Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

1.4.3. Здатність встановлювати чіткі особисті цілі


Сучасне життя вимагає від менеджера ясних і обґрунтованих цілей, які формуються під впливом таких факторів:

 • швидкий розвиток технологій;
 • фінансові та екологічні кризи;
 • зміни вартості енергоресурсів;
 • зростання безробіття;
 • почуття відчуження від управління і нездатність впливати на події;
 • зростання порушень законодавства.

Не дивлячись наці негаразди, менеджери повинні прагнути контролювати зовнішні події, навчитись знаходити можливості, які надає наше життя. Тому ясність у питаннях особистих цілей є основним засобом здійснення цих можливостей.

Зміст встановлення цілей полягає у тому, щоб зосередити ува­гу на бажаних результатах, використовуючи різні терміни і зав­дання. Постановка цілей допомагає менеджерам вирішувати, що є найбільш необхідним і корисним. Але наявність особистих цілей не забезпечує вирішення всіх проблем. Тому при встановленні цілей прагнуть передбачити можливе майбутнє, а якщо обстави­ни змінюються, то цілі, поставлені у минулому, стають ближчи­ми або недосяжними.

Звичайно, що легче встановити ціль, ніж її досягти. Це ви­магає всебічного вивчення можливих обставин і реальності ви­конання цілі до того, як брати її на себе.

Для того щоб поставити собі ціль, необхідно здійснити 7 кроків у такій послідовності:

4

Якщо виявилось, що ціль не досягнута, то треба відповісти собі на такі запитання:

 • Чи дійсно ця ціль важлива для мене?
 • Яка реальність встановленої цілі?
 • Чи вклав я в досягнення цілі достатньо зусиль та уваги?
 • Чи зберігає моя ціль актуальність?
 • Чи достатньо я залучив до справи оточуючих?

Чи не рано я визнав себе неспроможним?

На вибір цілей можуть впливати такі обмеження:

1) недостатність реальності встановленої цілі;

2)   невизначення часових параметрів;

3) відсутність показників виміру результатів;

4) неефективність цілі;

5) недоліки спільної зацікавленості;

6) конфлікти з іншими;

7) недостатня інформованість;

8) використання покарань підлеглих;

9) несистематичність аналізу;

10) порушено твердження, що ціль — це кермо в індивіду­альному і колективному русі. Без нього здібності невірно спря­мовуються і витрачаються марно.

Характеристика менеджера здатного встановлювати чіткі особисті цілі, показана на схемі.

5

 |
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера