Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

9.3. Приймання працівників і відвідувачів


До менеджера звертаються працівники за різними питання­ми: від виробничого до особового, сімейного характеру. В усіх випадках він повинен уважно вислуховувати і приймати не­обхідні рішення.

Питання виробничого характеру, що входять у компетенцію менеджера, треба розглядати невідкладно під час зустрічі з підлеглими. Такі відвідування трудно регламентувати на протязі робочого часу. Але ж такі питання, як підписування ділових па­перів та документів, повторюються систематично і щоденно. Для цього треба визначити конкретний час.

Спочатку треба вирішувати найбільш оперативні й термінові питання, підписання документів. Для цього встановлюється кон­кретний регламент і доводиться до всіх працівників організації. Якщо ця вимога не виконується, то чекання рішення термінових або коротких питань відкладається, або працівник вимушений звертатись до менеджера під час його зайнятості і розгляду іншо­го питання. Такі, навіть невеликі, перерви навіть для підписання документів, телефонні розмови, необразливі тільки зовнішньо, а фактично вони викликають великі втрати робочого часу.

Приймання працівників за будь-якими питаннями вироб­ничого або особистого характеру повинно проходити у поперед­ньо визначені часи і дні робочого тижня.

В акціонерних товариствах відкритого типу і в державних ус­тановах значну частину особистих контактів менеджер здійснює у період службових прийомів, які проходять за ініціативою (вик­ликом) менеджера і за ініціативою (проханням) підлеглих.

Менеджер повинен розуміти, що деякі підлеглі хочуть вий­ти на особисті контакти з ним для того, щоб прискорити реалі­зацію тільки своїх ідей та пропозицій, або для того, щоб одержа­ти необхідну інформацію першим, чи просто звернути увагу на себе. При такій ситуації порушується або перенасичується ре­жим роботи менеджера.

Для удосконалення організації приймання відвідувачів ме­неджеру необхідно:

1) встановити перелік службових питань і категорій праців­ників, яких він приймає безпосередньо і особисто;

2)  чітко визначити час приймання за невідкладними термі­новими питаннями;

3) приймання по невідкладних справах здійснювати на по­чатку робочого дня;

4)  приймання проводиться у формі доповіді підлеглих за виз­наченим питанням;

5)  приймання за поточними справами здійснюється у попе­редньо визначені часи і дні робочого тижня;

6)  приймання за невідкладними оперативними питаннями здійснюється при участі зацікавлених осіб, щоб відразу виріши­ти всі необхідні суміжні питання.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера