопо­танням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політич­них та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не сто­суються їх службової діяльності.

Під зверненнями громадян розуміються викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де вислов­люються порада, рекомендація щодо діяльності органів держав­ної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, поса­дових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-куль­турної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним зако­нодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушен­ня чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а та­кож висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання — письмове звернення з проханням про визнан­ня за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга звернення з вимогою про поновлення прав і за­хист законних інтересів громадян, порушення діями (бездіяль­ністю), рішеннями державних органів, органів місцевого само­врядування, установ, організацій, об´єднань громадян, підприємств, посадових осіб.

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:

1) порушено права і законні інтереси чи свободи громадя­нина (групи громадян);

2) створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

3) незаконно покладено на громадянина які-небудь обов´яз­ки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Вимоги до звернення громадян:

  • звернення адресуються органам державної влади і місце­вого самоврядування, установам, організаціям незалежно від форм власності, об´єднанням громадян, підприємствам або по­садовим особам, до повноважень яких належить вирішення по­рушених у зверненнях питань;
  • у зверненні має бути зазначено прізвище, ім´я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть поруше­ного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохан­ня чи вимоги;
  • звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи пись­мовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чин­ного законодавства;
  • звернення може бути подано як окремою особою (індиві­дуальне), так і групою осіб (колективне);
  • письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання вищезазначених ви­мог, повертається заявникові з відповідними роз´ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім ви­падків, передбачених законодавством.

Звертатися можна до органів державної влади, місцевого са­моврядування, установ, організацій незалежно від форм влас­ності, об´єднань, громадян, підприємств, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них офор­мляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встанов­леному порядку, підлягають обов´язковому прийняттю та роз­гляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, установами, організаціями незалежно від форм власності, об´єднаннями громадян, підприємствами або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п´яти днів переси­лається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою осо­бою, воно в той же термін повертається громадянину з відповід­ними роз´ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржу­ються.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підля­гає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же орга­ном від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення з простроче­ним терміном розгляду та звернення осіб, визнаних судом не­дієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення прий­має керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, місцевого са­моврядування, установ, організацій незалежно від форм влас­ності, об´єднань громадян, підприємств, посадових осіб за кри­тику у зверненні їх діяльності та рішень.

Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій.

Не допускається розголошення одержаних із звернень відо­мостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це обмежує права і законні інтереси громадян. Не допускається з´ясування даних про осо­бу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання гро­мадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звер­нення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце прожи­вання та роботи.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера